926 Sayılı TSK Personel Kanunu (Yeni) - Memur Habercisi

926 Sayılı TSK Personel Kanunu (Yeni)

                                      

 

Kanun No                           : 926

Kabul Tarihi                          : 27/7/1967

Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih  : 10/8/1967   Sayı : 12670

Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 6   Sayfa : 2352

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.

“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”

Cilt: 2            Sayfa: 969

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde 1 – Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

II – Amaç:

Madde 2 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/1 md.)

Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

III – Tarifler:

Madde 3 – Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

——————————

(1)    a – 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 21 inci madde ile bu Kanun ve değişikliklerinde geçen “kademe terfii” deyimi “kademe ilerlemesi”, “yeterlik grupları” deyimi “yeterlik derecesi”; “Layn” sınıfı “Deniz” şeklinde değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

b – 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda geçen “uzman çavuş” tabiri “uzman erbaş” olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

Sayfa 1

4392

a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvanlardır.

b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.

c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.

d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.

e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekliyecekleri süredir.

f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.

g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.

h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.

i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.

j) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattır.

k) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.

l) (Değişik: 7/7/1971 – 1424/1 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır.

m) (Değişik: 18/6/2003-4902/16 md.) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.

n) (Değişik: 9/1/2003-4788/1 md.) Sicil notu ortalaması :

A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

Sayfa 2

4392-1

6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

o) (Değişik: 7/7/1971 – 1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şüra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.

p) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/1 md.) Yeterlik notu:

1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.

2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.

r) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/1 md.) Sicil tam notu: Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden her biri için, Sicil Yönetmeliğinde gösterilecek notların toplamıdır.

s) (Ek: 17/4/1975 – 1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982 – 2642/1 md.) Lisansüstü öğrenim: Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta,diş tabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir.

ş) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; mülga: 28/7/1998 – 4374/6 md.)

t) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

u) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

Sayfa 3

 

4392-2

ü) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

v) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal:Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

y) (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

I – Görev ve sorumluluk:

Madde 4 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/2 md.)

Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.

Sayfa 4

4393

II – Mal bildirimi:

Madde 5 – Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Haklar

I – Uygulama isteme hakkı:

Madde 6 – Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

II – Güvenlik:

Madde 7 – Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe son verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.

III – Emeklilik:

Madde 8 – Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

(Ek: 3/7/1975 – 1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.

(Ek: 26/3/1982-2642/2 md.; Değişik son fıkra: 24/4/2008-5758/1 md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

IV – Çekilme:

Madde 9 – Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.

V –  İzin:

Madde 10 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izinleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Subaylar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

I – Kaynak:

Madde 11 – Muvazzaf subay kaynakları:

a) Harp okulları,

b) Fakülte ve yüksek okullardır.

a) Harp okulları:

Madde 12 – Harp okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.

Sayfa 5

4394

(Ek fıkralar: 31/5/1989 – 3565/1 md.) İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silâhlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar.

Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunur.

Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle ilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa nasıpları, bu Kanunun 35 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.

b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar, okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.

Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar.

Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.

b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme:

Madde 13 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/4 md.)

Liseleri bitirerek fakülte ve yüksek okullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksek okullarda okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda lise menşeli olmak şartiyle, Silahlı Kuvvetler namına okumak isteyen öğrenciler seçildikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yaparlar.

II – Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi (1)

Madde 14 – (Değişik: 3/7/2003- 4917/1 md.)

En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren bayan veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise otuziki yaşından büyük olmamak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

——————————

(1)     Bu madde başlığı “Fakülte ve yüksekokulu bitirenlerden muvazzaf subay olma, sözleşmeli ve yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme” iken, 28/6/2001 tarih ve 4699 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

Sayfa 6

4394-1

En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Türk Silâhlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan; askerî eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına ilişkin hükümler saklıdır.

a) Askeri eğitim:

Madde 15 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/4 md.)

Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksek okulları bitirenler ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.

(Dikkat: Devamı 4395 inci sayfadadır.)

Sayfa 7

4394-2

Sayfa 8

4395

 

(Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/3 md.) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.

b) Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:

Madde 16 – Fakülteler veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan askeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

c) Askeri öğrencilikten çıkarılma:

Madde 17 – Fakültelerde veya yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler:

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler,

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,

c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlıyamıyanlar,

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar,

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler,

g) (Ek: 7/12/1989 – 3593/1 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:

Madde 18 – 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir.

a) Sağlık sebepleri dışında ilişkileri kesilenlere, Devlet tarafından yapılan masraf faizi ile birlikte ödettirilir.

b) (Değişik: 7/12/1989 – 3593/2 md.) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.

c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.

III – Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:

Madde 19 – (Mülga: 26/3/1982 – 2642/24 md.)

IV – Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar:

Madde 20 – Fakültelerde veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikte tesbit olunur.

Sayfa 9

4396

ÜÇÜNCÜ KISIM

Subayların Sınıflandırılması

I – Subay Sınıfları:

Madde 21 – (Değişik : 19/4/2000 – 4564/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.

Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.

II – Sınıflandırma:

Madde 22 – Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar:

a) İlk sınıflandırma,

b) Yeniden sınıflandırma.

a) İlk sınıflandırma:

Madde 23 – Harp okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.

(Ek: 7/12/1989 – 3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.

b) Yeniden sınıflandırma:

Madde 24 – Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:

a) Sıhhi sebepler:

Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler.

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler.

Sayfa 10

4397

b) (Değişik: 9/8/1991 – KHK – 445/1 md.; Aynen kabul 23/1/1992 – 3768/1 md.) Uçuştan ayrılanlar:

Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot  sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.

c) Özel hizmet niteliğini kaybedenler:

Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden, özel hizmet niteliklerini kaydeben subaylar, yeniden sınıflandırılarlar.

d) İkinci bir tahsil yapanlar:

Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.

e) İdarece görülecek lüzum üzerine:

1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,

2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,

3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar.

f) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/9 md.) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;

Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.

g) (Ek: 7/7/1971-1424/3 md.; Değişik: 18/6/2003 – 4902/18 md.) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.

h) (Ek: 28/6/2001 – 4699/2 md.) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir.

III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

Madde 25 – İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.

Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir.

Sayfa 11

4398

DÖRDÜNCÜ KISIM

Meslek Grupları

I – Meslek programları:

Madde 26 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/10 md.)

Subayların  yurt  içi  veya  yurt  dışında  yetiştirilmeleri,  her  rütbe  ve kendi sınıfı içinde  yeterliklerinin  geliştirilmesi  ve sınıf ayrılıklarına göre kıt’a veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.

II – Teğmen – yüzbaşıların kıt’a hizmeti:

Madde 27 – Teğmen – yüzbaşı (Dahil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıt’a hizmeti toplam 8 yıldan az olamaz.

(Değişik: 3/7/1975 – 1923/11 md.) Şu kadar ki, 31 inci maddenin (b), (c) bendine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı madde (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sekiz yıldan düşülür.

BEŞİNCİ KISIM

Subay Terfileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde 28 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.

II – Rütbeler:

Madde 29 – Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral – Tuğamiral

Tümgeneral – Tümamiral

Korgeneral – Koramiral

Orgeneral – Oramiral

Mareşal – Büyükamiral

Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.

III – Bekleme süreleri:

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

Madde 30 – (Değişik: 6/5/1993 – 3909/1 md.)

Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Sayfa 12

4399

Rütbeler Normal Bekleme Süreleri

Asteğmen                                                                8  Ay (1)

Teğmen                                                                    3  Yıl

Üsteğmen                                                                 6  Yıl

Yüzbaşı                                                                    6  Yıl

Binbaşı                                                                     5  Yıl

Yarbay                                                                     3  Yıl

Albay                                                                       5  Yıl

Tuğgeneral – Tuğamiral                                            4  Yıl

Tümgeneral – Tümamiral                                          4  Yıl

Korgeneral – Koramiral                                            4  Yıl

Orgeneral  – Oramiral                                               4  Yıl

b) En az bekleme süreleri:

Madde 31 – Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik: 28/6/1978 – 2159/1 md.) Fakülte ve yüksek okulları bitiren subayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür.

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.

b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.

c) (Değişik :21/7/2000-KHK-607/1 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/1 md.) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.

c) En çok bekleme süreleri:

Madde 32 – Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme süreleri, harp okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder.

b) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/4 md.) Subayların 30 uncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılar için subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır.

IV – Terfi zamanı:

Madde 33 – Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.

——————————

(1)        Asteğmenler için (9) ay olan bekleme süresi, 3/10/1996 tarih ve 4185 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle (11) ay , daha sonra 3/7/2003 tarih ve 4917 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile (8) ay  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 13

4400

(Ek : 21/7/2000 – KHK – 607/2 md.; Değiştirilerek kabül : 10/5/2006-5497/2 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği  onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş  veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.

(Ek fıkra:21/7/2000 – KHK-607/2 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/2 md.) Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Nasıp

I – Subaylığın nasıp ve terfi onayı:

Madde 34 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/19 md.)

Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.

II – Subaylığa nasıp:

Madde 35 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/14 md.)

Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustos’unda teğmenliğe nasbedilirler.

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebeb olacak şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

2. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen nasbedilirler.

c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

Sayfa 14

4401

d) (Değişik: 24/4/2008-5758/2 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları kararname takvim yılının 30 Ağustos’u itibar olunur ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

e) (Değişik: 24/4/2008-5758/2 md.) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

f) (Değişik : 21/7/2000 – KHK – 607/3 md.; Aynen kabül :10/5/2006-5497/3 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rüsteye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.

III – Nasıp düzeltilmesi:

Madde 36 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/7 md.)

Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) (Değişik: 9/8/1991 – KHK – 445/2 md.; Aynen kabul 23/1/1992 – 3768/2 md.) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç olmak olmak üzere subayların;

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet halinde açıkta geçen süreleri,

3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,

Kıdemlerinden düşülür.

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır.

Sayfa 15

4402

b) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde bitirmelerine imkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle  ilişikleri  kesilen,  devamsızlık,  başarısızlık,  uygunsuz  hallerinden dolayı eğitimlerine  son  verilen  veya  devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.

c) Harp Akademileri tahsili, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

d) (Değişik: 5/4/2007 – 5621/1 md.) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

kıdem verilir.

(Değişik ikinci fıkra: 24/4/2008-5758/3 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.

Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz.

Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;

1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 90′ı ve daha üstünde olması,

2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya layık bulunduğuna dair “Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi”nin müspet olarak düzenlenmiş olması,

3. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usûl ve esasları yerine getirmiş olması,

4. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;

Sayfa 16

4402-1

aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması,

bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,

cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,

gerekir.

Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.

e) (Ek: 17/4/1975 – 1875/3 md.) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.

f) (Ek: 29/9/1988 – 3475/2 md.; Değişik: 9/8/1993 – KHK- 499/5 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıdem

I – Kıdem ve kıdem sırası:

Madde 37 – Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, terfi kararnamesinin metninde yazılı tarihten başlar.

Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:

Harp okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harp okullarında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.

Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:

1. (Değişik: 28/7/1998 – 4374/2 md.) Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.

2. (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/6 md.) Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:

aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,

Sayfa 17

4402-2

Sayfa 18

4403

bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar,

cc) (Değişik: 28/6/2001 – 4699/4 md.) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,

dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

ee) 14 veya 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

gg) Sözleşmeli subaylar,

hh) Yedek subaylar,

ıı) 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler.

3. (Değişik: 7/7/1971 – 1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır.

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:

Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.

d) (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı subayların kıdem sırası:

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

3. (Değişik altbent: 18/6/2003-4902/20 md.) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

(Ek fıkra: 21/7/2000 – KHK – 607/5 md.) Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Terfi Esas ve Şartları

I – Rütbe terfi şartları ve esasları:

Madde 38 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/3 md.)

Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,

b) (Değişik : 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,

c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt’a hizmetlerini yapmış olmak,

d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,

e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.

(Değişik ikinci fıkra: 28/7/1998 – 4374/3 md.) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) (Değişik : 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme sırasında girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.

Sayfa 19

4404

b) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/21 md.) Albaylar: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları, 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tâbi tutar.

c)  (Değişik: 15/6/2005 – 5365/6 md.) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.

d) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c), ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 28/7/1998 – 4374/3 md.) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

II – Terfide baraj:

Madde 39 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/10 md.; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 – 3475/4 md.)

Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, personel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.

a) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde baraj tespit edilir.

c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.

d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.

III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:

Madde 40 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/10 md.)

IV – Kadroların tespiti ve muvazzaf subay kadro oranları:

Madde 41 – (Değişik: 22/7/1981 – 2497/1 md.)

Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.

a) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/22 md.) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.

Sayfa 20

4405

b) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/2 md.) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)

c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askerî Şüra tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askerî Şura kararı alınır.

V – Çok sınıflı kadrolar:

Madde 42 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/12 md.)

VI – Rütbe terfi şartları:

Madde 43 – (Mülga: 29/9/1988 – 3475/19 md.)

VII – Sonraki yıllarda terfi:

Madde 44 – (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/8md.)

Rütbe terfi edemeyen subaylardan:

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,

b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)’den fazla ve % 60′dan az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil)’den fazla ve %70′den az olan yarbaylar,

c) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/4 md.) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)’den az olan albaylar.

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.

VIII – Kademe ilerlemesi şartları:

Madde 45 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/15 md.)

Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,

Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

Sayfa 21

4406

b) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.

e) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/9 md.) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

f) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/20 md.) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK-VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK-VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.

g) (Mülga: 9/8/1993 – KHK – 499/36 md.)

h) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/7 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/6 md.) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.

IX – Askeri hakim ve yardımcıları:

Madde 46 – (Mülga: 17/7/1972 – 1611/2 md.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

General ve Amiral Terfileri

I – Rütbe terfii:

Madde 47 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/16 md.)

Rütbe terfii şartları şunlardır:

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,

b) (Değişik: 22/7/1981 – 2497/2 md.) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak.

Sayfa 22

4407

c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,

d) Yüksek Askeri Şuraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,

e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıt’a hizmetini yapmış olmak,

f) (Değişik: 1/5/1986 – 3282/3 md.) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler.

II – Kademe ilerlemesi:

Madde 48 – General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.

III – General ve amiral miktarları:

Madde 49 – (Değişik: 28/6/1978 – 2159/2 md.)

General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.

a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general – amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

b) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

Rütbeler                                     K.K.K.           Dz. K.K.(1)         Hv.K.K.         J.Gn.K.(2)

Orgeneral – Oramiral                9 (J. Dahil)               2                       2                       –

Korgeneral – Koramiral         20                               5                       8                       3

Tümgeneral – Tümamiral       44                              12                     16                       6

Tuğgeneral – Tuğamiral        96                              28                     32                     18

T 0 P L A M:                         169                              47                     58                     27

(Değişik son cümle : 19/4/2000 – 4564/2md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.

c) (Değişik: 22/7/1981 – 2497/3 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Tuğgeneral – Tuğamiral, Tümgeneral – Tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.

Değişiklik yapılan Tuğgeneral – Tuğamiral, Tümgeneral – Tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral – Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şuraca saptanır.

(Ek: 29/7/1983 – 2870/3 md.; Değişik üçüncü paragraf: 15/6/2005 – 5365/7 md.) Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral – tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şuraca tespit edilir.

———————————

(1)    Bu cetvelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sütunu, 19/4/2000 tarihli ve 4564 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle  değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

(2)    Bu cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı sütunu, 15/1/1998 tarihli ve 4323 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

Sayfa 23

4408

(Değişik: 22/7/1981 – 2497/3 md.) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait General – Amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

d) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/9 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general – amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şura’nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47′ye kadar arttırılabilir.

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general – amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general – amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler.

f) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/9 md.) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler.

Bunlardan:

I – Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,

II – Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

III – Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,

IV – 47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,

Sayfa 24

4409

V – Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile,

VI – Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,

emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30′u, binbaşılara % 50′si, yarbaylara % 55′i, albaylara % 70′i, tuğgeneral-tuğamirallere % 75′i, tümgeneral-tümamirallere % 80′i, korgeneral-koramirallere % 90′ı, orgeneral-oramirallere % 100′ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (1)

Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general – amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk  tazminatı verilir.

h) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 – 2870/3 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır.

Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama yapılır.

i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 – 2870/3 md.) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler.

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

j) (Ek: 24/5/1983 – 2825/1 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı birden fazla olamaz.

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilirler.

——————————

(1) 28/8/2000 tarihli ve 629  sayılı  KHK  ile; bu bentte geçen “ %  9’u”  ibaresi “%  30’u”, “%  10’u” ibaresi “%   50’si”,  %  11’i” ibaresi “%  55’i”, “%  12’si” ibaresi “%  70’i”, “%  15’i” ibaresi   “% 75’i”, “% 20’si” ibaresi “% 80’i”, “% 25’i” ibaresi “% 90’ı” ve “% 30’u” ibaresi “% 100’ü” olarak değiştirilmiş daha sonra söz konusu  KHK.  5/4/2001 tarih ve 4635 sayılı Kanun ile kanunlaşmış ve metne işlenmişt

Sayfa 25

4410

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır. (1)

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak

Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem

Madde 50 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/18 md.)

(Değişik birinci fıkra : 28/6/2001 – 4699/7 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

a) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/10md.)Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:

41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;

1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.

Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci,binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler. Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi edemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.

Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit edilen kadrosunun yüzde 10′unu geçemez; geçtiği takdirde, derece ve kademesine bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olanlardan başlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan, Yüksek Askeri Şura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askeri Şura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askeri Şura’ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.

——————————

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.

Sayfa 26

4411

b) (Değişik: 17/4/1975 – 1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyle ayırma;

1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar ile % 60 ının altına düşen yarbay ve albaylar,

2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

c) Disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma:

Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

(Değişik: 29/7/1983 – 2870/4 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şura tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askerî Şura kararı ile yapılır.

d) (Ek : 28/6/2001 – 4699/7 md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma:

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulları

I – Değerlendirme kurullarının teşkili:

Madde 51 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)

II – Terfi işlemi:

Madde 52 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)

III – Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri:

Madde 53 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)

Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri:

Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/23 md.) Yüksek Askerî Şûra; kuvvet komutanlıklarından, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir.

(Değişik: 22/7/1981 – 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral – Tuğ-amiral, Tümgeneral – Tümamiral ile Korgeneral – Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî Şura üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.

Sayfa 27

4412

(Ek: 3/7/1975 – 1923/23 md.) Savaş hali ilanından itibaren bu Kanunda öngörülen Yüksek Askerî Şuraya ait görev ve yetkiler Genelkurmay Başkanına intikal eder.

V – Değerlendirme kurullarının çalışmaları:

Madde 55 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/21 md.)

VI – Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı:

Madde 56 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/21 md.)

Yönetmelik:

Madde 57 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/22 md.)

Yüksek Askerî Şuranın terfi işlemlerine ait çalışma usulleri ve kararlarını nasıl alacağı, sair hususlar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

I – Savaş takdirnamesi alanlar:

Madde 58 – Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır.

II – Esir subaylar:

Madde 59 – Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıt’a ve kurum amirlerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre:

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu görülenler askeri yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahküm olanlar hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnat olunan suçları sabit olmıyanlardan:

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.

III – Harp gaibi subaylar:

Madde 60 – Harp gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a) bendi uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraat edenlerin terfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.

Sayfa 28

4413

IV – Enterne edilen subaylar:

Madde 61 – Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.

V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar:

Madde 62 – Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.

VI – Sınıfı değişen subaylar:

Madde 63 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

VII – Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbı:

Madde 64 – (Değişik: 28/6/2001 – 4699/8 md.)

Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.

VIII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem:

Madde 65 – Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilirler.

Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme kurulan kıt’a komutanı veya kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş bildirilmişse bu görüş de dikkate alınır.

b) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.

c) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Bunlardan;

1. (Değişik: 28/6/2001 – 4699/9 md.) Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.

2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.

Sayfa 29

4414

d) (Değişik: 28/6/2001 – 4699/9 md.) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozulmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.

e) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Terfi sırasına girenlerden;

1. Açıkta bulunanların,

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek  şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,

3. (Değişik: 29/7/1983 – 2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,

4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.

Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.

f) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Açığa alınan ya da tutuklananlar;

1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.

2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.

g) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/25 md.) Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir.

h. (Değişik: 3/7/1975 – 1923/25 md.) Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.

ı) (Ek: 24/4/2008-5758/4 md.) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

I – Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi:

Madde 66 – (Mülga: 28/6/1978 – 2159/4 md.)

Sayfa 30

4415

 

ALTINCI KISIM

Astsubaylar (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

I – Kaynak:

Madde 67 – (Değişik: 28/5/2003-4861/1 md.)

Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;

a) Astsubay meslek yüksek okulları,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.

II – Temin ve yetiştirme

Madde 68- (Değişik: 28/5/2003-4861/2 md.)

Muvazzaf astsubay olabilmek için;

a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) (Değişik: 11/6/2008-5768/2 md.) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir.

Astsubay hazırlama okulları:

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Millî Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.

b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azamî öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler :

1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlâk notunu kaybedenler.

2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.

3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.

4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayanlar.

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.

f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

——————————

(1) Astsubaylar için ek 21 inci maddeye bakınız.

Sayfa 31

4416

Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.

YEDİNCİ KISIM

Astsubay Sınıflandırması

I – Sınıflar:

Madde 69 – (Değişik : 19/4/2000 – 4564/3 md.)

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.

II – Sınıflandırma:

Madde 70 – Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır.

a) İlk sınıflandırma:

Madde 71 – Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü madde esasları uygulanır.

b) Yeniden sınıflandırma:

Madde 72 – Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.

III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:

Madde 73 – Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.

SEKİZİNCİ KISIM

Astsubay Meslek İçi Eğitimi

I – Meslek içi eğitimi:

Madde 74 – Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esasları uygulanır.

II – Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi:

Madde 75 – Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda idari işlerde görevlendirilemezler.

Sayfa 32

4417

DOKUZUNCU KISIM

Astsubay Terfileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

I – Kapsam:

Madde 76 – Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.

II – Rütbeler:

Madde 77 – Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.

Astsubay çavuş

“     Kıdemli çavuş

“     Üstçavuş

“     Kıdemli üstçavuş

“     Başçavuş

“     Kıdemli Başçavuş

III – Bekleme süreleri:

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:

Madde 78 – (Değişik: 5/2/2009-5837/19 md.)

Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

Rütbeler Normal bekleme süreleri

Astsubay Çavuş                                            3 yıl

“        Kıdemli Çavuş                               3 yıl

“        Üstçavuş                                        6 yıl

“        Kıdemli Üstçavuş                          6 yıl

“        Başçavuş                                        6 yıl

“        Kıdemli Başçavuş                           6 yıl

b) En az bekleme süreleri:

Madde 79- (Değişik: 28/5/2003-4861/3 md.)

Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.

Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

c) En çok bekleme süreleri:

Madde 80 – (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/13 md.)

Astsubayların 78 inci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri süre, bu Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.

IV – Terfi zamanı:

Madde 81 – Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Nasıp

I – Astsubaylığa nasıp:

Madde 82- (Değişik: 28/5/2003-4861/4 md.)

Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Sayfa 33

4418

Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

II – Nasıp düzeltilmesi:

Madde 83 – (Değişik: 17/4/1975 – 1875/6 md.)

Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhi sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra: 16/6/2009 – 5906/1 md.) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36 ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir.

(Değişik son fıkra: 16/6/2009 – 5906/1 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıdem

I – Kıdem ve kıdem sırası:

Madde 84 – (Değişik: 2/7/2000 – KHK – 607/10 md.; Değiştirilerek kabül: 10/5/2006-5497/7 md.)

Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.

b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.

2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

4. Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

5. Sözleşmeli  astsubaylıktan  muvazzaf astsubay olanlar.

6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

7. Sözleşmeli astsubaylar.

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;

1. Yeterlik dereceleri,

2. Astsubaylık hizmet süreleri,

3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,

4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

dikkate alınarak belirlenir.

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.

f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

Sayfa 34

4419

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Terfi Esas ve Şartları

I – Rütbe terfi şartları ve esasları: (1)

Madde 85 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/10 md.)

Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak.

b) (Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) ve astsubay kıdemli üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,

c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.

Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) (Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terif edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.

b) (Değişik: 5/2/2009-5837/20 md.) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları: Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için yüzde sekizi, yardımcı sınıflar için yüzde dördü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.

c) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.

Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

–––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “astsubay üstçavuş” ve “astsubay kıdemli üstçavuş” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 35

4420

II – Terfide baraj:

Madde 86 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md,; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 – 3475/11 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:

Madde 87 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md.)

IV – Terfi işlemi:

Madde 88 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md.)

V – Kadroların bildirilmesi:

Madde 89 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/24 md.)

Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

VI – Çok sınıflı kadrolar:

Madde 90 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/30 md.)

VII – Rütbe terfii esas ve şartları:

Madde 91 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/30 md.)

VIII – Müteakip yıllarda terfi:

Madde 92 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/12 md.)

Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:

a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,

b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)’den fazla ve % 60′dan az olan üstçavuş – başçavuşlar,

c) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile)

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.

(Son fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

IX – Kademe terfii esas ve şartları:

Madde 93 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/32 md.)

Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak.

Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.

Sayfa 36

4421

e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre ek – VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.

f) (Değişik: 29/9/1988 – 3475/13 md.) Kadrosuzluk (…) (1) sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.

g) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/12 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/9 md.) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.

Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem:

Madde 94 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/33 md.)

(Değişik cümle : 28/6/2001 – 4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlaki durum veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:

1. (Değişik: 17/4/1975 – 1876/4 md.) Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan üstçavuş – başçavuşlar;

2. Kıdemli başçavuşlardan iki defa kademe ilerlemesi yapamayanlar ile rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli olmıyanlar;

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle ayırma:

Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmiyen astsubayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Değişik: 29/7/1983 – 2870/7 md.) Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şura tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askerî Şura kararı ile yapılır.

c) (Ek: 28/6/2001 – 4699/12 md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri ertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları:

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı köyüte kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır

Madde 95 – 99 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/34 md.)(2)

_______________

(1) Bu benddeki “…ve terfide baraj…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile bu Kanunun V. ve VI. Bölüm başlıkları kaldırılmıştır.

Sayfa 37

4422

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

1 – Savaş takdirnamesi alanlar:

Madde 100 – Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esasları uygulanır.

II – Esir astsubaylar:

Madde 101 – Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.

III – Harb gaibi astsubaylar:

Madde 102 – Harp gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.

IV – Enterne edilen astsubaylar:

Madde 103 – Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları uygulanır.

V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar:

Madde 104 – Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde esasları uygulanır.

VI – Sınıf değiştiren astsubaylar:

Madde 105 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

VII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan astsubaylar hakkında yapılacak işlem:

Madde 106 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/32 md.)

Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

VIII – İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:

Madde 107 – (Değişik birinci fıkra 29/9/1988 – 3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.

(Değişik : 28/6/2001 – 4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir.

Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

(Ek fıkra: 19/8/1982 – 2703/2 md.; Mülga: 29/9/1988 – 3475/19 md.)

IX – Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri:

Madde 108 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/15 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis olunur.

Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.

Sayfa 38

4423

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Astsubaylıktan Subay Olma

I – Astsubaylıktan subay olma şartları:

Madde 109 – (Değişik: 3/7/2003 – 4917/3 md.)

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :

a) (Değişik: 5/2/2009-5837/21 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

b) (Değişik: 24/4/2008-5758/5 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.

c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.

d) (Değişik: 1/3/2007-5589/1 md.) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.

Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 1/3/2007-5589/1 md.) Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.

Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hâle gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır.

Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar da subay olamazlar :

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.

b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

Sayfa 39

4424

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.

Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

II – Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri:

Madde 110 – (Mülga: 3/7/2003 – 4917/4 md.)

III – Yönetmelik:

Madde 111 – (Değişik:9/8/1993 – KHK – 499/17 md.) Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

ONUNCU KISIM

Yükümlülük

I – Subayların ve astsubayların yükümlülüğü:

Madde 112 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/15 md.)

Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.

(Değişik: 3/10/1996 – 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar;

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,

Sayfa 40

4425

b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.

(Mülga: 21/7/2000 – KHK – 607/13 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/10 md.)

(Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/13 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/5/2003 tarihli ve E:2003/39, K: 2003/40 sayılı Kararı ile.)

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.

(Ek fıkra: 28/5/2003-4861/7 md.; Değişik: 3/7/2003 – 4917/5 md.) ) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

II – Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri (1)

Madde 113 – (Değişik: 16/6/2009 – 5906/2 md.)

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim yapanların yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.

b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen sürenin yarısı kadar uzatılır.

c) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden veya kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.

ç) (a), (b) ve (c) fıkraları gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,

2. Yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,

kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.

III – Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri:

Madde 114 – (Değişik: 1/5/1986 – 3282/6 md.)

Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.

——————————

(1)     Bu madde başlığı 29/7/1998 tarih ve 4376 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 41

4426

.           IV – Askeri öğrencilerin istifa hakları:

Madde 115- (Değişik: 24/4/2008-5758/6 md.)

a) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okullarda öğrenim gören askeri öğrenciler;

1) Lisans seviyesinde 4 üncü sınıfın,

2) Ön lisans seviyesinde 2 nci sınıfın,

3) Ortaöğretimde son sınıfın,

Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masrafları,

ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır.

V – İstifaların kabul süresi:

Madde 116 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/25 md.) Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askeri memurların istifa işlemleri, Bakanlar Kurulu kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.

ONBİRİNCİ KISIM

Hizmet Şartları ve Şekilleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Atanmalar

I – Atanmalarda esaslar:

Madde 117 – Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.

(Ek : 28/6/2001 – 4699/16 md.) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.

II – Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde 118 – Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,

b) Sağlık durumu,

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,

d) İstekli bulunduğu yerler.

III – Yönetmelik:

Madde 119 – Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.

IV – Göreve atanmada başlama süresi:

Madde 120 – Subay ve astsubayların ilk ve görev süresi içinde atanmalarında:

a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dahilinde bulunanlar, atanma emrini tebellüğ ettiği günü takibeden 24 saat içinde, bu süre resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde

Atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmıyanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

(Ek: 29/7/1983 – 2870/9 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin veya rapor müddetinin bitiminde başlar.

Sayfa 42

4427

V – Subayların ve astsubayların atanmaları:

Madde 121 – Subay ve astsubayların atanmaları:

a) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/10 md.) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları;Kuvvet Komutanlıklarınca,

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı general ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,

d) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/26 md.) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince;

Yapılır.

e) (Mülga: 29/7/1983 – 2870/19 md.)

(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Milli Savunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zorunludur.

VI – Sayman ve mutemetlerin devir süresi:

Madde 122 – Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.

VII – Savaş hali ve olağanüstü haller:

Madde 123 – Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca tatbik edilmiyebilir.

VIII – Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri:

Madde 124 – (Değişik : 28/6/2001 – 4699/17 md.) Silahlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silahlı Kuvvetlerdeki asli görevine iade edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İzinler

I – Yıllık izin:

Madde 125 – Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılır.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir.

II – Mazeret izinleri:

Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:

Sayfa 43

4428

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne kadar,

Mazeret izni verilebilir.

Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.

d) (Ek: 7/7/1971 – 1424/41 md.; Değişik : 20/5/2006 – 5497/11 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı  veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.

e) (Ek: 29/7/1998 – 4376/2 md.) Subay ve astsubaylara,bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

III – Yurt dışı izinleri:

Madde 127 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/27 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca;

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,

b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,

c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,

d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,

e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar,

f) Askerî öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre ve şekil dahilinde,

Yurt dışı izni verilebilir.

Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.(1)

IV – Sıhhi izin süresi:

Madde 128 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/19 md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.

b) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/19 md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

——————————

(1)    Bu madde ile ilgili olarak ek 20 nci maddeye bakınız.

Sayfa 44

4429

c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

d) (Değişik: 10/5/2006-5499/1 md.) Bayan personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle personelin doğum öncesi sekiz haftalık izninden kullanılamayan süreleri, doğum sonrası sürelere eklenir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren istekleri üzerine ve evlat edinen bayan personele en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

e) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

V – İzinlerin kullanılması:

Madde 129 – Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle izinlerini kısmen veya tamamen kullanamıyanların izinleri mütaakıp sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle 60 günü geçemez.

VI – İzin sürelerinin hizmetten sayılması:

Madde 130 – İzin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.

VII – Olağanüstü haller:

Madde 131 – Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir.

VIII – Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler:

Madde 132 – 5442 sayılı Kanun gereğince jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler yıllık izinlerinden mahsubedilir.

IX – Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler:

Madde 133 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/28 md.)

Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

Sayfa 45

4430

X – Yönetmelik:

Madde 134 – İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek yönetmelik ile tespit olunur.

ONİKİNCİ KISIM

Mali Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar

I – Kapsam:

Madde 135 – Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları,özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür. (1)

II – Tarifler:

Madde 136 – Bu kanunda geçen:

a) (Değişik: 31/7/1970 – 1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı,

b) Harçlık; askeri öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara göre ödenen parayı,

c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı,

d) (Değişik: 9/8/1991 – KHK – 445/5 md.; Aynen kabul 23/1/1992 – 3768/5 md.) Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı,

e) (Ek: 31/7/1970 – 1323/3 md.; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.) (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,

(2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,

(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

(4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen parayı,

İfade eder. (2)

III – Gösterge tabloları:

Madde 137 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/37 md.)

Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.

(Değişik iki ve üçüncü fıkralar: 12/2/1982 – 2596/1 md.):

En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500′dür. (3)

Albaylar ile General ve Amirallere 1500 gösterge rakamı uygulanır.

Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,

a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.

b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek – VII sayılı cetvelde,

——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 23 üncü maddeye bakınız.

(2)    Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.

(3)    Bu göstergeler 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 46

4430-1

c) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/20 md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.Bu intibaklar personelin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları astsubay çevuşluğa nasıplarında yapılır.Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri,intibak yoluyla verilen derece ve kademe miktarı kadar fazladır.

(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK – VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.

(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek – IX sayılı cetvelde gösterilmiştir. (1)

(Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/20 md.) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;

a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde, (109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subay olanlar dahil)

b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,

c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,

rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.

Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.

——————————

(1)    18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Ek-IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 47

4430-2

IV – Katsayı:

Madde 138 – Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tespit edilen katsayıdır.

(Ek: 12/2/1982 – 2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

V – Kademe aylığı:

Madde 139 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/5 md.)

Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit  edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

VI – Rütbe aylığı:

Madde 140 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/20 md.)

Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.

Sayfa 48

4431

(Değişik ikinci fıkra: 5/2/2009-5837/22 md.) Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.

Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.

Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

VII – Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:

Madde 141 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/7 md.)

Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemliliklerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.

(İkinci fıkra mülga: 17/4/1975-1875/8 md.)

VIII – Ödenecek brüt aylık tutarı:

Madde 142 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/8 md.)

Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarındaki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt  aylık tutarını gösterir. (1)

IX – Harçlıklar:

Madde 143 – (Değişik: 6/11/1996 – 4205/1 md.)

Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.

a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askeri öğrencilere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:

Birinci sınıfta                                         % 50′si,

İkinci sınıfta                                           % 55′i,

Üçüncü sınıfta                                        % 60′ı,

Dördüncü sınıfta                                    % 65′i,

Beşinci sınıfta                                        % 70′i,

Altıncı sınıfta                                         % 75′i,

Yedinci sınıfta                                        % 80′i,

b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının % 50′si,

——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.

Sayfa 49

4432

c) (Değişik: 11/6/2008-5768/3 md.) Askeri lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1’inci kademe brüt aylığının;

Hazırlama sınıfında   % 25′i,

Dokuzuncu sınıfta     % 30′u,

Onuncu sınıfta           % 35′i,

Onbirinci sınıfta        % 40′ı,

Onikinci sınıfta          % 45’i,

d) (Değişik: 11/6/2008-5768/3 md.) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının;

Hazırlama okulu dokuzuncu sınıfta  % 40′ı,

Hazırlama okulu onuncu sınıfta       %  45′i,

Hazırlama okulu onbirinci sınıfta    % 50′si,

Hazırlama okulu onikinci sınıfta       % 55′i,

Meslek yüksek okulu birinci sınıfta  % 80’i,

Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta   % 85’i

e) Askeri ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının:

Birinci sınıfta                                         % 15′i,

İkinci sınıfta                                           % 17′si,

Üçüncü sınıfta                                        % 20′si,

(Ek: 28/5/2003-4861/10 md.) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90′ı tutarında harçlık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.

X – Yurt dışı aylıkları:

Madde 144 – (Değişik birinci fıkra: 23/12/1988 – KHK 351/7 md.) Silahlı Kuvvetlerin yurt dışı kadrolarında görev alan subay ve astsubayların aylıkları,142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.

(Mülga ikinci fıkra: 23/12/1988 – KHK 351/7 md.)

(Ek: 26/3/1982 – 2642/21 md.) Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.

Sayfa 50

4433

XI – Aylığın ödeme zamanı:

Madde 145 – Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir.

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz.

Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyeceği formül çizelge üzerine ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

(Ek: 3/7/1975 – 1923/40 md.) Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir, harp gaibi olanların ve enterne edilenlerin ailelerine kanuni kesintiler dışında kalan maaşlarının 3/4′ü ile tayın bedeli ve hizmeteri tazminatının yarısı ödenir. Bunların aileleri doğum – ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Adı geçenlerin yurda dönmelerinde ödenmeyen miktarlar usulüne uygun onaylanmış andlaşmalar gereğince almış oldukları avanstan mahsubedildikten sonra arta kalanı kendilerine ödenir. İlgililerin Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasını gerektiren bir suçtan mahkümiyetleri halinde arta kalan miktarlar ödenmez, şu kadar ki, gaipler hakkındaki Medeni Kanun hükümleri saklıdır.

XII – İlk atanmada aylığa hak kazanma:

Madde 146 – İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, kararname veya karar metninde yazılı nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.

(Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/18 md;Değişik: 5/7/1991 – KHK – 433/8 md.; iptal: Ana. Mah’.nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK – 527/13 md.) Ancak,Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan subay ve astsubayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.

XIII – Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma:

Madde 147 – Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar.

XIV – Rütbe terfiinde ve kıdemlilik aylığa hak kazanma:

Madde 148 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/10 md.)

Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar kararname, karar veya onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbe veya kıdemliliğin birinci kademe aylığına hak kazanırlar.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/2 md.) Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir.

XV – Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli:

Madde 149 – 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsubaylara mezkür kanunun 11 inci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir.

XVI – Ek ders ücreti:

Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/11 md.)

Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince açılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir.

Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

(Ek: 3/7/1975 – 1923/41 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/4/2008-5758/7 md.) Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada yedi saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. Ancak, milli güvenlik bilgisi dersi için yedi saatlik kısıtlama uygulanmaz. Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir.

Sayfa 51

4434

XVII – Yolluk giderleri ve gündelikleri:

Madde 151 – Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir.

XVIII – Temsil giderleri:

Madde 152 – Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir.

XIX – Aile yardım ödeneği:

Madde 153 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1998 – 4376/ 4 md.) Evli bulunan subaylara ve astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir.

Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlat edindikleri çocukları için de bu ödenek verilir.

XX – Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 154 – Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

XXI – Aile yardım ödeneğine hak kazanma:

Madde 155 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri; çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar.

XXII – Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 156 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 157 nci maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybederler.

XXIII – Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde 157 – (Değişik: 1/3/2007-5589/2 md.)

Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

a) Evlenen çocuklar.

b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.).

Sayfa 52

4435

c) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).

ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

XXIV – Mahrumiyet yeri ödeneği:

Madde 158 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)

XXV – Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:

Madde 159 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)

XXVI – Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı:

Madde 160 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2. md.)

XXVII – Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 161 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)

XXVIII – Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların aylıkları:

Madde 162 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar olan aylıkları 144 üncü maddeye göre ödenir.

Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir.

XXIX – Yurt dışında görevde bulunanlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:

Madde 163 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylar, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

XXX – Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları:

Madde 164  – Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (142) nci madde esasları gereğince (144) üncü maddeye göre aylık alırlar.

XXXI – Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin aylıkları:

Madde 165 – Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir başka memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (Bir ay dahil) aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır.

Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe kadar olan süre için:

Sayfa 53

4436

a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine döndükten sonra ödenir.

b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsayılı aylığından az ise aradaki fark kendisinden alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Silahlı Kuvvetler Kıta Tazminatı

Madde 166 – 172 – (Mülga: 31/7/1970 – 1323/19 md.)

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Haklar ve Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Emeklilik Hakları

Madde 173 – 175 – (Mülga: 31/7/1970 – 1323/19 md.).

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar

I – Doğum yardım ödeneği:

Madde 176 – (Değişik birinci fıkra: 26/6/1984 – KHK 241/19 md.) Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere, Devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın ikisinin de subay veya birisinin subay diğerinin Devlet memuru veyahut da babasının astsubay ananın Devlet memuru olması halinde, doğum yardım ödeneği babaya verilir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım, anaya verilir.

Doğum yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez.

Sayfa 54

4437

II – Ölüm yardım ödeneği:

Madde 177 – (Değişik birinci fıkra: 19/12/1996 – KHK 568/1 md.) Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardım ödeneğinde, 144 üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

III – Tedavi ve cenaze masrafları:

Madde 178 – Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır.

IV – Yakacak yardımı:

Madde 179 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/44 md.)

Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.

V – Giyecek ve yiyecek yardımı:

Madde 180 – Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde verilir.

VI – Tahsil bursları ve yurtlar:

Madde 181 – Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler.

Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadar devam eder.

Milli Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda okuyan çocukları için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yarısı Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

VII – Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:

Madde 182 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.

VIII – Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar:

Madde 183 – Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek tazminatlar özel kanunlarla yürütülür.

Sayfa 55

4438

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lojmandan Faydalanma ve Mülk Konutu

A) Lojmandan  faydalanma:

I – Kapsam:

Madde 184 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)

II – Tahsis:

Madde 185 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)

III – Lojmandan çıkma ve çıkarılma:

Madde 186 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)

B) Mülk konutu:

I – Subay ve Astsubaylar için mülk konutu:

Madde 187 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK 243/36 md.)

Subay ve astsubayların T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri halinde Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

Taltifler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Savaş Takdirnamesi

I – Savaş taktirnamesi:

Madde 188 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/1 md.)

Devlet Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara, üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir.

a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar:(1)

Madde 189 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/2 md.)

İki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdirnamesi verilir.

b) Taktirnamenin verilmesi:

Madde 190 – Savaş takdirnamesi, Silahlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile verilir. Silahlı Kuvvetler Komutanının inhasına esas olacak teklifler, hiç bir makam tarafından iptal edilemez. Olumsuz mütalaası olanlar yazılı mütalaalarını silsilesi ile Silahlı Kuvvetler Komutanına gönderirler.

——————————

(1)    Madde başlığı “iki defa 2 nci Derecede SavaşMadalyası Alanlar” iken 1/3/2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 56

4439

 

İKİNCİ BÖLÜM (1)

Madalyalar

I – Madalyaların çeşidi:

Madde 191 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/3 md.)

Silahlı Kuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan Türk ve yabancı kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir.

a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri HizmetÖvünç Madalyası,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve FeragatMadalyası,

d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,

e) TürkSilahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,

f) TürkSilahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası.

Nişanların çeşidi (2)

Madde 192 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/4 md.)

Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilere aşağıdaki TürkSilahlı Kuvvetleri nişanları verilir.

a) Şeref Nişanı,

b) Övünç Nişanı,

c) Liyakat Nişanı,

Madde 193 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)

Madde 194 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)

Madde 195 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)

II – Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması:

Madde 196 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/5 md.)

Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından TürkSilahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte beirlenecek esaslara göre takılabilir.

III – Madalya ve nişanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler:

Madde 197 – Bu Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından asker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanunî mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı almadan ölmüşse, madalya kanunî mirasçılarına verilir.

IV –Birden fazla madalyaya hak kazananlar :

Madde 198 – Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu Kanunda yazılı madalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir.

——————————

(1)    Bu bölümle ilgili olarak ek 13 üncü ve 14 üncü maddelere bakınız.

(2)    Bu madde başlığı, “Savaş Madalyası” iken, 1/3/2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Sayfa 57

4440

Sayfa 58

4441

V – Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılara intikali: (1)

Madde 199 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/46 md.)

(Ek birinci fıkra:  12/6/2003-4891/1 md.) Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.

Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanuni mirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde bu madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre diğer kanuni mirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.

(Ek: 1/3/2000 – 4541/6 md.) Ancak madalya ve nişan intikal eden vârisin, Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olması durumunda madalya ve nişan bir sonraki hak sahibi vârise intikal eder. Madalya ve nişanın intikalinden sonra bahse konu suçları işleyenlerden madalya ve nişanları geri alınır.Bu konudaki yargılama devam ettiği sürece madalya ve nişanların intikal işlemi bekletilir.

VI – Madalyaların tescili:

Madde 200 – Bu Kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Genelkurmay Başkanlığınca tescil edilerek numaralanırlar.

VII – İstiklal madalyası:

Madde 201 – İstiklal Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklal Madalyasına ait hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödüller

I – Ödül:

Madde 202 – (Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/14 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/12 md.)

Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden;

a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,

b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt’a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,

c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,

d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,

e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar,

yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

II – Madalya yapımının giderleri ve ödüller:

Madde 203 –(Değişik: 17/6/1992 – 3815/2 md.)

Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit rozetleri ve bunların beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

—————————————-

(1) 12/6/2003 tarihli ve 4891 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, madde başlığı, “Madalya ve nişanların mirascılra intikali:“ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, maddeye birinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir.

Sayfa 59

4442

III – Yönetmelik:

Madde 204 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/49 md.)

Bu Kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri, kordela, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler  ve birlik  sancaklarına  veriliş ve takılış usulleri,ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikle saptanır.

Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme:

Ek Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.)

General – Amiral (ve Albay) rütbelerine yükselebilmek için; Harbokulu, fakülte veya yüksek okul mezunu olmak şarttır.(1)

Çalışma saatleri:

Ek Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.)

Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.(2)

Bu süre Cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.

İş güçlüğü ve riski zammı:

Ek Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.)

Subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalardan;

Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,

Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı,

Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Mali sorumluluk tazminatı ödenir

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda bir defa tespit edilir. Ve bu tespiti izleyen mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

(Ek fıkra: 9/4/1990 – KHK – 418/19 md.); Mülga: 13/7/1993 – KHK – 486/27 md.)

Harb okulları ve harb akademilerinde ders görevi verilenlerin ücreti:

Ek Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.)

Harp okulları, sınıf okulları ve harp akademilerinde ders görevi verilen üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent unvanını kazanmış asker ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişilere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı kanunun 49 uncu maddesinin uygulanmasına esas olacak albay maaşı:

Ek Madde 5 – (Mülga: 27/6//1989 – KHK – 375/23 md; Yeniden düzenleme: 9/8/1993-KHK – 499/23 md.) 49 uncu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve rütbe bekleme süresini dolduran albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara da 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına uygun olarak kadrosuzluk tazminatı ödenir.

——————————

(1)    Anayasa Mahkemesinin 12/5/1977 tarih ve E. 1977/4, K.1977/74 sayılı kararıyla maddede yer alan (…ve Albay…) hükmü iptal edilmiştir.

(2) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle maddenin uzman çavuşlarla ilgili kısmı yürürlükten kaldırılmıştır

Sayfa 60

4443

Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personelinin tazminat yüzdeleri:

Ek Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 28/2/1982 – 2629/22 md.)

Yedeksubay okulu öğrencilerinin harçlıkları:

Ek Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 – 1923/52 md.)

Askeri lise öğrencilerinin harçlıkları :

Ek Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 – 1923/52 md.)

Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askeri hakim ve askeri savcıların aylık ödemeleri:

Ek Madde 9 – (Ek:31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga 9/4/1990 – KHK – 418/45 md.)

Yabancı bir memleket veya kurumda görev alma:

Ek Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Değişik : 28/6/2001 – 4699/21 md.)

Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ile görev alacak subay veya astsubaylara Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara ise aynı usul ve süre ile maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebliir.

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.

Ek Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.)

Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

Ek Madde 12 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/43 md.)

Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.

Ek Madde 13 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)

Ek Madde 14 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)

Ek Madde 15 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/50 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esasları yönetmelikte belirtilir.

Ek Madde 16 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/50 md.)

Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksadıyle barışta silah altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylara, rütbe, kıdem ve kademelerine göre kıt’aya iltihaklarından itibaren, silah altında bulundukları sürece aylık ve her türlü özlük hakları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Sayfa 61

4444

Özel kanunları gereğince, silah altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır.

Ek Madde 17 – (Ek: 2/2/1981 – 2379/2 md.; Değişik: 19/12/1996 – KHK 568/2 md.) (1)

A) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvveltleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

TAZMİNAT

RÜTBELER ORANLARI (%)

Subaylar :

Genel Kurmay Başkanı                                                                             455

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

(Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla)                                                     400

Orgenaral ve Oramiral                                                                               380

Korgenaral ve Koramiral                                                                           335

Tümgeneral ve Tümamiral                                                                         310

Tuğgeneral ve Tuğamiral                                                                           290

Kıdemli Albay                                                                                           280

Albay                                                                                                        260

Yarbay                                                                                                       220

Kıdemli Binbaşı                                                                                         212

Binbaşı                                                                                                      201

Kıdemli Yüzbaşı                                                                                        188

Yüzbaşı                                                                                                     180

Kıdemli Üsteğmen                                                                                     171

Üsteğmen                                                                                                  160

Teğmen                                                                                                      151

Asteğmen                                                                                                  102

Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)

II. Kad.Kd.Bçvş.                                                                                       201

Kad.Kd.Bçvş.                                                                                            188

Kd.Bçvş.                                                                                                   177

Kad.Bçvş.                                                                                                  165

Bçvş.                                                                                                         151

Kd.Üstçvş.                                                                                                140

Üstçvş.                                                                                                      130

Kd.Çvş.                                                                                                     111

Çvş.                                                                                                           102

–––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle; bu maddenin (A) fıkrasının astsubaylara ait hizmet tazminat oranlarını gösteren tablosuna “Astsubaylar:” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 62

4444-1

Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) (Ek: 5/2/2009-5837/23 md.)

II.Kad.Kd.Bçvş.                                   210

Kad.Kd.Bçvş.                                      205

Kd.Bçvş.                                              201

Kad.Bçvş.                                            188

Bçvş.                                                    177

Kad.Kd.Üçvş.                                      165

Kd.Üçvş.                                              151

Kad.Üçvş.                                            140

Üçvş.                                                    130

Kd.Çvş.                                                111

Çvş.                                                       102

Uzman Jandarmalar:

VIII.Kad.Çvş.                                                                                            130

VII.Kad.Çvş.                                                                                             121

VI.Kad.Çvş.                                                                                              110

V.Kad.Çvş.                                                                                                108

IV.Kad.Çvş.                                                                                              105

III.Kad.Çvş.                                                                                              102

II.Kad.Çvş.                                                                                                100

I.Kad.Çvş.                                                                                                   94

Çvş.                                                                                                             90

Uzman Erbaşlar:

Uzman Çavuş                                                                                            100

Uzman Onbaşı                                                                                           94

(Değişik: 29/7/1998 – 4376/5 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 15′i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

(Ek: 20/3/1997 – KHK – 570/17 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara % 20 si, astsubaylar ile Devlet memurlarına % 13 ü, uzman erbaşlara % 10 u oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir.

Sayfa 63

4444-2

Sayfa 64

4445

Şu kadar ki; Uçuş Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına  girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

B) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 45′ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.(1)(2)

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde  özel  nitelikli  (istisnai memur)   olarak  gösterilen  görev  yerlerine  atanan,  yüksekokul

mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 80′ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir. Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 200 kişiyi geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesine göre “Adalet Hizmetleri Tazminatı” alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının 2/3’ünü geçemez.

D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga  vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Sözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

________________

(1) Bu fıkrada bulunan “merkez karargahlarında” ibaresi 26/12/2001 tarihli ve 4730 sayılı kanunla “kadrolarında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkranın birinci paragrafında yer alan “% 35′ini” ibaresi “% 45′ini,”, ikinci paragrafında yer alan “100 kişiyi” ibaresi “200 kişiyi”, son paragrafında yer alan “yarısını” ibaresi “2/3′ünü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 65

4446

Ek Madde 18 – (Ek: 12/2/1982 – 2596/3 md.; Değişik: 24/12/1986 – KHK 265/3 md.)

a) (Değişik: 9/4/1990 – KHK – 418/22 md.; İptal: Ana. Mah’.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 – KHK – 527/15 md.) Bu Kanuna ekli V sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. (1)

b) (Değişik: 22/11/1995 – 4137/1 md.) Bu rütbe ve görevlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.

Ek Madde 19 – (Değişik: 5/4/2007-5621/2 md.)

Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı altı yılı geçemez.

Ek Madde 20 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/17 md., Değişik: 29/7/1998 – 4376/6 md.)

(Değişik birinci fıkra: 12/6/2003-4891/2 md.) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

(Değişik ikinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/29 md.) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Millî Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir.

İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.

Astsubaylar:

Ek Madde 21 – (Ek: 2/7/1951-5802/1 md.; Değişik: 18/6/2003 – 4902/30 md.)

——————————

(1)    Bu bentte evvelce yeralan rütbe ve görev unvanları ile gösterge rakamları; bendin 418 sayılı KHK ile değiştirilmesi üzerine madde metninden çıkartılmış olup; “Mülga Hükümler Külliyatı”nda yeralmıştır.

Sayfa 66

4447

Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir.

Ek Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 – 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri “14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı  maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun” un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerine uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

Ek Madde 23 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK -VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kadamede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.

Ek Madde 24 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar; EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için ön görülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.

Ek Madde 25 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) (1)

Astsubaylardan EK-VIII ve EK -VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen üçüncü  ve  daha  sonraki  kademeleri  kazanılmış  hak  aylığı  olarak  alanlar;  üçüncü  kademede en  az bir  yılını  tamamlamak  veya  daha  sonraki  kademelerde  bulunmak, son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.

––––––––––––

(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan “EK-VIII” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve EK -VIII/B” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 67

4448

ONBEŞİNCİ KISIM

Geçici Maddeler

General ve amirallerin hizmete devamları:

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde bulunanlar, 49 uncu maddede tespit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsait olduğu takdirde hizmete devam ettirebilirler.

İki yıl için 4273 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması:

Geçici Madde 2 – (Değişik: 11/6/1970 – 1301/2 md.)

Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18 inci maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişiklikleri (Bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile bunların ek ve değişiklikleri ve geçici maddeleri hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış Subay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik ve ayırma ile ilgili hükümleri uygulanır. Ancak, her sınıf ve rütbedeki general ve amirallerin terfi ve emeklilik işlemleri ile albayların terfi işlemlerinde Yüksek Askeri Şüranın mütalaası alınmak suretiyle, 49 uncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri hariç) a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen kadro, kontenjan, nispet ve miktarlarla diğer hükümleri uygulanır.

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:

Geçici Madde 3 – Bu Kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfii için 43 üncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.

Subayların yarbaylık ve albaylık bekleme süreleri:

Geçici Madde 4 – (Mülga: 3/7/1975 – 1923/52 md.)

Kıdem sıraları:

Geçici Madde 5 – Bu Kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet dereceleri ve kıdem sıraları tespit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur.

Kadın subayların yeniden sınıflandırılması:

Geçici Madde 6 – Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar.

Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri sürece yeniden sınıflandırılmazlar.

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti:

Geçici Madde 7 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerine ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kıdemler:

Geçici Madde 8 – 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtısas, başasistanlık gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu Kanunun mali hükümler dışındaki hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtısaslara başlamış olanlara, mezkür kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarak verilir.

5802 sayılı Kanunun uygulanması:

Geçici Madde 9 – (Değişik: 11/6/1970 – 1301/2 md.)

Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8, 10 uncu maddenin ilk fıkrasının 1 inci ve 2 nci cümleleri, 13, 26, 27, 28 inci maddeleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma ile ilgili hükümleri uygulanır.

Sayfa 68

4448-1

Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi:

Geçici Madde 10 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustos’a intıbak etmiyenler ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç yıldan fazla bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustos’a götürülür. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı ödenmez.

Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:

Geçici Madde 11 – Bu Kanuna göre üçte iki oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe terfi edecek astsubaylar için 91 inci maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.

Askeri memurlar için geçici madde:

Geçici Madde 12 – Silahlı Kuvvetlerde halen askeri memur olarak bulunanlara, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. Ancak, bunlar bu Kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidi subaylar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(Ek: 11/6/1970 – 1301/3 md.) Şu kadar ki 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmezler.

Erken bekleme süresine tabi olanlar:

Geçici Madde 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen, binbaşı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucu üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinde bulunan subayların, bulundukları rütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere terfilerinde bu Kanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler.

 

Sayfa 69

4448-2

Sayfa 70
4449

 

Subay ve astsubayların kademe ilerleme intibakları:

Geçici Madde 14 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/14 md.)

Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri farklı olan subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe ve rütbe kıdemliliğinin gösterge tablolarında gösterilen kademelerine intibaklarında;

Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dahilinde rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine intıbakları yapılır.

Aylık intibaklarında müktesep haklar:

Geçici Madde 15 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/15 md.)

Subayların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarında intibakları bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.

Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları;

a) Subay ve astsubayların; 24/2/1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile tespit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilen tazminat, 24/2/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatı ve yurürlükten kaldırılan özel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat (20/5/1933 gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarak çalışacak olan tabip ve diş tabiplerinin, 7/7/1965 gün ve 645 Sayılı Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutarlarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.

b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları ,uzman erbaşların kendi özel kanunları ve 7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 24/2/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının da eklenmesi suretiyle elde edilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.

Astsubayların rütbe intibakları:

Geçici Madde 16 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/16 md.)

Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. (Ek cümle: 7/7/1971 – 1424/45 md.) Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.

Sayfa 71

4450

Süresi

Yıl Eski rütbeler Yeni rütbeler

3        Astsubay Çavuş                                           Astsubay Çavuş

3        Astsubay Üstçavuş                                     Astsubay Kıdemli Çavuş

3        Astsubay  Başçavuş                                    Astsubay Üstçavuş

3        Astsubay  kıdemli Başçavuş                      Astsubay Kıdemli Üstçavuş

6        Astsubay 1 ve 2 kademeli  kıdemli

Başçavuş                                                       Astsubay Başçavuş

6        Astsubay 3 ve 4 kademeli  kıdemli

Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş

Sözleşmeli personel:

Geçici Madde 17 – Harb Tarihi Dairesi ve askeri müzelerde geçici hizmetli olarak istihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeli olarak istihdamlarına devam olunur.

Nasıp düzeltmeleri:

Geçici Madde 18 – Nasıp düzeltmeleri:

a) Mülga 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununun 5 inci maddesi gereğince askeri mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askeri lise mezunu öğrencilerden;harb vesair sebepler dolayısiyle öğrenimi için zamanında gönderilememiş olan ve öğrenimi normal süre içinde bitiren yüksek mühendislerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların, bulundukları rütbe nasıpları, öğrenime zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine uydurulur. Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanında bitiremiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynı durumda olup da harb okulu mezun emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıpları, emsali harb okulu mezunu subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarıda belirtilen iki halden birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı nasıp düzeltmesi yapılır.

b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Kanunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikte üç yıldan fazla bekledikleri süre kadar ilerletilir.

Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanuni kıdemler sebebiyle üsteğmenliği üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları da yukarıdaki fıkra esaslarına göre emsallerinin faydalandıkları süre kadar ilerletilir.

Gerek bu fıkralar ve gerekse 25/5/1965 gün ve 613 sayılı Kanun gereğince nasıpları düzeltilen general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bunların terfi ve terfihleri rütbelerine mahsus en az bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şartiyle yapılır.

c) Silahlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek muamele memuru yetiştirilen ve 1455 sayılı Kanun gereğince asteğmenlikte bir yıl fazla bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa geçirilen ve halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.

Sayfa 72

4451

d) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle bu karardan istifade edemiyerek harb okulu emsallerinden bir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek okul mezunu subaylardan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriye götürülür.

e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subaylardan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 10 uncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemiş olanların nasıpları bu Kanunun 19 ve 35/e maddeleri hükümleri uygulanarak düzeltilir ve müteakıp terfileri 31/a ve 32/a maddelerine göre yürütülür.

f) Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan bir yıl geç terfi edenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.

g) 1455 sayılı Kanuna tabi askeri memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa geçirilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların 1455 sayılı Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca askeri memur yetiştirilmek üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemlerine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu mezunu emsallerini geçemez.

h) Harb okulu mezunu olup da Silahlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendirilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta – Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirip halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan subaylara bir yıl kıdem verilir.

i) (b) bendinin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartları da haiz oldukları takdirde derhal terfi ettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır.

j) Yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez.

(Ek fıkralar: 31/3/1969 – 1134/1 md.)

25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) fıkraları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden yararlananlar hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Milli Birlik Komitesi kararından 6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 5611 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür.

Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subaylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi işlem yapılır.

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subayların bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer terfi şartlarını da haiz olmaları kaydı ile yapılır.

Sayfa 73

4452

Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.

Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Harb okullarını eski statülerine göre bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte ve yüksek okulu bitirecek subaylar hakkında uygulanacak işlem:

Geçici Madde 19 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb Okulları Kanununun yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullarını eski statüleri uyarınca bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme süreleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

Kıta ve sicil yerleri:

Geçici Madde 20 – 30 Ağustos 1966 tarihinden bu Kanunun terfie ait hükümlerinin fiilen yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzere general-amiral ve subaylar için kıta ve sicil yeri sayılacak kadro görevleri Yüksek Askeri Şüra’nın mütalaası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur.

Halen lojmanlarda oturanların oturma süresinin başlangıcı:

Geçici Madde 21 – Bu Kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlı olarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu Kanunun yayınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre dört yıllık oturma süresini; kanunun yayınlandığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla, ilerideki tarihlerde tamamlıyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve çıkarılma hükümleri uygulanır.

Yükümlülük bakımından 6077 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak subaylar:

Geçici Madde 22 – (Değişik: 28/12/1976 – 2028/1 md.)

Bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla, bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10/8/1967 tarihinden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay ve askeri memurları mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

Halen astsubay olanların yükümlülükleri:

Geçici Madde 23 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Geçici Madde 24 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır.

Geçici Madde 25 – Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 tarihine kadar otuz yaşını doldurmamış  aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır.

Sayfa 74

4453

Albay rütbesinde fazla bekliyenler:

Geçici Madde 26 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)

Bu kanunun 209 uncu maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde; normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş olan albaylardan, albaylığa nasıpları en eski olanlardan ve ayrı nasıplılar arasında Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir

Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecektir.

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır

Emekli olan general ve amiraller:

Geçici Madde 27 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)

10 Ağustos 1967 tarihinden sonra 49 uncu madde hükümlerine göre kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan general ve amirallere de bu kanunla değiştirilen 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak isteğinde bulunan general ve amirallerin daha önce bu bend hükümlerine göre almış oldukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek miktardan düşülür.

Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinin uygulanması:

Geçici Madde 28 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)

1 Eylül 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve Astsubay sicil Yönetmelikleri (Geçici 2 ve 9 uncu maddeler esasları dahilinde) uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubaylara nerede bulunurlarsa bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edilir.

10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri gereğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve müteakip yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçerli sayılır.

Geçici Madde 29- (Ek: 28/5/2003-4861/12 md.)

Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilâve edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları hâlinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.

Geçici Madde 30- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.)

Bu Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.

Geçici Madde 31- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.)

Bu Kanunun 65 inci maddesinin (ı) bendi hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlar hakkında uygulanmaz.

Sayfa 75

4454

Kademe ilerlemeleri hakkında geçici hükümler:

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kademe ilerlemesi hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar subay ve astsubayların kademe ilerlemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:

a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak,

c) Sicil notu müsait olmak.

2. Bir üst derece aylığına yükselen subay ve astsubaylar yeni derecelerinin 1 inci kademesine de yükselmiş sayılırlar.

3. Bir üst dereceye yükselemeyenler ile rütbe terfii imkanı kalmayanlar ek gösterge tablolarındaki kademeler dahilinde kademe ilerlemesi ettirilebilirler.

Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatlarının kesilmesi:

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimi ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 1/3/1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 inci maddenin (A)  fıkrası esaslarına göre ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir. 1/3/1970 tarihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kesilir.

Ders ücretleri tespit edilinceye kadar uygulanacak hükümler:

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

Bu kanunun 150 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta ve eşidi dereceli askeri okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat için 25 lira ödenir.

Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı geçemez.

Sivil okullarda Milli Güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders saati için 10 lira ücret ödenir.

Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayan albaylara özlük hakları:

Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe terfii hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun ek 1 inci maddesindeki şartlar aranmaz.

Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayanlardan albay olanlarla 1 inci fıkrada belirtilen süre içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları saklıdır.

Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici gösterge tablosu:

Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.

926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intıbakları yapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.

926 sayılı Kanunun 14 üncu maddesi gereğince subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında uygulanacak hükümler:

Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakledilen astsubaylardan durumları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar:

Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler hariç.olmak üzere halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine uyanlar aynı madde esaslarına göre kademe ilerlemesinden faydalandırılırlar.

İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmeyenlere, 141 inci maddenin 2 nci fıkrası esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Sayfa 76

4455

144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında geçici hüküm:

Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılıUçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun uygulanmasına esas olacak albay maaşı 2 700 liradır.

Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanlar:

Ek Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri yargılama sonucuna kadar yapılmaz.

Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraat edenler, gerekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerleme işlemine tabi tutulurlar.

Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

1/3/1970 tarihi ile 28/2/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 üncü  maddesi uyarınca, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir.

11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunla gösterilmiş olan aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak farklar 1/3/1971 tarihinden sonra   kendilerine ödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekli aylıkları, emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin aylıklarından her türlü kanuni kesinti sonucunda eline geçenden fazla olamaz.

11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 uncu madde (f) bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır.

Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (Giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmeyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)

1076 sayılı Yedeksubay Kanununun 29 uncu maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görevli bulunan mukaveleli yedeksubaylardan istekli olanlar, sınıf temel kurslarında başarı gösterdikleri ve sicilleri de müspet olduğu takdirde muvazzaf subaylığa geçirilirler.

Bunların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri bulundukları rütbeye nasıp tarihleri esas alınarak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre yapılır.

Sayfa 77

4456

Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 inci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, normal bekleme süresi sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere, sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak, yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir.

Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 inci maddedeki kadro oranı uygulanmaz.

Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.; Değişik: 28/6/1978 – 2159/3 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut  general ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 uncu maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır.

General-amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre yapılır.

Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst rütbeyi yapamaz sicili almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar emekliye sevkedilir.

Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general – amirallerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevkedilmiş bulunanlar hakkında emekliye sevkedildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 uncu madde (g) bendi hükümleri uygulanır.

Bunlara, emekliye sevkedildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşit olanlara o tarihte verilmesi gereken tazminat miktarı dikkate alınır.

Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve astsubayların 4273 ve 5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre düzenlenmiş geçerli sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay ve astsubay sicil yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir.

Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni nasıp tarihlerine göre derhal maaş kademelerine intibakları yapılır.

Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.; Değişik: 28/12/1976 – 2028/2 md.)

1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14/7/1971 tarihinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanır.

Sayfa 78

4457

Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

a) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer kaynaklardan gelen emsali subaylardan:

1. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan;

2. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden (d ve h bendi hükümleri hariç);

3. 13/3/1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan,

4. 4273 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmak üzere, 10 Ağustos 1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.

b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.

c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.

d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen “kademe terfii” deyimi “kademe ilerlemesi”; “yeterlik grupları” deyimi “yeterlik derecesi”; “Layn” sınıfı “Deniz” şeklinde değiştirilmiştir.

Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 7/3/1974 – 1800/2 md.)

Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden 1/2/1974 tarihinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 45 inci maddesindeki kademe ilerlemesi şartlarını haiz olup da ek VII sayılı cetveldeki gösterge tablosunun 3 üncü kademesinde bir yıldan fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edilen bir üst kademeye geçirilirler.

Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 17/4/1975 – 1875/7 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subaylardan;

a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mülga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kıdem almış olduğu halde bu kıdemden yararlanmamış bulunan kurmay veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir.

b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay subaylara 3 yıl kıdem verilir.

c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi almış bulunanlardan;

1. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre ihtisas kıdemi almış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan başasistanlık kıdemi almış olanlar bu kıdemden yararlanamazlar.

2. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki yıl kıdem verilir.

Sayfa 79

4458

d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekleriyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir.

Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle verilecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz.

e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl kıdem verilir.

Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna girmemiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, bu Kanunun 8 inci maddesi ile kaldırılan 141 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bu kademeyi muhafaza ederler.

Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farkları ödenmez.

Bunların aldıkları aylıklarla bu Kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdemlerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 20/1/1976 – 1933/1 md.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle getirilen ek 3 üncü maddesi 1/3/1976 tarihine kadar uygulanmaz.

Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren geçerli olacak kararnameyle saptanır. Ve 1/3/1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden ödeme yapılır.

Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askeri eğitimde bulunan fakülte veya yüksek okul mezunları derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askeri eğitime devam ettirilirler.

Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 inci madde esaslarına göre düzeltilir. Askeri eğitimde başarılı olmayanlar hakkında 15 inci madde hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 üncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler terfi şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler.

Bu gibilerden;  üsteğmenlik nasıpları  30  Ağustos’a intibak edenlerin yübaşılık nasıpları  üsteğmenlikte  3  yılını  tamamladıkları  30  Ağustos tarihine,  üsteğmenlik

Sayfa 80

4459

nasıpları aleyhe nasıp düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos’a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıpları ise üsteğmenlikte 3 yıl tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarına göre Kanunun 45/f maddesi uyarınca Ek – VI veya Ek – VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.

Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kıdemli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzbaşılığa onanmaları ile bulundukları kademeler gözönünde tutularak intibakları derhal yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.

Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Nasıp düzeltmeleri:

a) Subay ve astsubayların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. Şukadarki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmı tutuklu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez.

b) (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;

1. Terfi sırasına girenler (Albay ile general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

2. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.

3. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek – VI, Ek – VII, Ek – VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farkları ödenmez.

Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan subaylardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal ettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.

Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

a) Başçavuşluğun 4 üncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun;

b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun;

c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli başçavuşluğun;

Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyle intibak ettirilirler.

Sayfa 81

4460

Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde görevli uzman jandarma çavuşlar ile uzman erbaşlar bu Kanunla değişik Ek – IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler.(1)

Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)

1/3/1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici 26, 27,31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır.

Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 19/2/1980 – 2260/1 md.)

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13/10/1978 günlü ve 15 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı kademesine getirilir.

Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunanlar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki kademelerinde bulunanlar 1 inci derecenin son kademesi olan 1200 rakamına getirilir.

Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunanlar 1 inci derecenin 3 üncü kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar, 1 inci derecenin sırası ile ilk üç kademesine getirilir.

Uzman jandarma çavuşlardan 5 – 6 ncı derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı cetvelin 5 inci derecesinin ilk üç kademesine, 5 – 6 ncı derecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, VIII sayılı cetvelin 4 üncü derecesinin 1 inci kademesinden başlıyarak sırasıyla bu derecenin sonraki kademelerine getirilirler.

Uzman erbaşların kendilerine ait gösterge tablosunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sayılı cetvelin 10 uncu derecesinin kademelerine getirilirler. (1)

Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alırlar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay grubunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 500, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 400 dür. Albay ve kıdemli albaylar ile general – amiraller mevcut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. (2)

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütülür.

——————————

(1)    Metinde sözü edilen Ek – IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu, 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)    26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK’nin 22 nci maddesi ile hükümdeki 400 rakamı 500, 300 rakamı ise 400 olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.

Sayfa 82

4461

b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde öngörülen harçlıkları, bu hükümlere göre ödenir.

c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 12/12/1980 – 2357/1 md.; Mülga: 8/11/1988 – 3488/1 md.)

Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 12/12/1980 – 2359/2 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup durumları,926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, terfi şartlarını haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynen uygulanarak derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulundukları rütbelere intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartların aranacağı yönetmelikte gösterilir.

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eski maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

Bu Ek Geçici Madde kapsamına girenlerin rütbe yaş hadleri binbaşılıkta 55,yarbaylıkta 56′dır.

Mahsuplar:

Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 2/2/1981 – 2379/3 md.)

1 Mart 1980 tarihi ile 1/1/1981 tarihleri arasında 29/2/1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil) anılan kararnamede belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir.

29/2/1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki avans hükümleri 1/1/1981 tarihinden itibaren uygulanmaz. Şu kadarki, anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan uçuş ekibine ilişkin avans hükümlerinin, bu konuda kanuni düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Silahlı Kuvvetler sağlık personelinden 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun hükümlerine göre fark tazminat alanlardan; bu fark tazminatları bu Kanunun ikinci maddesiyle getirilen yüzde yirmi tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazminat ödenmez. Fazla olanların tazminatından ise bu Kanunun ikinci maddesi ile verilen yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten sonra kalan miktar 2368 sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir.

Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 20/8/1981 – 2511/1 md.; Mülga: 8/11/1988 – 3488/1md.)

Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık bekleme süresine tabidir.

Sayfa 83

4462

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üs derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananlara onyüzbaşı denir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesine ek; Ek – VI ve Ek – VII sayılı cetvellerinin bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan;

1. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl,

2. Binbaşılardan halen bir yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise bir yıl,

Kıdem verilir.

b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında bu Kanunun 36 ncı maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hükümleri uygulanır.

c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan, öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle, bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilenlere de bu Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen kıdemler verilir.

Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulunan astsubayların 926 sayılı Kanunun 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 uncu maddesinden doğan hakları saklıdır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunan astsubaylar, diğer şartları haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler.

Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Subay ve astsubayların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 112 nci madde hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve stajda veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Sayfa 84

4463

Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir defaya mahsus olmak üzere yaş kaydına tabi olmaksızın 14 üncü madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya yüksekokulu bitiren muvazzaf subay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini tamamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir ve rütbe kıdemlilikleri onanır.

Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir.

Rütbeler Yaş haddi

Teğmen                            42

Üsteğmen                        46

Yüzbaşı                            50

Binbaşı                             55

Yarbay                              58

Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)

26/3/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idari veya kazai sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.

Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 1/5/1986 – 3282/7 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 29/9/1988 – 3475/18 md.)

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 31/5/1989 – 3565/3 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.

Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 7/12/1989 – 3593/7 md.; mülga: 6/5/1993 – 3909/2 md.)

Sayfa 85

4464

Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 7/12/1989 – 3593/7 md.)

Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kaynaklardan muvazzaf subay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır.

Ek Geçici Madde 55 – (Ek: 9/8/1991 – KHK – 445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/1/1992 – 3768/6 md.)

9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarİhten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir.

Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;

a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Rütbe kıdemlik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.

c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılır.

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

Ek Geçici Madde 56 – (Ek: 9/8/1991 – KHK – 445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/1/1992 – 3768/6 md.)

Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacak sicil oranı hakkında, 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 57 – (Ek: 9/8/1991 – KHK- 445/6 md.; Değiştirilerek kabul: 23/1/1992 – 3768/6 md.)

9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez.

Ek Geçici Madde 58 – (Ek: 22/9/1991 – KHK- 459/1 md.)

Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi mamüllük, vazife mamüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

Sayfa 86

4464-1

Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/6 md.)

926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltirilirler.

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Ek Geçici Madde 60 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun ile getirilen Ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.

Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Ek Geçici Madde 61 – (Ek: 27/7/1993 – KHK – 488/1 md.; Değiştirilerek kabul; 13/8/1997 – 4303/1 md.)

28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar.

Ek Geçici Madde 62 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 ve 44 üncü maddeleri subaylar hakkında bir üst rütbeye terfiden sonra uygulanır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan subaylara; bir üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddine kadar, 926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişliklerden önceki 38 ve 44 üncü maddeleri ile 45 inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Ek Geçici Madde 63 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce astsubay sınıf okulundan fazla süreli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalma süreleri hariç, sınıf okulundan fazla olarak okudukları eğitim süresi 3 yıla kadar (3 yıl dahil) rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

Ek Geçici Madde 64 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıkları sınav haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler.

Ek Geçici Madde 65 – ( Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu  maddesine göre  astsubaylıktan subaylığa  geçmek için  gerekli başvuru şartlarını haiz

Sayfa 87

4464-2

olan astsubaylardan hakları kısıtlananlar, önceki hükümlere göre kaybettikleri haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve 3 hizmet yılını geçmemek üzere ara vermeksizin kullanabilirler.

Ek Geçici Madde 66 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109 uncu ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılırlar. Ancak, derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin aylıkları emsali astsubay aylığından az olamaz. Aradaki maaş farkı ödenir.

Ek Geçici Madde 67 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı cetvelden maaş alanlar bulundukları rütbedeki derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek EK-VII sayılı cetvele aktarılırlar.

Ek Geçici Madde 68 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlamış ve liyakatleri üst makamlarca onaylanmış albaylara da kıdemli albay denir. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

Ek Geçici Madde 69 – (Ek: 22/11/1995 – 4137/2 md.)

(V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlar ile bunların dul ve yetimlerine makam tazminatı ödenmesinde, iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak, bu hükmün söz konusu emekliler ile bunların dul ve yetimlerine uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ek Geçici Madde 70 – (Ek: 3/10/1996 – 4185/4 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen rütbesi ile görev yapanların asteğmen normal rütbe bekleme süresi 9 ay olarak uygulanır.

Ek Geçici Madde 71 – (Ek: 3/10/1996 – 4185/4 md.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu Kanun ile değişik 112 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden henüz ilişiği kesilmemiş olanlar hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 72 – (Ek: 15/1/1998 – 4323/2 md.)

Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirlen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.

Ek Geçici Madde 73 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31/12/1984 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıkları, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Ek Geçici Madde 74 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24/4/1993 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan

31/12/1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılı kararı ile iptal edilen terfide baraj sistemine  ilişkin  hükümler  nedeniyle,  bir üst rütbeye terfi edemeyen subay ve astsubayla-

Sayfa 88

4464-3

rın terfi edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926 sayılı Kanunun emsallerine uygulanan terfi şartlarına ilişkin hükümler uygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve yeni rütbe nasıpları düzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devam edilir.

Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılması gerekenlerin, şartları haiz iseler rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilik onayları hak ettikleri tarihe götürülür.

Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartları haiz iseler kademe intibakları yapılır.

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış olanlar hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekli aylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve kademeye göre düzeltilir. Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük hakları verilmez.

Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.

Mahkeme kararı gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olan maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları geri alınmaz.

Ek Geçici Madde 75 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)

926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekli görevde bulunanlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ile sınırlı olmak üzere uygulanır.

Ek Geçici Madde 76 – (Ek: 1/3/2000 – 4541/9 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcih edilmiş olanların madalya ve nişanları ile bunlara ilişkin hakları, yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.

Ek Geçici Madde 77 – (19/4/2000 – 4564/5 md.)

Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenen teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şûraca saptanır.

Ek Geçici Madde 78 – (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/16 md.; Mülga: 10/5/2006-5497/14 md.)

Ek Geçici Madde 79 – (Ek:28/6/2001 – 4699/22 md.)

109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Sayfa 89

4464-4

Ek Geçici Madde 80 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

RütbelerNormal Bekleme SüreleriYaş Haddi
Teğmen3 yıl41
Üsteğmen6 yıl46
Yüzbaşı6 yıl55

Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yüksek öğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yıl süreli yüksek öğrenim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez.

Bunlardan en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. Bunlara; rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil olmak üzere diğer hususlar için, muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesinde bulunup, normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfi ettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

Ek Geçici Madde 81 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayı müteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddede belirtilen terfi şartları ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvim yılının 30 Ağustosundan geçerli olarak binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.

Sayfa 90

4464-5

Ek Geçici Madde 82 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların   derece,  kademe  ve  yükselecekleri  yeni  derece  ve kademe aylıklarına göre aylık

almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

Ek Geçici Madde 83 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara, emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

Ek Geçici Madde 84 – (Ek: 1/3/2007-5589/3 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerden önceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

Ek Geçici Madde 85 – (Ek: 5/4/2007-5621/3 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre yüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 inci maddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı aşmayacak şekilde işlem yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimine başlamış veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almak maksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindeki yüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.

Ek Geçici Madde 86 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerde bulunmaları gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edememiş olanlar ile kazai veya idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 81 inci maddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak uygulanır.

Ek Geçici Madde 87 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85 inci maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların ise üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait her yılki sicil notunun, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasının da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hüküm uygulanır.

Sayfa 91

4464-6

Ek Geçici Madde 88 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109 uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarak dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olma hükmü uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmını geçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süreden hemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar hak tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

1 – Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği:

Madde 205 – 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez.

II – Yönetmeliklerin yürürlüğü

Madde 206 – Bu Kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konur.

III – Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar hakkında uygulanacak hükümler:

Madde 207 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/12 md.)

3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uzman çavuşlarla 24 Haziran 1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre ödenir.

Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi ettirilebilirler.

1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:

a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak

b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunmak

c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak

2. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbelerinin birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar.

IV – Yürürlükten kaldırılan kanunlar:

Madde 208 – Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, Bahriye, Jandarma Zabıtan ve Memurini hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi

b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri

c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu Kanuna aykırı hükümleri

Sayfa 92

4464-7

d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf askeri memurları hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri

e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askeri Memurlar hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri

f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri

g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askeri İzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri

h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey,paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri

i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile ek ve değişiklikleri

j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri

k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Birinci maddesi hariç)

l) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askeri Memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri.

Sayfa 93

4464-8

Sayfa 94

4465

m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725  sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askeri Memurların Subaylığa Nakilleri hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu Mensuplarının Nakil ve Tayinleri hakkındaki Kanun,

ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dair Kanun,

p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 üncü maddesi,

r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri,

s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanununun 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,

ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 üncü maddesi,

V – Yürürlük:

Madde 209 – Bu Kanunun;

a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci maddede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,

b) (Değişik : 11/6/1970 – 1301/1 md.) Kademe ilerlemesi, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümleri ile birlikte; bu Kanunun, 28, 37-46, 50 – 57,59 – 63, 76 – 78, 80, 84 – 99, 101 – 105 ve 111 inci maddeleri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümlerinin uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinde, (1)

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.

Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci meddede yazılı yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından mahsup edilir. Mahsuptan artan farklar geri alınmaz.

VI – Uygulama:

Madde 210 – Bu Kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

——————————

(1)    926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yeniden düzenlenmiştir Bu Kanunun  sonundaki işlenemiyen hühümlerle ilgili cetvele bakınız.

Sayfa 95

4466

CETVELLER

(Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı cetveller; 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile, Ek 4 ve Ek 5 Sayılı cetveller; 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK – VI Sayılı Cetvel (Değişik : 12/2/1982 – 2596/1 md.)

SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (3)

K A D E M E L E R

Dereceler                    Rütbeler (1) 1          2           3           4           5            6          7           8         9

1        Alb.-Kd. Alb.

General-Amiral 1500        —        —        —        —         —          —         —        —

1        Yarbay               1320     1380     1440        —        —         —          —         —        —

2        Kd. Binbaşı       1155     1210     1265    1320     1380     1440          —         —        —

3        Binbaşı              1020     1065     1110    1155     1210     1265      1320      1380        —

4        Kd. Yüzbaşı        915       950       985    1020     1065     1110      1155      1210    1265

5        Yüzbaşı               835       865       895      915       950       985      1020      1065    1110

6        Kd. Üsteğmen    760       785       810      835       865       895        915        950      985

7        Üsteğmen           705       720       740      760       785       810        835        865      895

8        Teğmen               660       675       690      705       720       740        760        785      810

9        Asteğmen           620       630       645      660       675       690        705        720      740

NOT :  Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci;(2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 üncü; (3) yıl fazla öğrenim görenler 8 inci derece 4 üncü kademesinden göreve başlarlar.

EK-VII Sayılı Cetvel (Değişik: 9/8/1993 – KHK- 499/22 md.)

A – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA

GEÇENLERİN DERECE VE KADEMELERİ

ASTSUBAY İKEN BULUNDUĞU SUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK KADEMELERİ

DERECE VE                                                                           Kıdemli                               Kıdemli

KADEME         GÖSTERGE    Teğmen     Üsteğmen    Üsteğmen      Yüzbaşı         Yüzbaşı

8-1                     660                8-2                7-2                 6-2                5-2                  4-2

8-2                     675                8-3                7-3                 6-3                5-3                  4-3

8-3                     690                7-1                6-1                 5-1                4-1                  3-1

7-1                     705                7-2                6-2                 5-2                4-2                  3-2

7-2                     720                7-3                6-3                 5-3                4-3                  3-3

7-3                     740                6-1                5-1                 4-1                3-1                  2-1

6-1                     760                6-2                5-2                 4-2                3-2                  2-2

6-2                     785                6-3                5-3                 4-3                3-3                  2-3

6-3                     810                5-1                4-1                 3-1                2-1                  1-1

5-1                     835                5-2                4-2                 3-2                2-2                  1-2

5-2                     865                5-3                4-3                 3-3                2-3                  1-3

5-3                     895                4-1                3-1                 2-1                1-1                  1-3

——————————

(1)    Bu cetveldeki 4,5 ve 6 ncı derecelerin karşısındaki rütbeler, 26/3/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 96

4467

B – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELER

Dereceler           1             2             3              4              5             6              7              8                 9

 

1              1320       1380       1440           —           —           —           —           —           —

2              1155       1210       1265       1320       1380       1440           —           —           —

3              1020       1065       1110       1155       1210       1265       1320       1380           —

4                915         950         985       1020       1065       1110       1155       1210           —

5                835         865         895         915         950         985       1020       1065       1110

6                760         785         810         835         865         895         915         950         985

7                705         720         740         760         785         810         835         865         895

8                660         675         690         705         720         740         760         785         810

EK – VIII Sayılı Cetvel (Değişik: 12/2/1982 – 2596/1 md.)

ASTSUBAYLAR (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)(2)(3)

K A D E M E L E R

Dereceler Rütbeler                         1          2          3          4          5          6          7           8             9

 

1        II.Kad.Kd.                  1320    1380    1440        —        —        —        —        —        —

Bşçvş. (2)

2        II.Kad.Kd. Bçvş.        1155    1210    1265    1320    1380    1440        —        —        —

3        Kad.Kd. Bçvş.            1020    1065    1110    1155    1210    1265    1320    1380        —

4        Kd. Bçvş.                     915       950      985    1020    1065    1110    1155    1210        —

5        Kad. Bçvş.                   835       865      895      915      950      985    1020    1065    1110

6        Bçvş.                            760       785      810      835      865      895      915      950      985

7        Kd. Üçvş.                    705       720      740      760      785      810      835      865      895

8        Üçvş.                           660       675      690      705      720      740      760      785      810

9        Kd. Çvş.                      620       630      645      660      675      690      705      720      740

10        Çvş.                             590       600      610      620      630      645      660      675      690

––––––––––––––

(1)    Bu tablolardaki gösterge rakamları, 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK.’nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)    Bu cetveldeki 1 inci derece karşısındaki rütbe ve göstergesi 17/6/1992 tarih ve 3815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 97

4468

EK – VIII/A Sayılı Cetvel (Ek: 28/5/2003-4861/11 md.) (1)

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY  ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELER

Dereceler Rütbeler 1                             2                             3              4                             5              6                             7                             8                              9

1        II. Kad. Kd. Bçvş.      1320        1380   1440       –          –        – –         –          –          –

2        Kad. Kd. Bçvş.           1155        1210   1265    1320  1380        1440     –          –          –

3        Kd. Bçvş.                    1020        1065   1110    1155  1210        1265     1320     1380     –

4        Kad. Bçvş.                   915         950       985     1020  1065        1110    1155     1210     –

5        Bçvş.                            835         865       895       915  950            985    1020     1065 1110

6        Kd. Üçvş.                    760         785       810       835  865            895      915      950     985

7        Üçvş.                           705         720       740       760  785            810      835      865     895

8        Kd. Çvş.                      660         675       690       705  720            740      760      785     810

9        Çvş.                                620      630       645       660  675            690      705     720     740

EK-VIII/B Sayılı Cetvel (Ek: 5/2/2009-5837/25 md.)

ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

KADEMELER

Dereceler Rütbeler 1         2          3          4           5          6          7         8        9

1         Kad.Kd.                       1320   1380    1440       –           –           –          –          –         –

Bçvş.-

II.Kad.Kd.

Bçvş.

2         Kd.Bçvş.-                    1155   1210    1265    1320     1380    1440       –          –         –

Kad.Kd.

Bçvş.-

II.Kad.Kd.

Bçvş.

3         Kad.Bçvş.                    1020   1065    1110    1155     1210    1265    1320   1380      –

4         Bçvş.                             915     950      985     1020     1065    1110    1155   1210      –

5         Kad.Kd.Üçvş.               835     865      895      915       950      985     1020   1065  1110

6         Kd.Üçvş.                      760     785      810      835       865      895      895     950    985

7         Kad.Üçvş.                     705     720      740      760       785      810      810     865    895

8         Üçvş.                            660     675      690      705       720      740      740     785    810

9         Kd.Çvş.                        620     630      645      660       675      690      690     720    740

10        Çvş.                              590     600      610      620       630      645      660     675    690

——————————

(1)  5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 98

4468-1

EK-VIII/C Sayılı Cetvel (Ek: 5/2/2009-5837/25 md.)

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR)

KADEMELER

Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kd. Bçvş. –            1320     1380     1440       –           –           –          –          –         –

Kad. Kd. Bçvş.

– II. Kad. Kd.

Bçvş.

2          Kad. Bçvş.             1155     1210     1265    1320     1380     1440       –          –         –

3          Bçvş.                     1020     1065     1110    1155     1210     1265    1320    1380      –

4          Kad.Kd.Üçvş         915       950       985     1020     1065     1110    1155    1210      –

5          Kd. Üçvş.               835       865       895      915       950       985     1020    1065   1110

6          Kad.Üçvş               760       785       810      835       865       895      915      950     985

7          Üçvş.                      705       720       740      760       785       810      835      865     895

8          Kd. Çvş.                 660       675       690      705       720       740      760      785     810

9          Çvş.                        620       630       645      660       675       690      705      720      740

EK – IX Sayılı Cetvel (Değişik: 28/5/1988 – 3466/33 md.)

UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK

GÖSTERGE TABLOSU (1)

Dereceler Rütbeler                                                             KADEMELER

 

1          2          3          4          5          6          7           8           9

3        VIII. Kad.Çvş.            1020    1065    1110    1155    1210    1265    1320    1380        —

4        VII. Kad.Çvş.               915      950      985    1020    1065    1110    1155    1210    1265

5        VI. Kad.Çvş.                 835      865      895      915      950      985    1020    1065    1110

6        V. Kad.Çvş.                  760      785      810      835      865      895      915      950      985

7        IV. Kad.Çvş.                 705      720      740      760      785      810      835      865      895

8        III. Kad.Çvş.                 660      675      690      705      720      740      760      785      810

9        II. Kad.Çvş.                  620      630      645      660      675      690      705      720      740

10        I. Kad.Çvş.                   590      600      610      620      630      645      660      675      690

11        Çvş.                              560      570      580      590      600      610      620      630      645

UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Mülga: 18/3/1986-3269/20 md.)

––––––––––––––

(1)    Bu tablolardaki gösterge rakamları, 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK.’nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 99

4468-2

EK GÖSTERGE CETVELLERİ

I Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal: Ana.Mah.’nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6  sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK – 527/14 md.)

(Subaylar İçin)

1.1.1994′den           1.1.1995′den

İtibaren Uy-           İtibaren Uy-

gulanacak Ek           gulanacak Ek

UNVANI                                                          DERECE            Göstergeler             Göstergeler

a) Genel Kurmay Başkanı                                        1                        8000                        9000

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma

Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral

olmak kaydıyla)                                                       1                        7500                        8400

c) Orgeneral-Oramiral                                              1                        7000                        8000

d) Korgeneral-Koramiral                                          1                        6600                        7600

e) Tümgeneral-Tümamiral                                                                  6100                        7000

f) Tuğgeneral-Tugamiral                                           1                        5500                        6400

g) Kıdemli Albay                                                     1                        5000                        5800

h) Albay                                                                   1                        4100                        4800

j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu                1                        3200                        3600

maddesine göre astsubaylıktan subay olanlar          2                        2600                        3000

dahil)                                                                        3                        1900                        2200

4                        1450                        1600

5                        1100                        1300

6                          950                        1150

7                          850                          950

8                          750                          850

II Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; Mülga: 9/8/1993 – KHK – 499/36 md.)

(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin)

III Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK – 527/14 md.)

(Astsubaylar İçin)

1.1.1994′den         1.1.1995′den

itibaren                  itibaren

Uygulanacak         Uygulanacak

DERECE Ek Göstergeler Ek Göstergeler

 

1                               3200                      3600

2                               2600                      3000

3                               1900                      2200

4                               1450                      1600

5                               1100                      1300

6                                 950                      1150

7                                 850                        950

8                                 750                        850

Sayfa 100

4469

IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal Ana. Mah.’nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -KHK – 527/14 md.)

(Askeri Hakim ve Savcılar İçin)

1.1.1994′den          1.1.1995′den

İtibaren Uy-          İtibaren Uy-

gulanacak Ek        gulanacak Ek

UNVANI                                                          DERECE           Göstergeler           Göstergeler

____________________________________________________________________

a) I inci derecede 6 yılını tamamlamış ve

askeri yüksek yargı organları üyeliğine se-

çilme hakkını kaybetmemiş olanlara,                  1                        5000                        5800

b) 1 inci derece aylığını almış, 1 inci

sınıfa geçirilmiş ve niteliklerini muha-

faza edenlere,                                                         1                        4100                        4800

c) Diğerlerine,                                                        1                        3500                        4000

2                        3200                        3600

3                        2600                        3000

4                        1900                        2300

5                        1800                        2200

6                        1450                        1600

7                        1350                        1500

8                        1100                        1300

9                          950                        1150

V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/21 md.; Değişik: 19/12/1996 – KHK – 568/3 md.)

Sıra                                                                                                                                 Tazminat

No       Kadro ve Rütbe Ünvanı                                                                            Göstergeleri

1)        Genelkurmay Başkanı                                                                                     30.000

2)        Orgeneral veya Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve

Jandarma Genel Komutanı                                                                             20.000

3)        Orgeneral ve Oramiral                                                                                     15.000

4)        Korgeneral ve Koramiral                                                                                10.000

5)        Tümgeneral ve Tümamiral                                                                                8.000

6)        Tuğgeneral ve Tuğamiral                                                                                 7.000

7)        Kıdemli Albay                                                                                                    4.500

8)        Albay                                                                                                                  3.500

9)        Yarbay                                                                                                                 2.000

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro ünvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir.

*

* *

27/7/1967 TARİHLİ VE 926 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN HÜKÜMLER

1 – 31/7/1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi:

Madde 18 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;

a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri “14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı  dışında  kalan  kamu  personelinin  aylık  ve  ücretlerinin  dair   Kanun’un

Sayfa 101

4470

aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz.2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen eski kanunların uygulanmasına devam olunur.

2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmü.

Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanı,                                                                                       4500

b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve

Jandarma Genel Komutanı,                                                                                                4200

c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay

Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı,                                                 4000

d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sa-

yıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,                    3800

e) (Değişik: 25/1/1990 – KHK – 402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı,   3500

f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları.                                                                 2600

g) (Ek: 23/10/1989 – KHK – 386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi)    2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

30.6.1989 itibariyle              15.7.1989 tarihinden

uygulanmakta olan             itibaren uygulanacak

Ek Göstergeler Ek Göstergeler

3300                                         3800

3000                                         3500

2700                                         3200

2400                                         2900

1950                                         2400

1800                                         2150

1650                                         2000

1500                                         1800

1200                                         1500

900                                         1100

600                                           750

450                                           550

300                                           400

150                                           200

Sayfa 102

4470-1

3) 13/3/1969 tarihli ve 1134 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.

4) 12/2/1982 tarihli ve 2596 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendi hükmü uygulanmaz.

5) 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.

6) 7/12/1989 tarih ve 3593 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – (Mülga: 6/5/1993 – 3909/2 md. )

7) 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK’nin hükümleri:

Madde 36 – Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamına geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.

Madde 44 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

8) 23/1/1992 tarih ve 3768 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – 9.6.1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu” için adı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

Sayfa 103

4470-2

9) 6/5/1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – 10 Eylül 1992 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde, asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere teğmenliğe yükseltilirler.

Sayfa 104

4471

926 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

 

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

 

a) 16/5/1933 gün ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilat Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre subay ve astsubayları, hangi isimle olursa olsun ödenen tahsisat ve tazminat hükümleri,

b) 23/12/1942 gün ve 4335 sayılı Subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis ve askeri mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri,

c) 20/12/1944 gün ve 4688 sayılı Askeri fabrikalarla askeri atelye ve tamir müesseselerinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri,

d) 7/5/1947 gün ve 5044 sayılı Askeri okullar öğretmenleri hakkındaki kanunun ders ücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı düşen hükümleri,

e) 9/1/1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye Büyük  Millet Meclisi Memurları Teşkilatı hakkındaki kanun ile ek ve değişikliklerinin Meclis Muhafız Birliği subay ve astsubaylarına tazminat verilmesi ile ilgili hükümleri,

f) 3/3/1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun aylık ücret miktarları ile ilgili  hükümleri,

g) 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkındaki kanunun 9 uncu maddesine göre Devlet Personel Heyetinin asker üyelerine verilecek ödenek ile ilgili hükmü,

h) 24/2/1961 gün ve 262 sayılı, Subay ve Askeri  Memurların Maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı kanunun muaddel 3 üncü maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8 inci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ile ek ve değişiklikleri,

i) 24/6/1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili hükümleri,

Sayfa 105

4472

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

j) 6/7/1965 gün ve 644 sayılı Milli istihbarat Teşkilat Kanununun askeri hizmetlilere ödenecek tazminat ile ilgili hükümleri,

k) 7/7/1965 gün ve 645 sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun ile 7/5/1970 gün ve 1258 Sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkındaki Kanun,

l) 27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun onikinci kısım ikinci bölümündeki Silahlı Kuvvetler kıta tazminatı, onüçüncü kısım birinci bölümdeki emeklilik hakları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3 ve 5 sayılı cetvellerinin kademeler ve göstergeler ile ilgili hükümleri,

m) 25/2/1969 gün ve 1128 sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun,

n) 15 Kasım 1960 tarih ve 128 sayılı Askeri öğrencilerin harçlıkları hakkındaki Kanunun harçlık miktarları ile il-

gili hükümleri.                                                                          31/7/1970         1323            19

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per-

sonel Kanununun 39 ve 40 ncı maddeleri.                            7/7/1971         1424            10

Aynı Kanunun, 42 nci maddesi                                              7/7/1971         1424            12

Aynı Kanunun, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri                        7/7/1971         1424            19

Aynı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri                                   7/7/1971         1424            21

Aynı Kanunun 86, 87, 88 inci maddeleri                                7/7/1971         1424            28

Aynı Kanunun 90 ve 91 inci maddeleri                                  7/7/1971         1424            30

Aynı Kanunun 8. kısmının 6. bölüm başlığı ile bu bölüm-

deki 95, 96, 97, 98, 99 uncu maddeleri                                     7/7/1971         1424            34

Aynı Kanunun 112 nci maddesinin son fıkrası                    7/7/1971         1424            36

Aynı Kanunun 185 inci maddesinin (c) bendi                      7/7/1971         1424            42

Aynı Kanunun  46 ncı maddesi                                            17/2/1972         1611              2

Aynı Kanunun 141 inci  maddesinin ikinci fıkrası              17/4/1975         1875              8

Aynı Kanunun  Ek 7 nci ve Ek 8 inci maddeleri ile 1424 sayılı Kanunla değişik Geçici 4 üncü maddesi; 926 sayılı  Kanuna bağlı  Ek-1, Ek – 2, Ek – 3 sayılı cetveller ile 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21. maddesinde yer

alan dereceler sütunu.                                                              3/7/1975         1923            52

Sayfa 106

4472-1

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

 

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

Aynı Kanunun, 66 ncı ve 112 nci maddelerinin 3 üncü

fıkra (d) bendi.                                                                         28/6/1978         2159              4

a) 17/1/1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri

Tazminat Kanunu ile 18/4/1963 tarih ve 223 sayılı

Denizaltı Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat

Kanunun ve bu Kanunların ek ve değişiklikleri,

b) 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı

Kuvvetleri Personel Kanunun ek – 5 inci maddesinin;

144 ve 223 sayılı Kanunların uygulanmasına ilişkin

olarak albay maaşını tarif eden hükümleri,

c) 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Personel Kanunun ek 6 ncı maddesi.                                   28/2/1982         2629            22

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk  Silahlı Kuvvetleri Per-

sonel Kanununun 19 uncu maddesi.                                   26/3/1982         2642            24

Aynı Kanunun 121 inci maddesi (e) bendi.                         29/7/1983         2870            19

Aynı Kanunun 184,185 ve 186 ncı maddeleri.                     9/11/1983         2946            12

Aynı Kanunun  Ek – 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci

fıkraları.                                                                                     26/6/1984 KHK/241            40

6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman

çavuşlarla ilgili hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı

Kuvvetleri Personel Kanununun, EK – 2 nci maddesinin

uzman çavuslarla ilgili hükümleri ile EK – IX sayılı cetve-

lin uzman  çavuşlar için aylık gösterge tablosu.                 18/3/1986         3269            20

23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi-

nin Birinci Fıkrası                                                                      5/9/1988 KHK/342              2

926 sayılı Kanunun 43 üncü Maddesi ile 107 nci Madde-

sine 19/8/1982 tarihli ve 2703 sayılı Kanunla Eklenen Ek

Fıkra                                                                                          29/9/1988         3475            19

a) 1O/1O/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,

c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti Tazminatı ödenmesi hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

Sayfa 107

4472-2

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

 

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

d) (Değişik: 12/4/1990 – KHK – 420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,

f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası,                             9/4/1990 KHK/418           45

a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;

1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988 tarihli 343 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,

2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi,

3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 31 inci maddesi,

4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası,

5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin son fıkrası,

6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi,

7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin son fıkrasının son cümlesi,

8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine 13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (d) bendi,

9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,

11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi,

Sayfa 108

4472-3

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı Kanununun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990 tarihli ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,

c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci maddesi,

d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bu hesaba yatırılan paraların % 10′u her ayın ilk haftası içinde Ankara’da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli hesapta toplanan paraların arta kalanı o yargı çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit miktarda ödenir.” cümleleri ile 7 ve 8 inci fıkraları,

e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,

f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri ile 20 nci maddesi,

5/7/1991 KHK/433       16

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek geçici 53 üncü maddesi ile 3593

sayılı Kanunun geçici maddesi                                             6/5/1993           3909              2

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine 418 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle eklenen ek

fıkra                                                                                         13/7/1993  KHK/486            27

a) 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Üstün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır.” cümleleri,

b) 45 inci maddesinin 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik (g) bendi ve,

c) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen, astsubaydan subaylığa geçenler için, II Sayılı Ek Gösterge Cetveli,

d) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ekli EK CETVEL’in son sütununda yer alan “Paraşütçü Geri Hizmet” ibaresi        9/8/1993  KHK/499            36

Sayfa 109

4472-4

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                           Tarihi         Sayısı       Maddesi

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per-

sonel Kanununun 158, 159, 160 ve 161 inci maddeleri      2/12/1993         3920              2

27/4/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi-

nin birinci fıkrasının (c) bendi                                               19/4/2000         4564              4

Sayfa 110

4473

926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

1453                                                           —                                                              1/9/1929

5802                                                           —                                                              5/7/1951

1134                                                           —                                                            21/3/1969

1165                                                           —                                                              9/5/1969

1191                                                           —                                                            1/12/1969

1301                                                           —                                                            22/6/1970

1323                                                           —                                                            14/8/1970

1424                                                           —                                                            14/7/1971

1611                                                           —                                                            27/7/1972

1759                                                           —                                                              3/7/1973

1800                                                           —                                                              1/2/1974

1827                                                           —                                                            29/6/1974

1875                                                           —                                                            25/4/1975

1876                                                           —                                                            25/4/1975

1923            20-37 nci maddesine bağlı gösterge  tabloları, 38 inci maddesi, Ek Geçici 26, Ek

Geçici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve

Ek Geçici 33 üncü maddeleri                                                                1/3/1975

Diğer hükümleri                                                                                   11/7/1975

1933                                                           —                                                            29/1/1976

2028                                                           —                                                              6/1/1977

2159                                                           —                                                              6/7/1978

KHK – 15                                                        —                                                            1/11/1978

KHK – 25                                                        —                                                1/3/1979 tarihin-

den geçerli ol-

mak üzere

28/2/1979

2228                                                           —                                                    28/2/1979 tari-

hinden geçerli

olmak üzere

25/4/1979

2260                                                           —                                                              1/3/1979

2357                                                           —                                                          12/12/1980

2359                                                           —                                                          12/12/1980

Sayfa 111

4474

Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2379            Bu Kanun

a) 2 nci maddesi hükümleri;

1 –  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun

144 üncü maddesinden yararlanıp yurtdışı sürekli

görevlere gönderilen personel ile 521 sayılı Danıştay

Kanununa 22 Mayıs 1975 gün ve 1903 sayılı Kanunla

eklenen ek geçici 2. madde hükümlerinden yararlanan

personel hakkıda;                                                                                   1/3/1980

2 –  Yukarıda bir numaralı bent dışında kalan personel hakkında  1/1/1981

b) Diğer hükümleri                                                                         1/1/1981 tari-

hinden geçerli

olarak

5/2/1981

2497                                                           —                                                            24/7/1981

2511                                                           —                                                            22/8/1981

2532                                                           —                                                            6/10/1981

2596                                                           —                                                              1/3/1982

2629                                                           —                                                      1/3/1982 tari-

hinden geçerli

olmak üzere

28/2/1982

2642                                                           —                                                            30/3/1982

2703                                                           —                                                            20/8/1982

2825                                                           —                                                            27/5/1983

2870                                                           —                                                            30/7/1983

2946            5. maddesi 6 ncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesi hükümleri            1/7/1984

Diğer hükümleri                                                                                 11/11/1983

KHK-241                                                        —                                                1/7/1984′den ge-

çerli olmak

üzere 29/6/1984

KHK-243                                                        —                                                          31/12/1984

3183                                                           —                                                              2/5/1985

3269                                                           —                                                            25/3/1986

3282                                                           —                                                              6/5/1986

KHK-265                                                        —                                                      1/1/1987 tari-

hinden geçerli

olmak üzere

31/12/1986

Sayfa 112

4475

Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK – 269       4 ncü maddesi                                                                                        1/3/1987

Diğer hükümleri                                                                                     2/2/1987

KHK – 281                                                      —                                                              1/7/1987

KHK – 306                                                      —                                                              1/1/1988

KHK – 311                                                      —                                                            29/2/1988

3466                                                           —                                                              4/6/1988

KHK – 328                                                      —                                                              1/7/1988

KHK – 342                                                      —                                                            12/9/1988

3475            7, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri                                                13/10/1988

Diğer hükümleri                                                                                   31/8/1988

KHK – 351       2, 7, 15, 16 ve 20                                                                               Yayımı olan

30/12/1988

tarihini taki-

beden aybaşı

3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18                                                                   15/1/1989

Diğer hükümleri                                                                                 30/12/1988

KHK – 366                                                      —                                                            15/4/1989

3565                                                           —                                                              7/6/1989

KHK – 375       2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 18, 19, 21, 23, 25,

26, 29, 30 ve 31                                                                                     15/7/1989

28                                                                                                    Tazminat nis-

betlerinin tes-

pit edildiği

tarihi izleyen

aybaşında

Diğer maddeleri                                                                                      1/7/1989

3593                                                           —                                                              1/9/1989

tarihinden

geçerli

olmak

üzere

15/12/1989

KHK/418         a)  2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21,

22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri                     1/1/1991

b) 30 ve 38 inci maddeleri                                                                     1/7/1990

c)  34 üncü maddesi                                                                             15/1/1991

d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri                 Yayımını izleyen

aybaşında

e)  39 uncu maddesi 1990 – 1991 öğrenim döneminde

uygulanmaya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar

Kurulunca esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında

f)  Diğer maddeleri                                                                               11/4/1990

Sayfa 113

4476

926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/433         a) 1 ve 3 üncü maddeleri                                                                       1/1/1992

b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için    15/8/1991

2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri  dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için          15/7/1992

4. Kapsama dahil diğer personel için                                                15/1/1993

c) Diğer maddeleri                                                                          15/7/1991 ta-

hinden geçer-

li olmak üzere

8/7/1991

KHK/445                                                        —                                                            26/8/1991

KHK/450                                                        —                                                            15/9/1991

tarihinden

geçerli ol-

mak üzere

13/9/1991

KHK/459                                                        —                                                          15/10/1991

KHK/475         8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi           15/1/1992

Diğerleri                                                                                                10/1/1992

3768                                                           —                                                            28/1/1992

Sayfa 114

4476-1

926 SAYILI KANUNE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

3815                                                           —                                                               3/7/1992

3909                                                           —                                                             30/8/1990

tarihinden geçerli

olmak üzere

12/5/1993

KHK/486                                                         —                                                             15/7/1993

KHK/488                                                         —                                                             28/7/1993

KHK/499                                                         —                                                               2/9/1993

3920                                                           —                                          15/1/1994 tarihinden geçer

li olmak üzere

10/12/1993

KHK/527                                                         —                                                             20/5/1994

KHK/547                                                         —                                                             15/4/1995

4137                                                           —                                                           25/11/1995

4185                                                           —                                                           13/11/1996

4205                                                           —                                               12/11/1996 tarihini

izleyen

aybaşında

KHK/568                                             4 üncü maddesi                                                       1/1/1997

Diğer Maddeleri                                                 21/12/1996

KHK/570                                                         —                                     15/4/1997 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı olan

3/4/1997 tarihinde

4303                                                           —                                                             18/8/1997

4323                                                           —                                                             18/1/1998

4374                                                           —                                        31/8/1998 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı olan

31/7/1998 tarihinde

4376                                               5 inci maddesi                                     21/12/1996 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı

olan 2/8/1998 tarihinde

Diğer maddeleri                                                      2/8/1998

Sayfa 115

4476-2

Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

4541                                                            —                                                            4/3/2000

4564                                                            —                                                          22/4/2000

KHK/607                                                         —                                                             4/8/2000

KHK/629                                                         ––                                                          5/10/2000

4635                                                            —                                                          13/4/2001

4699                                                              ––                                                           7/7/2001

4730                                                              ––                                                         15/1/2002

tarihinden geçerli olmak üzere                                       3/2/2002

4788                                                              ––                                                         18/1/2003

4861                                                              ––                                                           6/6/2003

4891                                                              ––                                                         18/6/2003

4902                                                              ––                                                         24/6/2003

4917                                                              ––                                                         10/7/2003

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

Kanun 926 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi

5365                                                38,49,84,85,126                                                  21/6/2005

5473                                                 Ek Madde 17                                                      15/1/2006

tarihinden geçerli olmak

üzere 31/3/2006 tarihinde

5497                31,33,35,37,38,45,84,85,93,112,126,202,Ek Madde 19,

Ek Geçici Madde 78                                                                           17/5/2006

5499                                                 128                                                                     17/5/2006

5589                109,157 ve Ek Geçici Madde 84                                                           7/3/2007

5621                Madde 36, Ek Madde 19 ile Ek Geçici Madde 85                              17/4/2007

5758                8, 25, 36, 65, 109, 115, 150, Geçici Madde 30 ve 31                           9/5/2008

5768                68, 143                                                                                                24/6/2008

5793                148                                                                                                        6/8/2008

5837                78, 85, 109, 140, Ek Madde 17, 25, EK VIII, EK VIII/A,

EK VIII/B, EK VIII/C, Ek Geçici Madde 86, 87 ve 88                      13/2/2009

5906                 83, 113                                                                                                 3/7/2009

Sayfa 116

926 Sayılı
926 Sayılı Kanun
926 Sayılı Personel Kanunu
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

 

En Çok Arananlar:

2 Yorum var

  1. ikmal ast

    ikmal astsubayların kaç yılda bir tayini çıkıyor. Tayinler bölgelere göremi sınıflandırılmış durumda öğrenebilirmiyim.

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )