3269 Sayılı Uzman ERbaş Kanunu 2012 - Memur Habercisi

3269 Sayılı Uzman ERbaş Kanunu 2012

TSK 3269 Sayılı (2012)

Askeri Okullar Kapılarını İHL’lere Açmalı mı?

İmamhatipliler Subay Olmalı mı?

İmamhatipliler Astsbay Olmalı mı?

Göreve alınma 1
, Madde 4 – (Değişik: 16/9/1991-KHK-460/2
md.; Değiştirilerek Kabul: 10/2/2004-5085/2 md.)
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan
veya uygun bulunan uzman onbaşı ve kadrolarına göre, her yıl
alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar
tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen
niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile
bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, yirmialtı
yaşından gün almamış olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun
görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.
İLGİLİ HÜKÜMLER:
YÖNT.
Duyuru
Madde 5 — Devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görevleri için
Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görüldükçe yayımlanan prensipler çerçevesinde
kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca; önceki yıl uygulamaları ve yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak uzman
erbaş istihdamı ile ilgili direktif yayımlanır ve alım tarihleri uzman çavuş ve uzman
onbaşı olarak ast birlik ve kurumlar ile askerlik şubelerine yayımlanarak ilgili
personele duyurulur.
Terhisten sonra uzman erbaş olmak isteyenler için kuvvet komutanlıklarınca,
Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek
tarihlerde basın organlarında, uzman erbaşlığı tanıtıcı, başvuru şekil ve şartlarını
açıklayan ilânlar verilir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak istihdamı plânlanan
uzman erbaş kadroları hakkında 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askerî
Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi hükmü uygulanır.
Personelde aranacak nitelikler
Madde 6 — Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak (Genelkurmay Başkanlığı
tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda,
ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya
Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman
1 Burada yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya şu ibare
eklenmelidir : “En son değişikliklere göre, açıklamalı, notlu, içtihatlı, ek ve örnekli
UZMAN ERBAŞ KANUNU VE YÖNETMELİĞİ, 2003″ isimli Kitaptan alıntı yapılan ve
askerihukuk.net isimli web sitesine konulan bu dosya ve açıklamaların tüm hakları
anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN’e aittir.” Bu ibare eklenmek şartıyla,
buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir,
ancak yazarının izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir mecraya
kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu
şartı aranmaz.),
c) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak,
ç) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, askerî
hastahanelerden
alacağı raporla kanıtlamış olmak,
d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik
belgesi almış
olmak,
e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve
müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak şartıyla, kuvvet komutanlıkları
veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat etmek,
f) İstekli olmak,
g) Güvenlik soruşturması uygun olmak,
ğ) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ı) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adlî sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir
cürümden hükümlü bulunmamak,
i) Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet,
amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü
bulunmamak.
Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse
terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin,
güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı
yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Güvenlik soruşturması
tamamlanmayan personel, göreve başlatılmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî
şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü
ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.
Birlik komutanlıkları tarafından uzman erbaş olmaya lâyık görülenler için,
en az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin
“ihtisas kod numarası” kısmına, uzman erbaşş olacaklar için nitelik belgesindeki (EKA)
nitelikler dikkate alınarak, “Uzman erbaş olmaya lâyıktır” ibaresi yazılır ve
ilgililere terhislerinden önce bilgi verilir. Bunlardan, kendi sınıf, branşının dışında
başka bir görevde çalıştırılanların ihtisas kod numaraları, muvazzaf askerliği fiilen
yaptığı görevin numarası olarak yazılır.
Müracaat zamanı ve müracaat
Madde 7 — Yayımlanan duyurulara göre, uzman erbaş şartlarını haiz ve
istekli olanlar, terhislerine en geç altı ay kala, bir dilekçe ile şahsî dosyalarının
muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat ederler. Müracaatlar; personelin bağlı
olduğu alay (ve eşidi) veya müstakil tabur (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum
amirliklerinde toplanır. Bu makamlardan daha üst makamlara doğrudan bağlı birlik,
karargâh ve kurumlarda görevli olanların müracaatları; tugay, tümen, kolordu, ordu
(ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerinde ve jandarma bölge
komutanlıklarında; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığında
ise personel başkanlıklarında toplanır.
Terhis olduktan sonra uzman erbaş olmak isteyenler; görev almak istedikleri
bölgeyi de belirten bir dilekçeye, kayıtlı bulundukları askerlik şubelerinden
alacakları kendilerine ait terhis çizelgesinin bir suretini de ekleyerek doğrudan
kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat eder.
Değerlendirme ve müracaatın kabulü
Madde 8 — Değerlendirme ve müracaatın kabulü aşağıdaki sıraya göre
yapılır:
a) Müracaat eden personelin durumu, müracaatların toplandığı makamlarda
teşkil edilecek üç kişilik heyet tarafından incelemeye tabi tutulur.
Bu heyetler:
1) Müstakil taburlarda; (ve eşidi) müracaat eden personelin bağlı olduğu
bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve
isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),
2) Alaylarda; (ve eşidi) müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük
(batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı
takdirde ilişkili bir astsubay),
3) Askerî kurum amirliklerinde; kurum amiri tarafından belirlenecek istekli ile
ilişkili iki subay ve bir astsubaydan,
4) Tugay eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve
eşidi birlikler ile Askerî kurumlarda, kurmay başkanlarınca veya kurmay başkanınca
verilecek yetkiye göre kurum amirlerince belirlenecek istekli ile ilişkili iki subay ve
bir astsubaydan,
5) Terhislerinden sonra müracaat edenlerin işlemlerini yürütmek üzere kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat eden aday adaylarının
miktarlarına bağlı olarak, biri o Kuvvet Komutanlığının temsilcisi olmak üzere,
subay ve astsubaylardan kurulacak yeteri kadar müracaat kabul ekibinden,
teşekkül eder.
b) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, teşkil edilecek
heyet tarafından yapılacak incelemeyi müteakip her aday hakkında, “Uzman Erbaş
Olacaklar İçin Nitelik Belgesi (EK-A)”, doldurma talimatına uygun olarak tanzim
edilir. Niteliklere verilen notların ortalamalarının toplamı, 100 tam notun 80 (dahil)
ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Heyet tarafından olumlu tespit edilen personele
ait tüm belgeler, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı için görevlendirilen
komutanlığa gönderilir.
Terhis belgelerinde veya müracaat belgelerinde “Uzman Erbaş Olur” kaydı
olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar
arasından tercih edilir.
Terhisinden sonra müracaat edenler ile gerekli görülmesi hâlinde askerlik
hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler, kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından görevlendirilecek komutanlıklarca fizikî kabiliyet, mülakat, nazarî
uygulamalı sınava tâbi tutulur. Sınavda başarılı olanlar, ilgili komutanlıklar
tarafından sağlık raporu için tam teşekküllü askerî hastahaneye sevk edilir.
Müracaatların şekli, kabulü ve sıralamasıyla ilgili esaslar ile sınavların zamanı
ve şekliyle ilgili diğer hususlar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde
belirtilir.
c) Müracaatların toplandığı müstakil tabur ve alay komutanlıkları ile eşidi
kurum amirlikleri, askerî hastahanelerden uygun sağlık raporu alanların
dilekçelerine, onaylanmış olan nitelik belgesi ile sağlık raporu ve varsa diğer
belgeleri ekleyerek terhislerine en geç beş ay kala bağlı oldukları bağımsız tugay,
tümen (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerine gönderirler. Bu
makamlarca ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı birliklerde görev yapanların
evrakları ise, 7 nci maddedeki esaslara göre yapılacak incelemeyi müteakip,
terhislerine en geç dört ay kala ilgili kuvvet komutanlıklarına veya Jandarma Genel
Komutanlığına yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Terhislerinden sonra
müracaat ederek yapılan sınavda başarılı olup, sıralamaları ihtisaslarına göre
yapılmış olanların evrakları ise, sağlık raporları ile birlikte, eksiksiz olarak, alımlar
için görevli komutanlıklarca doğrudan ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma
Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
ç) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı, ilgili makamlardan intikal ettirilen başvuruları/sınav sonuçlarını
inceler. Branş ve ihtisaslardaki boş uzman erbaş kadrolarını da dikkate alarak,
alınmaları uygun görülenlerin görevlendirilmelerini (dağıtımını) ismen yapar.
Sevkleri için, görevlendirme emrini (dağıtım emrini) terhisten bir ay önce, isteği
yapan birlikte bulunacak şekilde gönderir. Ancak güvenlik soruşturması
tamamlanmayanların, soruşturma sonuçlarının alınmasını müteakip
görevlendirilmeleri (dağıtımları) yapılır. Bu durumda olanların görevlendirilmeleri
terhis olduktan sonra tamamlanır.
Terhisten sonra müracaat eden ve uzman erbaş olması uygun görülenlerin,
görevlendirme emrinin bir sureti kendisine tebliğ edilir ve emrin alındığı tarihten
itibaren bir ay içinde görev alacağı birliğe katılması istenir. Bunlara ait
görevlendirme emrinin bir sureti de görev yapacağı birliğe gönderilir.
d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerden, yayımlanan boş
kadro görev yerlerine birden fazla müracaat olması halinde seçim, nitelik
belgesindeki not toplamı yüksek olanlardan, eşit olması halinde seçim öncelikle 4, 5,
8 ve 10 uncu niteliklerdeki notları yüksek olanlardan başlamak üzere yapılır.
Terhisten sonra uzman erbaş olmak üzere müracaat edenlerin öncelik sırası;
bedenî ve zihnî sınavlarda alınan not ortalamaları, er veya erbaş terhis çizelgesindeki
öğrenim durumu, ceza durumu, sivil hayattaki sanatı ve mesleği, bildiği yabancı dil
durumu, askerlikteki ehliyetinin kadro görev yerine uyumu ile “uzman erbaş olur”
kanaati, dikkate alınarak saptanır.
e) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca yapılan inceleme ve dağıtımda personelin istek formunda belirtilen
görev mahallerine tertip edilmeleri öncelikle dikkatte bulundurularak uzman
erbaşlık işlemleri yukarıdaki komutanlıklarca (kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) tekemmül ettirilir. Bu şekilde
göreve alınanların işlemleri terhis tarihinden sonra en geç bir ay içinde tamamlanır.
f) Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki bütün işlemleri (terfi,
sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin
işlemler ile buna benzer diğer işlemler) bağlı oldukları tugay, bağımsız tugay, tümen,
jandarma bölge (ve eşidi) komutanları, eşidi eğitim merkezi komutanlıkları ile eşidi
kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi
kurum amirliklerinde kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına
doğrudan bağlı birliklerinde personel başkanlarınca veya yetki verilen
komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından yapılır.
g) Temel askerlik eğitimini yapmakta olan erlerden uzman erbaş olmak için
müracaat eden ve birlik değerlendirme heyeti tarafından müracaatı kabul edilenler;
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca ihtiyaç duyulan sınıf ve branşlarda istihdam edilebilecekleri
muhtemel kadro görev yerleri dikkate alınarak yetiştirilirler ve kıt’alarda takip
edilirler. Bunlardan komutanlıklarınca uzman erbaşlığa layık görülenler, gerekli
işlemleri tamamladığında uzman erbaşlığa nasbedilirler.
(Ek fıkra:RG-8/6/2011-27958) Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev
yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar; seçim ve sınav
aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı
alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilir.
İşlemlerin tamamlanması ve sözleşmenin yapılması
Madde 9 — Muvazzaflık hizmetini yaparken müracaat edenlerin dağıtım
emrini alan ilk âmir, uzman erbaş olarak alınacak personele emri tebliğ eder.
Tebliğden sonra kendi birliğinde görev alacakların terhis tarihinde taahhüt senedini
imzalayarak uzman erbaş olarak göreve devamı sağlanır. Görev almak istediği
mahalden başka yerde bulunan birlik, karargâh ve kurumlarda görev alacaklar ise,
terhislerini müteakip görev alacakları mahalle sevk edilir ve o birlikte taahhüt
senedini imzalayarak göreve başlarlar. Bu şekilde gerek kendi birliğinde, gerekse
diğer birliklerde göreve başlayanlara, bir aya kadar izin verilir. Bu izin yıllık izinden
mahsup edilir. Muvazzaflık hizmetini yapmakta olduğu mahalden başka bir yerde
bulunan birlikte görev alacakların sevk giderleri, erbaş ve erler gibi Devlet tarafından
karşılanır. Terhis tarihinde güvenlik soruşturması tamamlanmayanlar, terhislerini
müteakip bu soruşturmanın tamamlanması ile birlikte göreve başlatılırlar. Bunlara,
terhis olmuş personele uygulanan işlemler uygulanır. Terhis olduktan sonra,
müracaat edenler, görevlendirme emrini (dağıtım emrini) aldıktan sonra bir ay
içinde görev alacağı birliğe katılır ve taahhüt senedi imzalayarak göreve başlarlar.
Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi, taahhüt senedinin imzalanarak verildiği
tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz. Taahhüt senedi,
(EK-B) de yer alan forma göre tanzim edilir.
Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca uzman erbaşlara ait ilgili makamlardan kendilerine intikal ettirilen
başvuru dilekçesi, nitelik belgesi, sağlık raporu ve varsa diğer belgeler, uzman
erbaşların görev alacağı komutanlığa gönderilir.
Uzman erbaş olarak alınanların muvazzaflık hizmetini yaptıkları birlikteki
ilgili amirleri, muvazzaflık hizmetini müteakip terhis işlemini yaptıktan sonra,
askerlik yoklamasında dikkate alınmak üzere dağıtım emrinin bir suretini de ilâve
ederek muvazzaflığa ait şahsî dosyasını (terhisten sonra müracaat edenler için sadece
dağıtım emrini) askerlik şubesine gönderir. Uzman erbaş istihdam eden birlik ve
kurumlarda “subay, astsubay kullanma yeri defteri”ne benzer “uzman erbaş
kullanma yeri defteri” tutulur. Uzman erbaş istihdam eden ilgili amir, gönderilen
belgeleri ihtiva edecek şekilde bir dosya hazırlar. Uzman erbaşların herhangi bir
şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini müteakip, ilgili amirdeki
şahsi dosyası, usulüne uygun olarak ilgili kuvvet komutanlığına veya Jandarma
Genel Komutanlığına yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen uzman erbaşlar hakkında “Terhis
Belgesi” ve son üç yıla ait “Emekli Sandığı Kesenek Bordrosu” düzenlenerek,
sözleşme yapmaya yetkili komutanlıklar veya kurum amirlikleri tarafından Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.
AÇIKLAMA:
1. Duyuru:
Devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görevleri için Genelkurmay
Başkanlığınca gerekli görüldükçe yayımlanan prensipler çerçevesinde kuvvet komutanlıkları
ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; önceki yıl uygulamaları
ve yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak uzman erbaş istihdamı ile ilgili direktif yayımlanır ve alım
tarihleri uzman çavuş ve uzman onbaşı olarak ast birlik ve kurumlar ile askerlik şubelerine
yayımlanarak ilgili personele duyurulur./Terhisten sonra uzman erbaş olmak isteyenler için
kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca belirlenecek tarihlerde basın organlarında, uzman erbaşlığı tanıtıcı, başvuru
şekil ve şartlarını açıklayan ilânlar verilir./Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate
alınarak istihdamı plânlanan uzman erbaş kadroları hakkında 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı
Zabitan ve Askerî Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi hükmü uygulanır.
(Uz. Erbaş Yönt. 5)2.
Duyuruların uzman erbaşlığı tanıtıcı, başvuru şekil ve şartlarını açıklayıcı
şekilde basın organlarında da yapılacağı: KKY 51-3 KKK. Uz.Erbaş Yönergesi
1.Bölüm, md.5.
Duyuru işlemleri hakkında, DKY 51-12 Dz.K.K. Uz. Erbaş Yönergesi, 2. Bölüm
1 inci maddesi; HKY 12-24 Hv.K.K. Uz. Erbaş Yönergesi, 2. Bölüm 1 inci md.sine bkz.
2. Personelde aranacak nitelikler (Uzm.Erb.Yönt. Madde 6)
Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak (Genelkurmay Başkanlığı
tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda,
ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya
Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman
erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu
şartı aranmaz.),
c) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak,
ç) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, askerî
hastahanelerden
alacağı raporla kanıtlamış olmak,
d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik
belgesi almış olmak,
e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve
müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak şartıyla, kuvvet komutanlıkları
2 Uzman Erbaş Yönetmeliğinin tam metni; Bu Web Sitesinin ilgili mevzuat başlıklı
bölümünde yer almaktadır.
veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat etmek,
f) İstekli olmak,
g) Güvenlik soruşturması uygun olmak,
ğ) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ı) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adlî sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir
cürümden hükümlü bulunmamak,
i) Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet,
amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü
bulunmamak.
Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse
terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin,
güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı
yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Güvenlik soruşturması
tamamlanmayan personel, göreve başlatılmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî
şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü
ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.
Birlik komutanlıkları tarafından uzman erbaş olmaya lâyık görülenler için, en
az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin
“ihtisas kod numarası” kısmına, uzman erbaş olacaklar için nitelik belgesindeki (EKA)
nitelikler dikkate alınarak, “Uzman erbaş olmaya lâyıktır” ibaresi yazılır ve
ilgililere terhislerinden önce bilgi verilir. Bunlardan, kendi sınıf, branşının dışında
başka bir görevde çalıştırılanların ihtisas kod numaraları, muvazzaf askerliği fiilen
yaptığı görevin numarası olarak yazılır. (Bkz: Uzm.Erb.Yönt. Madde 6)
c. Müracaat zamanı ve müracaat : (Uzm.Erb.Yönt. Madde 7)
Yayımlanan duyurulara göre, uzman erbaş şartlarını haiz ve istekli olanlar,
terhislerine en geç altı ay kala, bir dilekçe ile şahsî dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirlerine müracaat ederler. Müracaatlar; personelin bağlı olduğu alay (ve eşidi)
veya müstakil tabur (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerinde toplanır.
Bu makamlardan daha üst makamlara doğrudan bağlı birlik, karargâh ve
kurumlarda görevli olanların müracaatları; tugay, tümen, kolordu, ordu (ve eşidi)
komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerinde ve jandarma bölge komutanlıklarında;
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığında ise personel
başkanlıklarında toplanır./Terhis olduktan sonra uzman erbaş olmak isteyenler;
görev almak istedikleri bölgeyi de belirten bir dilekçeye, kayıtlı bulundukları
askerlik şubelerinden alacakları kendilerine ait terhis çizelgesinin bir suretini de
ekleyerek doğrudan kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen komutanlıklara
müracaat eder. (Bkz: Uzm.Erb.Yönt. Madde 7)
d. Değerlendirme ve müracaatın kabulü: (Uzm.Erb.Yönt. Madde 8)
Değerlendirme ve müracaatın kabulü aşağıdaki sıraya göre yapılır:
a) Müracaat eden personelin durumu, müracaatların toplandığı makamlarda
teşkil edilecek üç kişilik heyet tarafından incelemeye tabi tutulur.
Bu heyetler:
1) Müstakil taburlarda; (ve eşidi) müracaat eden personelin bağlı olduğu
bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve
isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),
2) Alaylarda; (ve eşidi) müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük
(batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı
takdirde ilişkili bir astsubay),
3) Askerî kurum amirliklerinde; kurum amiri tarafından belirlenecek istekli ile
ilişkili iki subay ve bir astsubaydan,
4) Tugay eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve
eşidi birlikler ile Askerî kurumlarda, kurmay başkanlarınca veya kurmay başkanınca
verilecek yetkiye göre kurum amirlerince belirlenecek istekli ile ilişkili iki subay ve
bir astsubaydan,
5) Terhislerinden sonra müracaat edenlerin işlemlerini yürütmek üzere kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından alım için görevlendirilen komutanlıklara müracaat eden aday adaylarının
miktarlarına bağlı olarak, biri o Kuvvet Komutanlığının temsilcisi olmak üzere,
subay ve astsubaylardan kurulacak yeteri kadar müracaat kabul ekibinden,
teşekkül eder.
b) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, teşkil edilecek
heyet tarafından yapılacak incelemeyi müteakip her aday hakkında, “Uzman Erbaş
Olacaklar İçin Nitelik Belgesi (EK-A)”, doldurma talimatına uygun olarak tanzim
edilir. Niteliklere verilen notların ortalamalarının toplamı, 100 tam notun 80 (dahil)
ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Heyet tarafından olumlu tespit edilen personele
ait tüm belgeler, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı için görevlendirilen
komutanlığa gönderilir.
Terhis belgelerinde veya müracaat belgelerinde “Uzman Erbaş Olur” kaydı
olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar
arasından tercih edilir.
Terhisinden sonra müracaat edenler ile gerekli görülmesi hâlinde askerlik
hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler, kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından görevlendirilecek komutanlıklarca fizikî kabiliyet, mülakat, nazarî
uygulamalı sınava tâbi tutulur. Sınavda başarılı olanlar, ilgili komutanlıklar
tarafından sağlık raporu için tam teşekküllü askerî hastahaneye sevk edilir.
Müracaatların şekli, kabulü ve sıralamasıyla ilgili esaslar ile sınavların zamanı
ve şekliyle ilgili diğer hususlar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde
belirtilir.
c) Müracaatların toplandığı müstakil tabur ve alay komutanlıkları ile eşidi
kurum amirlikleri, askerî hastahanelerden uygun sağlık raporu alanların
dilekçelerine, onaylanmış olan nitelik belgesi ile sağlık raporu ve varsa diğer
belgeleri ekleyerek terhislerine en geç beş ay kala bağlı oldukları bağımsız tugay,
tümen (ve eşidi) komutanlıkları ile eşidi kurum amirliklerine gönderirler. Bu
makamlarca ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı birliklerde görev yapanların
evrakları ise, 7 nci maddedeki esaslara göre yapılacak incelemeyi müteakip,
terhislerine en geç dört ay kala ilgili kuvvet komutanlıklarına veya Jandarma Genel
Komutanlığına yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Terhislerinden sonra
müracaat ederek yapılan sınavda başarılı olup, sıralamaları ihtisaslarına göre
yapılmış olanların evrakları ise, sağlık raporları ile birlikte, eksiksiz olarak, alımlar
için görevli komutanlıklarca doğrudan ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma
Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
ç) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı, ilgili makamlardan intikal ettirilen başvuruları/sınav sonuçlarını
inceler. Branş ve ihtisaslardaki boş uzman erbaş kadrolarını da dikkate alarak,
alınmaları uygun görülenlerin görevlendirilmelerini (dağıtımını) ismen yapar.
Sevkleri için, görevlendirme emrini (dağıtım emrini) terhisten bir ay önce, isteği
yapan birlikte bulunacak şekilde gönderir. Ancak güvenlik soruşturması
tamamlanmayanların, soruşturma sonuçlarının alınmasını müteakip
görevlendirilmeleri (dağıtımları) yapılır. Bu durumda olanların görevlendirilmeleri
terhis olduktan sonra tamamlanır.
Terhisten sonra müracaat eden ve uzman erbaş olması uygun görülenlerin,
görevlendirme emrinin bir sureti kendisine tebliğ edilir ve emrin alındığı tarihten
itibaren bir ay içinde görev alacağı birliğe katılması istenir. Bunlara ait
görevlendirme emrinin bir sureti de görev yapacağı birliğe gönderilir.
d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerden, yayımlanan boş
kadro görev yerlerine birden fazla müracaat olması halinde seçim, nitelik
belgesindeki not toplamı yüksek olanlardan, eşit olması halinde seçim öncelikle 4, 5,
8 ve 10 uncu niteliklerdeki notları yüksek olanlardan başlamak üzere yapılır.
Terhisten sonra uzman erbaş olmak üzere müracaat edenlerin öncelik sırası;
bedenî ve zihnî sınavlarda alınan not ortalamaları, er veya erbaş terhis çizelgesindeki
öğrenim durumu, ceza durumu, sivil hayattaki sanatı ve mesleği, bildiği yabancı dil
durumu, askerlikteki ehliyetinin kadro görev yerine uyumu ile “uzman erbaş olur”
kanaati, dikkate alınarak saptanır.
e) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca yapılan inceleme ve dağıtımda personelin istek formunda belirtilen
görev mahallerine tertip edilmeleri öncelikle dikkatte bulundurularak uzman
erbaşlık işlemleri yukarıdaki komutanlıklarca (kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) tekemmül ettirilir. Bu şekilde
göreve alınanların işlemleri terhis tarihinden sonra en geç bir ay içinde tamamlanır.
f) Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki bütün işlemleri (terfi,
sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin
işlemler ile buna benzer diğer işlemler) bağlı oldukları tugay, bağımsız tugay, tümen,
jandarma bölge (ve eşidi) komutanları, eşidi eğitim merkezi komutanlıkları ile eşidi
kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi
kurum amirliklerinde kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına
doğrudan bağlı birliklerinde personel başkanlarınca veya yetki verilen
komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından yapılır.
g) Temel askerlik eğitimini yapmakta olan erlerden uzman erbaş olmak için
müracaat eden ve birlik değerlendirme heyeti tarafından müracaatı kabul edilenler;
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca ihtiyaç duyulan sınıf ve branşlarda istihdam edilebilecekleri
muhtemel kadro görev yerleri dikkate alınarak yetiştirilirler ve kıt’alarda takip
edilirler. Bunlardan komutanlıklarınca uzman erbaşlığa layık görülenler, gerekli
işlemleri tamamladığında uzman erbaşlığa nasbedilirler.
e. İşlemlerin tamamlanması ve sözleşmenin yapılması : (Uzm.Erb.Yönt.
Madde 9)
Muvazzaflık hizmetini yaparken müracaat edenlerin dağıtım emrini alan ilk
âmir, uzman erbaş olarak alınacak personele emri tebliğ eder. Tebliğden sonra kendi
birliğinde görev alacakların terhis tarihinde taahhüt senedini imzalayarak uzman
erbaş olarak göreve devamı sağlanır. Görev almak istediği mahalden başka yerde
bulunan birlik, karargâh ve kurumlarda görev alacaklar ise, terhislerini müteakip
görev alacakları mahalle sevk edilir ve o birlikte taahhüt senedini imzalayarak
göreve başlarlar. Bu şekilde gerek kendi birliğinde, gerekse diğer birliklerde göreve
başlayanlara, bir aya kadar izin verilir. Bu izin yıllık izinden mahsup edilir.
Muvazzaflık hizmetini yapmakta olduğu mahalden başka bir yerde bulunan birlikte
görev alacakların sevk giderleri, erbaş ve erler gibi Devlet tarafından karşılanır.
Terhis tarihinde güvenlik soruşturması tamamlanmayanlar, terhislerini müteakip bu
soruşturmanın tamamlanması ile birlikte göreve başlatılırlar. Bunlara, terhis olmuş
personele uygulanan işlemler uygulanır. Terhis olduktan sonra, müracaat edenler,
görevlendirme emrini (dağıtım emrini) aldıktan sonra bir ay içinde görev alacağı
birliğe katılır ve taahhüt senedi imzalayarak göreve başlarlar. Uzman erbaşlar için
göreve başlama tarihi, taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt
senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz. Taahhüt senedi, (EK-B) de yer alan
forma göre tanzim edilir./Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığınca uzman erbaşlara ait ilgili makamlardan kendilerine
intikal ettirilen başvuru dilekçesi, nitelik belgesi, sağlık raporu ve varsa diğer
belgeler, uzman erbaşların görev alacağı komutanlığa gönderilir./Uzman erbaş
olarak alınanların muvazzaflık hizmetini yaptıkları birlikteki ilgili amirleri,
muvazzaflık hizmetini müteakip terhis işlemini yaptıktan sonra, askerlik
yoklamasında dikkate alınmak üzere dağıtım emrinin bir suretini de ilâve ederek
muvazzaflığa ait şahsî dosyasını (terhisten sonra müracaat edenler için sadece
dağıtım emrini) askerlik şubesine gönderir. Uzman erbaş istihdam eden birlik ve
kurumlarda “subay, astsubay kullanma yeri defteri”ne benzer “uzman erbaş
kullanma yeri defteri” tutulur. Uzman erbaş istihdam eden ilgili amir, gönderilen
belgeleri ihtiva edecek şekilde bir dosya hazırlar. Uzman erbaşların herhangi bir
şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini müteakip, ilgili amirdeki
şahsi dosyası, usulüne uygun olarak ilgili kuvvet komutanlığına veya Jandarma
Genel Komutanlığına yahut Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir./Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ilişiği kesilen uzman erbaşlar hakkında “Terhis Belgesi” ve son üç
yıla ait “Emekli Sandığı Kesenek Bordrosu” düzenlenerek, sözleşme yapmaya yetkili
komutanlıklar veya kurum amirlikleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 Askeri Okullar Kapılarını İHL’lere Açmalı mı?

İmamhatipliler Subay Olmalı mı?

İmamhitpliler Astsbay Olabilmeli mi?

13 Yorum var

 1. haydar

  Ben uzman  erbaş oldum suan arastrmam suryoo  askerden qeldim  ben nerden  bilceqim  olup olmadimi ne zaman cagircaklarini  internetten weya. Ankardan  nasil  oqrencem bana yardim ci olun lütfen 05439115013

 2. ası

  orta okul mezunlarıda girebılıyor dıyılmı arkdaş öyle yazıyor kuvvet ve jandarma sahıl komtanların emrınden verılen kararada üstün aşarı olaursa alınabılr dıor bızlerde muracaet edebılırız o zaman

 3. bekir

  kardeşlerimherkese selamın alk.  ben internetten şu EVRAK I  aldım  TEBRİKLER UZMAN ERBAŞ OLMAYA HAK KAZANDINIZ  DOSYANIZ TAYİN DAİRE BAŞ. ULAŞMIŞTIR. TERHİS OLMANIZA MÜTEAKİP KURS MERKEZİNE SEVK EDİLECEKSİNİZ YAZIYOR 06.12.2012 TERHİS OLDUM  FAKAT NE   ZAMAN GİDECEM BİLMİYORUM ARIYORUM  İLGİLİ YERLERİ FAKAT İNTERNETİ TAKİP ET DİYORLAR NE OLUR YARDIMCI OLUN LÜTFEN  TAKİP EDİYORUM AMA BİR BİLGİ ALAMIYORUMMALESEF  

 4. ahmet

  slm arkadaşlar ters olalı 3 yılı geçtiği için uzman olamadım yeni yasa çıkacak dedilerdi teris yılını 5 yıla çıkaracak lardı bir duyurusu veya bilgisi olan varmı ? cevap atarsanız sevinirim arkadaşlar.

 5. BİLAL

  kkk 2012 1. dönem uzman erbaşlık sınavını geçen ve bütün işlemleri sonuçlanan adayların kurs tarihini bilen varmı?

 6. BİLAL

  arkadaşlar burda milletten yardım istiyeceğinize tsk sitelerini takip edin allah hepinize yardım etsin

 7. recep

  askerliğimi osmaniye kanlı geçit komando bölüğünde yaptım ve askerde uzman erbaşlığa kaldım ankara gatada sağlık muayinesine girdim ve sağlam raporu aldım şimdi askerliğim biteli 3 ay oldu ama hala bi sonuç gelmedi bana yardımcı olacak biri varsa çok sevinirim telefonum 05433829410

 8. adem duran

  selam ben uzman çavuş olmak istiyorum askerliğimi ağrıda yaptım başvuru için ne yapmam lazım yardımcı olabilir misiniz …?

 9. vahdettin kayabay

  slm bennn uzman çavuş olmakk istiyorummm ve hemnn olmakk istiyorumm ne olurr bana yardımcıı olunn askerlıgımıı kıbrısta tankcı olarakk yaptımm ve çavuştumm ama bıttıı askerlıkk 5 ayy olduu ne olurr bana yardımcıı olunnn 

 10. isa

  askerlliğimimi bitireli bir buçuk sene oldu uzman çavuş olmok istiyorum
  çok istekliyim

 11. samet

  ben uzmanlık sınavlarına girdim bu sene bütün sınavları geçtim yanlız mülakatı gecemedim acaba bu sene bir daha yapılırmı  sınavlar seneye yaşımdan dolayıkorkuyom 15 07 1988 doğumluyum ya ne olur bana bi cevap yazın çok istiyordum kazanmayı hala şokundayım yardım edin lütfen

  • cavus eşi

   mulakata gıderken takım elbıse giy.kendıne guven sesın gür cıksın.bılmedıgın soruyu bılmedııgnı soyle cekınme.sana bır kac kısı bırden soru soracaktır.onları aklında tut ve sonra hepsını teker teker cevapla.dıkkatını olcuyorlar.senede ıkı defa yapılıyor alım.ekım ve subat gıbı galıba kkk sayfasından takıp et.oke bol şans

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )