Memur Habercisi » Arama Sonuçları » nufus mudurlugu 2013 http://www.memurhabercisi.net Kamu Haberleri ve Personel Alımları Fri, 17 Oct 2014 11:19:47 +0000 tr-TR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakimi Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/adalet-bakanligi-idari-yargi-hakimi-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/adalet-bakanligi-idari-yargi-hakimi-alimi-2014.html#comments Thu, 09 Oct 2014 05:15:03 +0000 http://www.memurhabercisi.net/adalet-bakanligi-idari-yargi-hakimi-alimi-2014.html T.C. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YARGI HAKİM ADAYI ALIM İLANI A- Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100 idari yargı hakim adayı alınacaktır. B- Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm W ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 13 Ekim 2014 Pazartesi günü başlayacak, [...]

Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakimi Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
T.C. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YARGI HAKİM ADAYI ALIM
İLANI

A- Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara
100 idari yargı hakim adayı alınacaktır.

B- Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm W ilçe ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinde) (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak
olup; 13 Ekim 2014 Pazartesi günü başlayacak, 22 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai
saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların (G) bendinde belirtilen
evrakı 13-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına
vermeleri gerekmektedir.

C- Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 7 Aralık
2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09 30’cla başlayacak ve 130
dakika sürecektir.

D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’njn sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
Sınav test usulü ile yapılacak olup. cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile
okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir, Değerlendirme sırasında
yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından”geçersiz”
sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar
için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi
Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme
yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konulan ile Alan Bilgisi Testi
konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Teştl’nde bulunan 5 konu (Türkçe. Matematik,
Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık
Bilgisi) ile Alan Bilgisi Tesü’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku,
İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku
ve Maliye-Ekonomi) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt
test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her ali (esi için
sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma
değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak
her alt test İçin adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması
10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Tesü’nde bulun 5 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. Alan Bilgisi
Testinde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı
Puanı bulunacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Tesli Ağırlıklı Puanı, en
büyüğü 20. en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi njn bütününde hesaplanan
en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak
şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Test’nin
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/9 ile çarpılması sonucu bulunacak
değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı
puanı olarak adlandırılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı
Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak
üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya
hak kazanacaktır. 300’ncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır.
70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan
adaylar mülakata çağırılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç
Bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet
Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan
ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ” Kontenjan
nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan
alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi
yer alacaktır.

Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonrası olanlar) 35
yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi
tutulacaklardır.

E- Adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
(doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar) doldurmamış ve yapılacak olan
yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006
tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin’ son fıkrası uyarınca,
Hukuk fakültesi mezunu veya hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak
adaylar bakımından, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal
Bilgiler, İdari Bilimler, iktisat veya Maliye alanlarından en az dört yıllık
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek
Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin
cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun
geçici 40 inci, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci.
geçici 50 nci. geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak
suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde
tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip
de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden
sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar
dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde
yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında
yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, idari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında
en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş
yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına
engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında
çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu
çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış
olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet. hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar
hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden
dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış
olmak.

F- Sınava başvurular: 13-22 Ekim 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda
ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm i/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla
alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’njn Internet sayfasında
yer almaktadır.) Adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 90 TL
njn ÖSYM’njn internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı de ÖSYM adına 13-22 Ekim 2014 tarihleri arasında, yatırmaları
gerekmektedir. Bankalardan sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Adaylar ÖSYM’ye
başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Ödeme işlemlerinden
kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Sınav ücretini yatıran adaylarr

1- ÖSYM nin Internet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form
eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.)

2- Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına
göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk
fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya
hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, Idart bilimler.
İktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge(Belgelenn
onaylı örneği de kabul edilir.).

3- Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport,

ile birlikte bizzat başvuracaklardır.

Sınav ücretini yatıran ancak. ÖSYM’nln Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvuruda
bulunmayan adayların, sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara
Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu adaylar sınava alınmayacaktır.

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerince alınacak olup, başvuru merkezi görevlisi
tarafından adayın aday başvuru formundaki bilgileri ie birlikte web kamera ile
alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. (ÖSYM kayıtlarında geçeri
bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir.) Çekilen fotoğraf adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak
nitelikte olmalıdır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol
etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru
ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay
kodu sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen
başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.
Adaylar sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir.

Aday tarafından, fotoğraflı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu aşağıda (G)
bendinde belirtilen belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında Personel
Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edilecek ya da
ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı İlgilisi
tarafından venlmek suretiyle) APS yoluyla göndenlecektır.

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine
aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden
doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı
tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan
elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak, başvurusu
kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını İçeren liste en geç 12 Kasım
2014 tarihinde ÖSYM’ye bildirilecektir.

G- Sınava girmek İsteyenler: ÖSYM sınav başvuru merkezlerine elektronik ortamda
başvuru yaptıktan sonra:

1) Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu (ÖSYM görevlisi tarafından sınava başvurulduğuna
dair adaya verilen formun bir örneği),

2) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde
yer alan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazıh Yarışma Sınavı Başvuru Formu.

3) Hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi
ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına
göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk
fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk veya
hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler,
iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi(Belgelerin
onaylı örneği de kabul edilir.),

02 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren, 6495 sayılı kanun kapsamında başvuranların
ayrıca, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 inci, geçici 43 üncü.
geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı
ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini
söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde tamamladıklarına dair belgeyi
(Belgenin onaylı örneği de kabul edilir.),

4) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin
tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların
ayrıca transkript belgelerini,

22 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar. Adalet Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet
başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru
evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile
aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki
gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları
kabul edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir.
Başvurusunu yapmayan, ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvuru yaptığı halde sınava
katılmak için gerekli evrakı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndermeyen.
başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade
edilmeyecektir.

Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının
birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonrası olanlar) 35
yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi
tutulacağından başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru
formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar
bölümünde yer alan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru
Formül İle birlikte ilanın (G) maddesinin 3 üncü bendinde geçen fakültelerden
mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini
13-22 Ekim tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim
Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli
Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

H- Başvuru formu ve ekleri müracaat süresinin bitiminden itibaren şartların
mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanlar Bakanlığımız
www. pgm.adalet.gov.tr adresinde 14 Kasım 2014 tarihinde ilan edilecektir. Şartları
taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır

I- Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara
Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın
sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi ni 1
Aralık 2014 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Yeniden
şifre edinmek isteyen adaylar başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı / süresi geçerli
pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi
ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM njn internet sayfasında bulunmaktadır.

(Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan
sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında
sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler
(alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık İle ilgili kullanılması
zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek. Genel Amaçlı Dilekçe
örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar
ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle
de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi. koltuk değneği vb. kullanılamaz.)

İ- Adaylara yazılı yarışma sınavında 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi ile 90 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki
soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Test: Türkçe, matematik. Türk kültür ve medeniyetleri.
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi İle ilgili çoktan
seçmeli sorulardan.

Alan Bilgisi Testi: Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü, hukuk
yargılama usulü, borçlar hukuku(genel hükümler), medeni hukuk, ce;a hukuku(genel
hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve maliye-ekonomi ile ilgili çoktan
seçmeli sorulardan

Oluşacaktır.

J- Adaylar sınava, ÖSYM nln https://ais.osym.gov.tr Internet adresinden edinecekleri
Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul
edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı
ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları
ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri
yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin bina veya
salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile,
bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. (Sadece zorunlu
askerlik görevini İfa edenler ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi
(Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değildir), nüfus cüzdanı/pasaport
yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik
kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır.)
Sınav İçin gerekil olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker
her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınava giriş belgesini
ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında
yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu
ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına
Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında) uymak zorundadır. Sınav bina/salonlan
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları İle İzlenebilecektir.

K- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM njn https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Internet sayfasında
ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün İçinde. ÖSYM’nln Internet sayfasında
yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri”
konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise. soruların sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme
masrafları karşılığı. ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229
numaralı hesabına (IBAN NÖTR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını
gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetten
Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında
ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve
gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası,
adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler
işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi
esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin htips://ais.osym.gov.tr internet
adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri hitps://ais.osym.gov.tr
internet adresinden cevaplayabilecekiir.

Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi
veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet ortamında yaymlanmayacaktır.
ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir
kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

DUYURULUR

En Çok Arananlar:

Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakimi Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/adalet-bakanligi-idari-yargi-hakimi-alimi-2014.html/feed 0
Göç Uzman Yardımcısı Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimcisi-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimcisi-alimi-2014.html#comments Thu, 02 Oct 2014 07:03:03 +0000 http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimcisi-alimi-2014.html İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri [...]

Göç Uzman Yardımcısı Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünden:

GÖÇ UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri
Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9
uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz
2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak
yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş
sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav
başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine
yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

I – SINAVA
BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

2 – En az 4
yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 – ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014
tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda
belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat
edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları
itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek
(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 – 01 Ocak
2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1979 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II – SINAV
BAŞVURUSU

1 – Giriş
Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından internet ortamında alınacaktır. Giriş Sınavı
başvuruları 08 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 15 Ekim 2014
Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. (15 Ekim
2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar sınav ücreti
yatıranlar 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı
yapabilecektir.)

2 – Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin
yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası)
sınav ücretini Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki
TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına
herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan sınav
ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce
sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar
başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden
T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. Başvuruyu tamamlayan adaylar başvuru
belgesinin çıktısını almak zorundadır. Başvurulara ilişkin yapılacak
itirazlarda itiraz dilekçesi ile birlikte başvuru belgesinin bilgisayar
çıktısının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde itirazlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

3 – Adaylar
başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını
belirteceklerdir.

4 – Adayların
başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu
bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday
sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği
takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.

5 – Sınav
ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı
sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru
sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geri ödenecektir.

6 – Ancak,
başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz
sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

III – SINAVA
GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş
sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki
belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a)
Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),

b) Dört adet
vesikalık fotoğraf,

c) KPSS
sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,

ç) T.C.
kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler,
aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV – ÖĞRENİM
DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel
Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava
çağırılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

TABLO-1

Gruplar

Mezun Olunan
Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Yazılı Sınava
Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

1.Grup

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

38

760

KPSSP30

KPSSP64

KPSSP101

80

2.Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

11

220

KPSSP21

75

3. Grup

Endüstri Mühendisliği Mezunları

5

100

KPSSP3

70

Toplam

54

1.080

V – SINAVIN
ŞEKLİ VE KONULARI

1 – Giriş
sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 – Giriş sınavının
yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki
bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden
oluşmaktadır.

3 – Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü
test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A. Genel
Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav soruları bütün gruplar için ortak
olacaktır.

Ortak sınav
sorularının konuları:

a)
Yabancılar hukuku,

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu.

B. Lisans
eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;

a) 1. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler
ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare
hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk
(başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası
hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış
politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

b) 2. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Anayasa
hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, kişiler
hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve
kıymetli evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar),
iş hukuku, uluslararası hukuk.

c) 3. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Yöneylem
araştırması, benzetim (simülasyon), proje yönetimi,
olasılık-istatistik, kalite yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü,
mühendislik ekonomisi, tesis yerleşimi, ergonomi-işbilim.

VI – SINAV
TARİHİ VE YERİ

1 – Giriş
Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 09 Kasım 2014 (Pazar günü) tarihinde
Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00’da
başlayacaktır. Sınavın süresi Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından adaylara duyurulacaktır.

2 – Sınava
başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav
tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu
belgelerini 27 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve
Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr)
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.

3 –
Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi
(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

4 – Yazılı
sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü
sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet
adresinden ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII – YAZILI
SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav
sonuçları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik
Numarası ile öğrenilecektir.Yazılı
sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların
listesi gruplar itibariyle Genel Müdürlüğümüz(www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Lalegül
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan
hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en
geç 7 (yedi) gün içerisinde, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu
Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu
hesabına 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücretini herhangi bir T.C. Ziraat
Bankası şubesinden elden yatırarak aldıkları banka dekontu
ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya
internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu
itirazlar aynı gün Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezine iletilecektir. Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3
(üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir. İtirazlar 7
(yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri
dikkate alınmayacaktır.

VIII –
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı
sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel
Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan
üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere,
en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına
kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü
sınavda adaylar;

a) Yazılı
sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir
konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel
yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel
ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen
puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların
sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş
puan almaları gerekmektedir.

IX – GİRİŞ
SINAVI SONUCU

Giriş
sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en
az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı
almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının
aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların
yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda
yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı
sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak
kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit
edilecektir.

Giriş sınavı
sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.goc.gov.tr) ve hizmet
binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara
sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar,
sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün
içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7
(yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak
bildirilecektir.

Sınavı
kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak
talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş
sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr)
internet adresinden yapılacaktır.

X – ATAMADAN
ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman
yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler
istenir:

a) Erkek
adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet
vesikalık fotoğraf.

c) Adli
sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini
devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal
bildirimi.

e) Kamu etik
sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM
BİLGİLERİ:

Adres: Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü

Lalegül
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3

06370 Yenimahalle /ANKARA

Tel: 0312
397 56 42 – 0312 397 28 36

Fax: 0312 397
52 76

En Çok Arananlar:

Göç Uzman Yardımcısı Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimcisi-alimi-2014.html/feed 0
Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimciligi-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimciligi-alimi-2014.html#comments Thu, 02 Oct 2014 06:13:02 +0000 http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimciligi-alimi-2014.html İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri [...]

Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünden:

GÖÇ UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri
Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9
uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz
2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak
yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş
sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav
başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine
yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.

I – SINAVA
BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

2 – En az 4
yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 – ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014
tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda
belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat
edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları
itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek
(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 – 01 Ocak
2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1979 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II – SINAV
BAŞVURUSU

1 – Giriş
Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından internet ortamında alınacaktır. Giriş Sınavı
başvuruları 08 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 15 Ekim 2014
Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. (15 Ekim
2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar sınav ücreti
yatıranlar 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı
yapabilecektir.)

2 – Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin
yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası)
sınav ücretini Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki
TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına
herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan sınav
ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce
sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar
başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden
T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. Başvuruyu tamamlayan adaylar başvuru
belgesinin çıktısını almak zorundadır. Başvurulara ilişkin yapılacak
itirazlarda itiraz dilekçesi ile birlikte başvuru belgesinin bilgisayar
çıktısının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde itirazlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

3 – Adaylar
başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını
belirteceklerdir.

4 – Adayların
başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu
bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday
sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği
takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.

5 – Sınav
ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı
sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru
sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geri ödenecektir.

6 – Ancak,
başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz
sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

III – SINAVA
GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş
sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki
belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a)
Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),

b) Dört adet
vesikalık fotoğraf,

c) KPSS
sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,

ç) T.C.
kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler,
aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV – ÖĞRENİM
DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel
Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava
çağırılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

TABLO-1

Gruplar

Mezun Olunan
Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Yazılı Sınava
Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

1.Grup

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

38

760

KPSSP30

KPSSP64

KPSSP101

80

2.Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

11

220

KPSSP21

75

3. Grup

Endüstri Mühendisliği Mezunları

5

100

KPSSP3

70

Toplam

54

1.080

V – SINAVIN
ŞEKLİ VE KONULARI

1 – Giriş
sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 – Giriş sınavının
yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki
bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden
oluşmaktadır.

3 – Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü
test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A. Genel
Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav soruları bütün gruplar için ortak
olacaktır.

Ortak sınav
sorularının konuları:

a)
Yabancılar hukuku,

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu.

B. Lisans
eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;

a) 1. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler
ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare
hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk
(başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası
hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış
politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

b) 2. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Anayasa
hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, kişiler
hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve
kıymetli evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar),
iş hukuku, uluslararası hukuk.

c) 3. Grup
Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:

Yöneylem
araştırması, benzetim (simülasyon), proje yönetimi,
olasılık-istatistik, kalite yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü,
mühendislik ekonomisi, tesis yerleşimi, ergonomi-işbilim.

VI – SINAV
TARİHİ VE YERİ

1 – Giriş
Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 09 Kasım 2014 (Pazar günü) tarihinde
Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00’da
başlayacaktır. Sınavın süresi Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından adaylara duyurulacaktır.

2 – Sınava
başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav
tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu
belgelerini 27 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve
Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr)
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.

3 –
Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi
(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

4 – Yazılı
sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü
sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet
adresinden ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII – YAZILI
SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav
sonuçları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik
Numarası ile öğrenilecektir.Yazılı
sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların
listesi gruplar itibariyle Genel Müdürlüğümüz(www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Lalegül
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan
hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en
geç 7 (yedi) gün içerisinde, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu
Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu
hesabına 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücretini herhangi bir T.C. Ziraat
Bankası şubesinden elden yatırarak aldıkları banka dekontu
ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya
internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu
itirazlar aynı gün Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve
Araştırma Merkezine iletilecektir. Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3
(üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir. İtirazlar 7
(yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri
dikkate alınmayacaktır.

VIII –
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı
sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel
Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan
üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere,
en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına
kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü
sınavda adaylar;

a) Yazılı
sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir
konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel
yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel
ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen
puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların
sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş
puan almaları gerekmektedir.

IX – GİRİŞ
SINAVI SONUCU

Giriş
sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en
az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı
almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının
aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların
yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda
yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı
sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak
kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit
edilecektir.

Giriş sınavı
sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.goc.gov.tr) ve hizmet
binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara
sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar,
sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün
içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7
(yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak
bildirilecektir.

Sınavı
kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak
talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş
sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr)
internet adresinden yapılacaktır.

X – ATAMADAN
ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman
yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler
istenir:

a) Erkek
adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet
vesikalık fotoğraf.

c) Adli
sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini
devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal
bildirimi.

e) Kamu etik
sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM
BİLGİLERİ:

Adres: Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü

Lalegül
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3

06370 Yenimahalle /ANKARA

Tel: 0312
397 56 42 – 0312 397 28 36

Fax: 0312 397
52 76

Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/goc-uzman-yardimciligi-alimi-2014.html/feed 0
Basın-Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/basin-yayin-ve-enformasyon-sozlesmeli-personel-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/basin-yayin-ve-enformasyon-sozlesmeli-personel-alimi-2014.html#comments Mon, 02 Jun 2014 06:00:02 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/06/02/2014/basin-yayin-ve-enformasyan-sozlesmeli-personel-alimi-2014.html Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Personel Alınacak 2014 I- GENEL AÇIKLAMA Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve [...]

Basın-Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
Basın Yayın Personel Alımı

Basın Yayın Personel Alımı

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Personel Alınacak 2014

I- GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde,

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

(1) Temininde güçlük çekilen dillerden Kürtçe (Sorani Lehçesi) dilinden iki (2) adet, Kürtçe (Kurmanci Lehçesi) dilinden (1) adet, Ermenice dilinden (1) adet ve simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Arapça dilinden iki (2) adet Basın-Enformasyon Personeli,

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere üç (3) adet Basın- Enformasyon Personeli,

(3) Beş (5) adet İngilizce, iki (2) adet Almanca, bir (1) adet Çince ve bir (1) adet Sırpça dillerinde Mütercim-Tercüman,

olmak üzere toplam on sekiz (18) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için (6 adet) aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) En az lisans düzeyinde yükseköğretim programından veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programından mezun olmak,

(c) Arapça ve Ermenice dilinde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

(ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(ç) Kürtçe (Sorani Lehçesi), Arapça ve Ermenice dillerinde başvuru yapabilmek için tercüme, iletişim, medya, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında,

Kürtçe (Kurmanci Lehçesi) dilinde başvuru yapabilmek için medya veya TV programcılığı alanlarında,

en az üç (3) yıl özel/kamu sektör tecrübesi olması gerekmektedir.

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, karşılaştırmalı uluslararası siyaset, gazetecilik alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak (Yurtdışında yüksek lisans yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş olmak),

(c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

(ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(ç) Tercüme, iletişim, medya, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında en az (3) yıl özel/ kamu sektör tecrübesi olmak,

(d) Daha önce Genel Müdürlükçe yapılan basın enformasyon personeli alım sınavının herhangi bir aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu (9 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(c) En az lisans düzeyinde yükseköğretim programından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programından mezun olmak,

(ç) İngilizce ve Almanca dili için ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2012 ve 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

(ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil (İngilizce, Almanca, Çince ve Sırpça) bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak.

(4) Ortak Hükümler

(a) Yabancı dil belgesinin denkliği hususunda ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

(b) Yabancı dil belgesinin son iki (2) yıl içerisinde alınmış olması (2012 KPDS Sonbahar dönemi dahil) gerekmektedir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar 02/06/2014 tarihinden itibaren (15) gün içinde (16/06/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) başvurularını Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) bulunan “İş Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yapacaktır.

(2) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen belgeleri dijital ortamda ekleyeceklerdir.

(a) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için;

– Diploma veya mezuniyet, denklik belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi (Arapça ve Ermenice dilleri için),

– Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

– Vesikalık fotoğraf,

– En az (3) yıl tecrübesinin olduğunu gösterir belge,

– Nüfus cüzdanı/Yabancı uyruklular için pasaport.

(b) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu için,

– Yüksek Lisans Diploması veya mezuniyet, denklik belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi,

– Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

– Vesikalık fotoğraf,

– En az (3) yıl tecrübesinin olduğunu gösterir belge,

– Nüfus cüzdanı.

(c) Mütercim-Tercüman (İngilizce, Sırpça, Çince, Almanca) pozisyonu için,

– Diploma veya mezuniyet, denklik belgesi,

– KPSS Sonuç Belgesi (İngilizce, Almanca dilleri için),

– Yabancı Dil Belgesi,

– Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

– Vesikalık fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı/Yabancı uyruklular için pasaport.

(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(l)Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

(a) Arapça dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak belirlenen pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar simültane çeviri sınavına alınacak olup, bunda başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınacaktır.

Arapça dilinden başvuran adaylar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak yazılı yarışma sınavından 80 (seksen) ve simultane çeviri sınavından 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Ermenice dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak belirlenen pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

Yazılı yarışma sınavı neticesinde 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(c) Kürtçe (Soranice ve Kurmanci) dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak “yazılı yarışma” sınavı neticesinde 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın- Enformasyon Personeli pozisyonu (3 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla, basın, yayın enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır.

Yazılı Kompozisyon: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak sınavlar neticesinde herbirinden seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(3) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

(a) İngilizce ve Almanca dilinden Mütercim-Tercüman pozisyonunun müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(b) Sırpça ve Çince dilinden Mütercim-Tercüman pozisyonunun müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(c) Mütercim-Tercüman pozisyonuna başvuran adaylar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak “yazılı yarışma” sınavı neticesinde 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(4) Ortak Hükümler

(a) Tüm bölümler için yapılacak yazılı sınav mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile).

(b) Tüm bölümler için yapılacak sözlü sınav, genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Genel Müdürlükçe gerekli görülen miktarda yedek belirlenebilecektir.

(c) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

(ç) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(ç) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer dillerden karşılanabilecektir.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Belgelerinin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(5) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(7) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

VI- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 63 88/583 63 65/583 64 85

İnternet/web Sayfası:http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası:http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası:http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası:http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA

En Çok Arananlar:

Basın-Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/basin-yayin-ve-enformasyon-sozlesmeli-personel-alimi-2014.html/feed 0
Diyanet 340 Adet 4-B’li Personel Alacak 2014 http://www.memurhabercisi.net/diyanet-340-adet-4-bli-personel-alacak-2014.html http://www.memurhabercisi.net/diyanet-340-adet-4-bli-personel-alacak-2014.html#comments Tue, 18 Mar 2014 08:59:15 +0000 http://www.memurhabercisi.net/?p=447598 Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014 Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına toplam 340 adet sözleşmeli (4-B’li) personel alacak 17.03.2014 BAŞKANLIK D U Y U R U Diyanet İşleriBaşkanlığından; Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak herbir grup için aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının üç (3) katınakadar Başkanlıkça yapılacak sözlü [...]

Diyanet 340 Adet 4-B’li Personel Alacak 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
diyanet_isleri_baskanligi_2013_yili_sinav_takvimi_h35910

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014

Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına toplam 340 adet sözleşmeli (4-B’li) personel alacak

17.03.2014 BAŞKANLIK D U Y U R U

Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak herbir grup için aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının üç (3) katınakadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucubaşarı sırasına göre sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

I-Vizeli Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı, Grubu, Mezuniyet Durumları ve SayılarınaGöre Dağılımı

UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli İmam-Hatip 1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP3 5
2 İlahiyat Fakültesi KPSSP3 70
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP3 5
4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP3 5
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP93 40
6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP93 65
7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP3 10
8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP3 10
9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP93 5
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP93 5
11 İ.H.L+Hafız KPSSP94 90
12 İ.H.L KPSSP94 30
TOPLAM 340

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1. 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlarıtaşımak,

2. Diyanetİşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din HizmetleriSınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. Müracaatettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011,2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birindebaşarılı olmak),

4. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrübulunmamak,

5. En az imam-hatiplisesi mezunu olmak,

6. Lisans mezunları için2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,

7. Önlisansmezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,

8. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puantüründen 40 veya üzeri puan almış olmak.

ü Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi,sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta iken, SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisnaedilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardansözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatlarıkabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleriyapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III-Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdakişartları taşıyan adaylar, 19/03/2014 (08:00) – 02/04/2014 (16:00) tarihlerindehttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programıaracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2014-I) e-başvuruformunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi birİl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardanistenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecekadaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuruformuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespitettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olanadayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

4. İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra,İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir. Adayaverilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz veduyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

6. Müracaatlarınsona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsunkesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. İlMüftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyetdurumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabuledilmeyecektir.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veyaposta yolu ile yapılan müracaatlar ile 02/04/2014(16:00) tarihinden sonra yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru formunudoldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işleminiyaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabuledilmeyecektir.

b) Sınavİşlemleri

1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu,Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun,Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istediklerisınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvurularınsonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişikliktalepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavakatılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların,başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde,kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzereilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınavaalınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısınınbirden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınavagirmeye hak kazananların sınava katılacakları tarihler başvuruların sonaermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihteBaşkanlığımız internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiğisınav giriş belgesini, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.

4. Adaylar,sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlikbelgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarındabulunduracaklardır.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.

6. Sözlüsınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

7. Sınavsonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

8. Adaylar,sınav giriş belgesi alma, sınav sonuçöğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

c) Yerleştirmeİşlemleri

1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihleriçerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.

2. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından,en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kontenjansayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

3. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksekolana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyettarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkçabelirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercihprogramı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunu doldurmayan/dolduramayanadaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yertercihinde bulunabileceklerdir.

6. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki yertercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğukontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

7. Tercih yapmayan adaylar ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

d) DiğerHususlar

1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esasalınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafındanbelirtilen hususlarda adaydanbelge talep edebilecektir.

2. Sınavöncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeverdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasalfaizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınavabağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeleriçin müktesep teşkil etmez.)

4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesindeve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızıninternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındayapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımızİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar DaireBaşkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı veyazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimliknumarası, adı, soyadı, imza ve adresiolmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların KariyerBasamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçinYapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaBakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2. KPSS’yebaşvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir MezuniyetBelgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesiolmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracakadayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuruesnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuranadaylar için),

4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarıile başvuru yapılan pozisyonda görevyapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçedebelirtecekleri yazılı beyanları.

NOT:

Adayların, “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri”başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibrazetmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir. “Başvuru İçin Gerekli Belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iadeedilecektir.

V- Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

İmam-Hatip unvanı için sözlüsınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızweb sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında dinhizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

VI-İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

4-B Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu,

Diyanet 340 Adet 4-B’li Personel Alımı 2014,

D.İ.B.  340 4-B’li Adet Personel Alacak  2014,

Diyanet 340 Adet Sözleşmeli Personel Alacak 2014

340 Adet 4-B Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu,

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014,

Diyanet 340 Adet Sözleşmeli Personel Alacak  2014,

D.İ.B.  340 Adet Sözleşmeli Personel Alacak  2014,

Diyanet İşleri Başkanlığı 340  4-B’li Personel Alımı 2014,

En Çok Arananlar:

Diyanet 340 Adet 4-B’li Personel Alacak 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/diyanet-340-adet-4-bli-personel-alacak-2014.html/feed 0
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-baskanligi-4-bli-personel-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-baskanligi-4-bli-personel-alimi-2014.html#comments Mon, 17 Mar 2014 18:45:04 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/03/17/2014/diyanet-isleri-baskanligi-4-bli-personel-alimi-2014.html Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014 17.03.2014 BAŞKANLIK D U Y U R U Diyanet İşleriBaşkanlığından; Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak herbir grup için aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının üç (3) katınakadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucubaşarı sırasına göre sözleşmeli imam-hatip alınacaktır. [...]

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014

17.03.2014 BAŞKANLIK D U Y U R U

Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımıza ait sözleşmeliimam-hatip pozisyonlarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak herbir grup için aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının üç (3) katınakadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucubaşarı sırasına göre sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

I-Vizeli Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı, Grubu, Mezuniyet Durumları ve SayılarınaGöre Dağılımı

UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli İmam-Hatip 1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP3 5
2 İlahiyat Fakültesi KPSSP3 70
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP3 5
4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP3 5
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP93 40
6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP93 65
7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP3 10
8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP3 10
9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP93 5
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP93 5
11 İ.H.L+Hafız KPSSP94 90
12 İ.H.L KPSSP94 30
TOPLAM 340

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1. 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlarıtaşımak,

2. Diyanetİşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din HizmetleriSınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. Müracaatettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011,2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birindebaşarılı olmak),

4. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrübulunmamak,

5. En az imam-hatiplisesi mezunu olmak,

6. Lisans mezunları için2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,

7. Önlisansmezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,

8. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puantüründen 40 veya üzeri puan almış olmak.

ü Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi,sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta iken, SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisnaedilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardansözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatlarıkabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleriyapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III-Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdakişartları taşıyan adaylar, 19/03/2014 (08:00) – 02/04/2014 (16:00) tarihlerindehttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programıaracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2014-I) e-başvuruformunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi birİl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardanistenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecekadaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuruformuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespitettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olanadayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

4. İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra,İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir. Adayaverilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz veduyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumluolacaktır.

6. Müracaatlarınsona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsunkesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. İlMüftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyetdurumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabuledilmeyecektir.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veyaposta yolu ile yapılan müracaatlar ile 02/04/2014(16:00) tarihinden sonra yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru formunudoldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işleminiyaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabuledilmeyecektir.

b) Sınavİşlemleri

1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu,Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun,Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istediklerisınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvurularınsonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişikliktalepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavakatılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların,başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde,kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzereilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınavaalınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısınınbirden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınavagirmeye hak kazananların sınava katılacakları tarihler başvuruların sonaermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihteBaşkanlığımız internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiğisınav giriş belgesini, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.

4. Adaylar,sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlikbelgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarındabulunduracaklardır.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.

6. Sözlüsınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

7. Sınavsonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

8. Adaylar,sınav giriş belgesi alma, sınav sonuçöğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

c) Yerleştirmeİşlemleri

1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihleriçerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.

2. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından,en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kontenjansayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

3. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksekolana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyettarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkçabelirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercihprogramı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunu doldurmayan/dolduramayanadaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yertercihinde bulunabileceklerdir.

6. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki yertercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğukontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

7. Tercih yapmayan adaylar ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

d) DiğerHususlar

1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esasalınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafındanbelirtilen hususlarda adaydanbelge talep edebilecektir.

2. Sınavöncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeverdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasalfaizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınavabağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeleriçin müktesep teşkil etmez.)

4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesindeve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızıninternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındayapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ileişlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımızİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar DaireBaşkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı veyazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimliknumarası, adı, soyadı, imza ve adresiolmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların KariyerBasamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçinYapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaBakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2. KPSS’yebaşvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir MezuniyetBelgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesiolmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracakadayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuruesnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuranadaylar için),

4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarıile başvuru yapılan pozisyonda görevyapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçedebelirtecekleri yazılı beyanları.

NOT:

Adayların, “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri”başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibrazetmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir. “Başvuru İçin Gerekli Belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iadeedilecektir.

V- Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

İmam-Hatip unvanı için sözlüsınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızweb sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında dinhizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

VI-İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

4-B Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu,
Diyanet 340 Adet 4-B’li Personel Alımı 2014,
D.İ.B.  340 4-B’li Adet Personel Alacak  2014,
340 Adet 4-B Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu,
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014,
Diyanet 340 Adet Sözleşmeli Personel Alacak  2014,
D.İ.B.  340 Adet Sözleşmeli Personel Alacak  2014,
Diyanet İşleri Başkanlığı 340  4-B’li Personel Alımı 2014,

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B’li Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-baskanligi-4-bli-personel-alimi-2014.html/feed 0
İLKSAN Büro Personeli Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/ilksan-buro-personeli-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/ilksan-buro-personeli-alimi-2014.html#comments Thu, 27 Feb 2014 13:45:02 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/02/27/2014/ilksan-buro-personeli-alimi-2014.html İLKSAN 12 Adet Büro Personeli Alacak 2014 İLKSAN Genel Müdürlüğünde aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak üzere 12 adet büro perssoneli alımı yapılacaktır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AŞAĞIDA BELİRLENEN ŞARTLARDA 12 (ONİKİ) BÜRO PERSONELİ ALINACAKTIR. A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR : 1) Alınacak personelde aranacak Genel Şartlar; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin [...]

İLKSAN Büro Personeli Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
ilksandan_alan_degistiren_uyeler_icin_duyuru_h14746

İLKSAN 12 Adet Büro Personeli Alacak 2014

İLKSAN Genel Müdürlüğünde aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak üzere 12 adet büro perssoneli alımı yapılacaktır.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AŞAĞIDA BELİRLENEN ŞARTLARDA 12 (ONİKİ) BÜRO PERSONELİ ALINACAKTIR.

A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1) Alınacak personelde aranacak Genel Şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 29 yaşından büyük olmamak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

2) Büro Personeli için aranan şartlar;

a) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2012 veya 2013 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

c) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

B – BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak,

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan. gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 14.03.2014 günü saat 17:00’ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe – MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

ç) Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D – DİĞER HUSUSLAR

a) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E – YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir.

b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

c) Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

İlan olunur.

İŞ TALEP FORMU

KURUMU: ILKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.Kimlik No:
Soyadı Adı Cinsiyeti Erkek Kadın ? ?
Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Evli Bekar ? ?
Baba Adı Ana Adı Il İlçe
Mahalle/Köyü Cilt N o : Aile Sıra No: Sıra No:
Verildiği Nüfus İdaresi Veriliş Nedeni Veriliş Tarihi Cüzdan Kayıt No Cüzdan Seri No
Askerlik Hiz . Yapıldı mı? Evet O Hayır EH Yapıldıysa Şekli Yedek Subay HU Yedek Subay Öğretmen EH Er EH Yapılmadıysa Sebebi Tecilli ? Muaf ?
Daha Önce Kamu veya Özel Bir İşyerinde Çalıştınızmı ? Evet D Hayır D Çalıştığınız Kurum veya Firma ismi, işten ayrılma nedeniniz, ayrılma tarihiniz, son aldığınız maaş.
Sabıka Kaydı Var mı? Var ? Yok ? Varsa Yargılanma veya Hüküm Olma Sebebi Mahkumiyeti Varsa Süresi ve Sonucu
Yıl Ay Gün
Tecil Af Para Cez . İnfaz ? ? ? ?
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim Kademeleri Okul Adı Bölümü Mezuniyet Tarihi
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler (Kurs, Belge vb.)
Yabancı Diliniz / Düzeyi Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri, Programları ve Sistemleri.(Varsa)
REFERANSLARINIZ
Adı Soyadı Ünvanı Adresi Tel Adı Soyadı Ünvanı Adresi Tel
Yazışma Adresi ve Telefon: Bu iş talep formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. …. / ….. / …. İmza

AÇIKLAMALAR

1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3. Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

6. İş Talep Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) KPSS sonuç belgesi çıktısı,

b) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübeniz varsa belgeleyen evrak

www.ilksan.gov.tr,

http://www.ilksan.gov.tr,

İLKSAN Personel Alımı 2014,

İLKSAN Büro Personeli Alımı 2014,

İLKSAN 12 Büro Personeli Alımı 2014,

İLKSAN 12 Adet Büro Personeli Alımı 2014,

İLKSAN 12 Adet Büro Personeli Alacak 2014,

İLKSAN Büro Personeli Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/ilksan-buro-personeli-alimi-2014.html/feed 0
D.İ.B. Kurum İçi Naklen 300 İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Ataması http://www.memurhabercisi.net/d-i-b-kurum-ici-naklen-300-imam-hatip-ve-muezzin-kayyim-atamasi.html http://www.memurhabercisi.net/d-i-b-kurum-ici-naklen-300-imam-hatip-ve-muezzin-kayyim-atamasi.html#comments Wed, 26 Feb 2014 07:30:04 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/02/26/2014/diyanet-isleri-baskanligi-kurum-ici-naklen-imam-hatip-ve-muezzin-kayyimlik-ilani.html Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık İlanı 2014, 2014 Yılı Başkanlık Personeli İçin Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık Giriş Sınavı Duyurusu BAŞKANLIK D U Y U R U Diyanetİşleri Başkanlığından; Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olupimam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına atanmak isteyenlere yönelik MBSTS puansırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her [...]

D.İ.B. Kurum İçi Naklen 300 İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Ataması bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
diyanet_isleri_baskanligi_2013_yili_sinav_takvimi_h35910

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık İlanı 2014,

2014 Yılı Başkanlık Personeli İçin Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık Giriş Sınavı Duyurusu

BAŞKANLIK

D U Y U R U

Diyanetİşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olupimam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına atanmak isteyenlere yönelik MBSTS puansırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilanedilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavaçağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atamayapılacaktır.

I-NAKLEN ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, SINIF, UNVAN VE SAYISINA GÖREDAĞILIMI

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI KADRO SAYISI Taşra Teşkilatı D.H.S. İmam-Hatip
250

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI KADRO SAYISI Taşra Teşkilatı D.H.S. Müezzin Kayyım
50

II- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

1. 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak,

2. Diyanetİşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartınıtaşımak,

3. HalenBaşkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesinegöre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

4. Memuriyetteadaylığı kalkmış olmak,

5. Başvuruyapılacak unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak( 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarındanbirinde başarılı olmak),

6. Başkanlığımızca2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(MBSTS) Nakil grubundan en az 50 (elli) puanalmış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. İmam-hatipiçin;

a) İmamhatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) İmam-hatiplikyapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c) HalenBaşkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip olarak çalışmamak.

2. Müezzin-kayyımiçin;

a) Liseveya dengi okul mezunu olmak,

b) Hafızolmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

c) HalenBaşkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım olarakçalışmamak.

III-BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuruİşlemleri

1. Sınavabaşvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıklarıbirimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İlMüftülükleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 26/02/2014 (saat08:00)-12/03/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Ayrıca hizmet içi eğitim kursunadevam edenler Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

2. Adaylardanistenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adınaüçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuruişlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerindengerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemiyapılmayacaktır.

4. Başvurukayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarakadaya verilecektir.

5. Müracaatlarınsona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsunkesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Heraday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

7. Başvuruişlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8. Buduyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılanmüracaatlar ile 12/03/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saatibitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Sınavİşlemleri

1. Sınavagirmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasındansonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internetadresinde ve aynı adresteki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilanedilecektir.

2. MBSTSpuan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç (3) katınakadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3. MBSTSpuan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olmasıhalinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Adaylar,sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lukimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarındabulunduracaklardır.

5. Sözlüsınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak şarttır.

6. Sınavsonuçları, Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internetadresinde ve aynı adresteki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilanedilecektir.

7. Adaylar,“sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr adresiüzerinden gerçekleştireceklerdir.

c) Atamaİşlemleri

1. Atamalar,sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenenkontenjan sayısınca yapılacaktır.

2. Sözlüsınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun daeşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olmasıhalinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.

3. İmam-hatipunvanında sınava katılarak başarılı olan ve atama kontenjanına girenler Diyanetİşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde(D) grubu köy ve kasaba camilerine atanacaktır.

d)Diğer Hususlar

1. Sınavişlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde atamasıyapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atamasürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talepedebilecektir.

2. Sınavöncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeverdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru vesınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyleilişikleri kesilecektir.

3. Buduyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir.Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

4. Atamasonuçları Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internetadresinde ve aynı adresteki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilanedilecektir.

5. Sınavve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedekiİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligatsayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Sınavlailgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adaylarınıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüneulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sözlüsınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalıve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüneulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresibulunmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

8. Buduyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Vaizlik, Kur’an KursuÖğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve BuKadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Diyanetİşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleriesas alınacaktır.

IV-SINAV KONULARI

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım sözlüsınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızweb sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında dinhizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

A)İmam-hatip için;

1. Kur’an-ıKerim (70 puan),

2. Dinibilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

3. Hitabetve etik ilkeleri (10 puan).

B)Müezzin-kayyım için;

1. Kur’an-ıKerim (70 puan),

2. Dinibilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

3. Ezan,ikamet ve etik ilkeleri (10 puan).

V- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYSyöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylaraiade edilecektir.

1. T.C. Kimlik numaralı kimlikbelgesi,

2. İmam-hatiplikiçin imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olduğunu;müezzin kayyımlık için lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterirbelge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).

3. Hizmetsürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmışhizmet cetveli,

4. Başvuruyaptığı unvanda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına, sabıka durumuna ve erkekadaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı.

5. HafızlıkBelgesi (hafız olduğunu beyan edenler için).

NOT:

Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

VI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon e-posta : : (0312) 295 70 00(0312) 295 70 00 persis@diyanet.gov.tr Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon e-posta : : (0312) 295 70 00(0312) 295 70 00 persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.?

 

D.İ.B. Kurum İçi Naklen 250 İmam-Hatip Ataması,

D.İ.B. Kurum İçi Naklen 50 Müezzin-Kayyım Ataması,

D.İ.B. Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık İlanı,

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık İlanı,

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İçi Naklen İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık İlanı 2014,

En Çok Arananlar:

D.İ.B. Kurum İçi Naklen 300 İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Ataması bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/d-i-b-kurum-ici-naklen-300-imam-hatip-ve-muezzin-kayyim-atamasi.html/feed 0
Diyanet İşleri 550 Adet Personel Alacak 2014 http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-550-adet-personel-alacak-2014.html http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-550-adet-personel-alacak-2014.html#comments Tue, 04 Feb 2014 10:18:30 +0000 http://www.memurhabercisi.net/?p=442540 Diyanet İşleri 550 Adet Personel Alımı İlanı 2014 Diyanet İşleri Başkanlığı 100 Uzman Vaiz, 100 Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, 300 Uzman İmam-Hatip, 50 Başmüezzin olamka üzere toplam 550 adet personel alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı D U Y U R U Diyanet İşleriBaşkanlığından; Başkanlığımıztaşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip vebaşmüezzin kadrolarına, [...]

Diyanet İşleri 550 Adet Personel Alacak 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
DİP.

Diyanet İşleri 550 Adet Personel Alımı İlanı 2014

Diyanet İşleri Başkanlığı 100 Uzman Vaiz, 100 Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, 300 Uzman İmam-Hatip, 50 Başmüezzin olamka üzere toplam 550 adet personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı

D U Y U R U

Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımıztaşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip vebaşmüezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımızpersoneli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tablodabelirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkçayapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarısırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- AtamaYapılacakKadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf ve Adedine Göre Dağılımı

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ADEDİ
Uzman Vaiz 100
Taşra Teşkilatı D.H.S. Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi 100
Uzman İmam-Hatip 300
Başmüezzin 50

 

II- Başvuru İçin Genel veÖzel Şartlar

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde öngörülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik”şartını taşımak,

3. Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

4. 2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

B) Özel Şartlar

1. Uzman Vaizlik için;

a) Müracaatların bitiştarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

2. Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliğiiçin;

a) Lisans düzeyindedini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiştarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak en az 6(altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veyaBaşkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

3. Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil imam-hatip olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmışolmak.

4. Başmüezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri veDiğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerdenBaşkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatındaçalışanlar bağlı bulunduklarıİl Müftülüklerine 06.02.2014 (saat08:00)-21.02.2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınavamüracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerigörevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıtişleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adayaverilecektir.

5. Bu duyurudabelirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21.02.2014(saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) Sınav İşlemleri

1. Sınav 24.03.2014 tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih vesınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilenkadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanıeşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ilebirlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylarsınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursaolsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınmasışarttır.

8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

9. Adaylar, “sınavgiriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

C) Atama İşlemleri

1. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olanadaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atamayapılacaktır.

2. Sözlü sınav puanların eşitliği halinde, MBSTS puanıyüksek olana, MBSTS puanlarının da eşit olması halinde hizmet süresi fazlaolana sıralamada öncelik verilecektir.

D)Diğer Hususlar;

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerdegerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında adaytarafından belirtilen hususlardaadaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alanhususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundansonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarınınilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar,Başkanlığımızca incelenerek karara bağlanacak ve 15 (on beş) gün içinde adayabildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) güniçinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C.kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail vefaksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı DevletMemurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer BasamaklarındaYükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Sözlü SınavKonuları

a)Uzman Vaiz için;

1)Kur’an-ı Kerim, (25 puan)

2)Arapça, (25 puan)

3)Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), (25 puan)

4)Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 puan)

b)Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3)Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

c) Başmüezziniçin;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3)Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

Uzman vaizlik, Kur’ankursu uzman öğreticiliği, uzman imam-hatiplik ve başmüezzinlik sınavınakatılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internetsitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetleriniyürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

V- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

A) Uzman vaizlik için;

1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

B) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarınıgösterir tasdiklidiploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkedenalınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

C) Uzman imam-hatiplik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanındayüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

D) Başmüezzinlik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunubitirdiğini gösterir belge.

NOT:

1- Adaylarınbaşvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştirenpersonele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

VI- İletişim

Yazışma adresi : Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Diyanet İşleri Uzman Vaiz  Alımı 2014,

D.İ.B. Toplam  550 Personel Alımı 2014,

D.İ.B. 300 Adet  Uzman İmam-Haip Alımı,

Diyanet İşleri Uzman İmam-Haip Alımı 2014,

D.İ.B. Toplam  550 Personel Alımı İlanı 2014,

D.İ.B. Toplam  550 Adet Personel Alacak 2014,

D.İ.B.  100 Adet Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi Alımı,

Diyanet İşleri Toplam  550 Adet Personel Alımı 2014,

Diyanet İşleri Toplam  550 Adet Personel Alacak 2014,

Diyanet İşleri Uzman İmam-Haip ve Başmüezzin Alımı 2014,

Diyanet İşleri Başkanlığı Toplam  550 Adet Personel Alacak 2014,

Diyanet İşleri Uzman Vaiz  K.K Öğreticisi  Uzman İmam-Haip ve Başmüezzin Alımı 2014

Diyanet İşleri 550 Adet Personel Alacak 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-550-adet-personel-alacak-2014.html/feed 2
Diyanet İşleri Uzman Vaiz, K.K Öğreticisi, Uzman İmam-Haip ve Başmüezzin Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-uzman-vaiz-k-k-ogreticisi-uzman-imam-haip-ve-basmuezzin-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-uzman-vaiz-k-k-ogreticisi-uzman-imam-haip-ve-basmuezzin-alimi-2014.html#comments Tue, 04 Feb 2014 08:30:08 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/02/04/2014/diyanet-isleri-uzman-vaiz-k-k-ogreticisi-uzman-imam-haip-ve-basmuezzin-alimi-2014.html 2014 Yılı Uzman Vaiz, K.K.Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Başmüezzinlik Sınav Duyurusu 03.02.2014 BAŞKANLIK D U Y U R U Diyanet İşleriBaşkanlığından; Başkanlığımıztaşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip vebaşmüezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımızpersoneli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tablodabelirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının [...]

Diyanet İşleri Uzman Vaiz, K.K Öğreticisi, Uzman İmam-Haip ve Başmüezzin Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>

2014 Yılı Uzman Vaiz, K.K.Uzman Öğreticisi, Uzman İmam-Hatip ve Başmüezzinlik
Sınav Duyurusu

03.02.2014

BAŞKANLIK

D U Y U R U

Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımıztaşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur’an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip vebaşmüezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımızpersoneli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tablodabelirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkçayapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarısırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- AtamaYapılacakKadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf ve Adedine Göre Dağılımı

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ADEDİ
    Uzman Vaiz 100
Taşra Teşkilatı D.H.S. Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi 100
Uzman İmam-Hatip 300
    Başmüezzin 50

II- Başvuru İçin Genel veÖzel Şartlar

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde öngörülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik”şartını taşımak,

3. Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplincezası almamış olmak,

4. 2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan Mesleki BilgilerSeviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

B) Özel Şartlar

1. Uzman Vaizlik için;

a) Müracaatların bitiştarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

2. Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliğiiçin;

a) Lisans düzeyindedini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiştarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur’an kursu öğreticisi olarak en az 6(altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veyaBaşkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

3. Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil imam-hatip olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmışolmak.

4. Başmüezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemidahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri veDiğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerdenBaşkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatındaçalışanlar bağlı bulunduklarıİl Müftülüklerine 06.02.2014 (saat08:00)-21.02.2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenenbelgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınavamüracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerigörevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıtişleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adayaverilecektir.

5. Bu duyurudabelirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21.02.2014(saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) Sınav İşlemleri

1. Sınav 24.03.2014 tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih vesınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilenkadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanıeşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ilebirlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylarsınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursaolsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınmasışarttır.

8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

9. Adaylar, “sınavgiriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

C) Atama İşlemleri

1. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olanadaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atamayapılacaktır.

2. Sözlü sınav puanların eşitliği halinde, MBSTS puanıyüksek olana, MBSTS puanlarının da eşit olması halinde hizmet süresi fazlaolana sıralamada öncelik verilecektir.

D)Diğer Hususlar;

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerdegerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavlarıgeçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişiklerikesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında adaytarafından belirtilen hususlardaadaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alanhususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundansonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internetsitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılantüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarınınilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarakBaşkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar,Başkanlığımızca incelenerek karara bağlanacak ve 15 (on beş) gün içinde adayabildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) güniçinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C.kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail vefaksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı DevletMemurları Kanunu, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer BasamaklarındaYükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Sözlü SınavKonuları

a)Uzman Vaiz için;

1)Kur’an-ı Kerim, (25 puan)

2)Arapça, (25 puan)

3)Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), (25 puan)

4)Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 puan)

b)Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3)Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

c) Başmüezziniçin;

1)Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3)Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

Uzman vaizlik, Kur’ankursu uzman öğreticiliği, uzman imam-hatiplik ve başmüezzinlik sınavınakatılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internetsitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetleriniyürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

V- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

A) Uzman vaizlik için;

1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

B) Kur’an kursu uzman öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarınıgösterir tasdiklidiploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkedenalınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

C) Uzman imam-hatiplik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanındayüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

D) Başmüezzinlik için;

1. T.C. kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunubitirdiğini gösterir belge.

NOT:

1- Adaylarınbaşvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştirenpersonele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

VI- İletişim

Yazışma adresi : Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Diyanet İşleri Uzman Vaiz, K.K Öğreticisi, Uzman İmam-Haip ve Başmüezzin Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/diyanet-isleri-uzman-vaiz-k-k-ogreticisi-uzman-imam-haip-ve-basmuezzin-alimi-2014.html/feed 0
BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/bumko-sozlesmeli-bilisim-personeli-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/bumko-sozlesmeli-bilisim-personeli-alimi-2014.html#comments Sat, 01 Feb 2014 06:00:03 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/02/01/2014/bumko-sozlesmeli-bilisim-personeli-alimi-2014.html T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük [...]

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi
işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 İnci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli
pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı
sınavla toplam (3) personel alınacaktır

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendiriliri
ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartlan
sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak
başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak
üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına
alınacaktır (Eşit puan almış olmalan nedeniyle otuzuncu sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde, bu adaylann tümü sınava çağrılacaktır) Sınava alınacak
adaylann listesi www.bumko.gov.tr adresinde ilan edilecektir

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 06 Mart 2014 tarihinde saat 9 30’da Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünde yapılacaktır Sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri aynca bildirilecektir

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği
ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ite istatistik, matematik
ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasanmı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda
veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ite özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle
işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği
hakkında bilgi sahibi olmalan kaydıyla güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini belgelemek,

f) Sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf bulunmak,

h)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

i) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel
bir durumu bulunmamak,

i) Suresi içinde başvurmak

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

I- Network/Sis1em Uzmanı (1 kişi)

a) Windows Server işletim Sistemleri (2008 ve 2012) ve uygulamaları yönetimi
konusunda yetkili eğitim merkezlerinden eğitim almış olmak ve bu konuda en az
3 yıl çalışmak olmak,

b) Unux Redhat 5 ve üstü versiyonlan yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden
eğitim almış olmak, sistem kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış
olmak,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, anti virüs, IPS/IDS, içerik filtreleme,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünleri yönetimi konusunda
sistem yöneticisi olarak en az 3 yıfçalışmış olmak,

d) Windows Domain / Adive Directory kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3
yıl çalışmış olmak,

e) Linux Sanallaştırma uygulamalarında tecrübe sahibi olmak, f) Windows cluster
ve MS SOI cluster kurma ve yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Yedekleme, SAN ve disk sistemlerinde deneyimli olmak,

h) Solaris 10 İşletim sistemi yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden
eğitim almış olmak ve bu konuda en az 3 yıl çalışmış olmak

II- Yazılım Uzmanı (2 kişi)

a) NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Kurumsal yazılım (Java ve/veya NET) projelerinde en az 2(iki| yıl görev
almış olmak,

c) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasanm hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin
olarak kullanabilmek,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) MS SOL veritabanlan ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL
ve TSQL bilgisine sahip olmak,

g) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

h) Uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) MCTS NET Framevvork 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih
nedenidir

j) Microsoft SOL Sen/er 2008 Business Intelligence Development and Maintenance,
Microsoft SOL Server 2008 ,Database Development, Microsoft SÛL Server 2008 Implementation
and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 26 Şubat 2014 tarihi mesai bitimine kadar, "Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan ve Mali Hizmetler
Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu G-H Blok KaM 06100 Dikmen/ANKARA"
adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta
ile yapılabilir Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen
adresten veya internet aracılığı ile www.bumko.qov.tr adresinden temin edilebilir

İSTENİLEN BELGELER

1 Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

2 Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,

3 Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge,

4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikleri istenilen sertifikalar
ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

6. KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği, (KPSS puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)

7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında IYDSI alınan
puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendiriliri

8 Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)

9. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir
belgenin aslı veya onaylı örneği,

10. 2 Adet Fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir

1- Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır

2- Sözlü/Uygulamalı Sınav: Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır

SINAV KONULARİ

Yazılım Uzmanı ve Network Uzmanı için Temel Bilgisayar ve Donanım Bilgileri
ortak sınav konular olmakla beraber, sınav sorulan aşağıdaki konulardan uzmanlık
alanlanna göre oluşacaktır

Network / Sistem uzmanı

. Bilgi Güvenliği ve uygulamaları,

. işletim Sistemi uygulamalan,

. Bilgisayar Ağları,

. İşletim Sistemleri ve uygulamaları,

Pozisyonla ilgili diğer konular

.Yazılım Uzmanı

.Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

. Programlama Dilleri, I NET, SOL, PL/SQL,I

. NET Wındows uygulamaları, NET Web uygulamaları,

. Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

. Ajax,DHTML,Html Uygulamaları, Jaca Script,

. Pozisyonla ilgili diğer Konular.

VI. DEĞERLENDİRME:

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır Yazılı sınavdan en az 70
puan alan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır Değerlendirme Network/Sistem
Uzmanı ve Yazılım Uzmanı için ayn ayn yapılacaktır Yazılı ve sözlü/uygulamalı
sınav ortalaması alınarak, başarı sırasına göre en yüksek puan alan;

Network/Sistem Uzmanı için 1 (bir)

Yazılım Uzmanı için 2 (iki)

aday sınavı kazanmış kabul edilecektir Sınavı kazanan adayların gerekli şartları
taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve
başlamaması halinde atama yapılmak üzere Network/Sistem Uzmanı için 1 (bir),
Yazılım Uzmanı için 2 (iki) aday yedek olarak belirlenecektir

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü/uygulamalı sınava alınmayacaktır
Sınav sonuçlan sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz www.bumko.qov.tr adresinde
ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların
müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem
yapılacaktır Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmayacaktır Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL)
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar olacaktır Ancak Kurum, tgvan ücretin altında sözleşme düzenlemeye
ve ödeme yapmaya yetkilidir

IX. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak
üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik
belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen
başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no lu telefondan
bilgi alınabilir.

İlan olunur

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/bumko-sozlesmeli-bilisim-personeli-alimi-2014.html/feed 0
Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/balikesir-damizlik-koyun-ve-keci-yetistiricileri-birligi-personel-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/balikesir-damizlik-koyun-ve-keci-yetistiricileri-birligi-personel-alimi-2014.html#comments Thu, 23 Jan 2014 07:15:10 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/01/23/2014/balikesir-damizlik-koyun-ve-keci-yetistiricileri-birligi-proje-teknik-elemani-alimi-2014.html Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı  Alımı 2014 Birliğimize “Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi”nde çalıştınlmak üzere Birliğimizde istihdam edilecek aşağıda belirtilen niteliklere sahip 1 (bir) adet Proje Teknik Elemanı alımı yapılacaktır. BALIKESİR ILI DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN BALIKESİR ILI DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN 2013 Yılında Yapılacak [...]

Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
personel.ilan.2

Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı  Alımı 2014

Birliğimize “Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi”nde çalıştınlmak üzere Birliğimizde istihdam edilecek aşağıda belirtilen niteliklere sahip 1 (bir) adet Proje Teknik Elemanı alımı yapılacaktır.

BALIKESİR ILI DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN BALIKESİR ILI DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN

2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2013/4463), Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2013/29) ve 17.08.2012 tarih ve 1053 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlık Makam Onayı ile uygulamaya konan “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri” kapsamında, ilimizde yürütülmekte olan “Kıl Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi”nde çalıştınlmak üzere Birliğimizde istihdam edilecek aşağıda belirtilen niteliklere sahip 1 (bir) adet Proje Teknik Elemanı alımı yapılacaktır.

Müracaatların 31.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan müracaat kabul bürosuna (Hayvancılık Desteklemeleri
Birimi) şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaatlar üzerinde il Müdürlüğü tarafından ön inceleme yapılacak, başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları kabul edilen adayların dosyaları Proje Yürütme Kurulu üyeleri tarafından sınav öncesi yeniden değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşıyan adaylar Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünde sınava (yazılı/sözlü, mülakat) alınacaktır. Adaylara sınav tarihi ve saati İl Müdürlüğü tarafından daha sonra bildirilecektir.

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının Nitelikleri:

a) T.C. vatandaşı olması.

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksek okullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunu olması

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az iki (2) yıl tecilli

ç) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması.

d) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması.

e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (Projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir).

f) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi (Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) Müracaat dilekçesi

b) Diploma/ Çıkış belgesinin tasdikli sureti

c) Nüfus cüzdanı sureti (Onaylı-Fotoğraflı)

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

d) İkametgah belgesi

e) Sürücü belgesi

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi

g) Sabıka kaydı Balıkesir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu

 

 

Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alımı 2014,

En Çok Arananlar:

Balıkesir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/balikesir-damizlik-koyun-ve-keci-yetistiricileri-birligi-personel-alimi-2014.html/feed 0
Jandarma Genel Kom. Muvazzaf Subay Alımı 2014 http://www.memurhabercisi.net/jandarma-genel-kom-muvazzaf-subay-alimi-2014.html http://www.memurhabercisi.net/jandarma-genel-kom-muvazzaf-subay-alimi-2014.html#comments Thu, 16 Jan 2014 06:15:03 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/01/16/2014/jandarma-genel-kom-muvazzaf-subay-alimi-2014.html T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ERKEK – KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2′ DE YER ALMAYAN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ) BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK – 07 ŞUBAT 2014 Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız.. [...]

Jandarma Genel Kom. Muvazzaf Subay Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

MUVAZZAF SUBAY (ERKEK – KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014

(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-2′ DE YER ALMAYAN
LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ)

BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK – 07 ŞUBAT 2014

Başvuru Kılavuzu
için Tıklayınız..

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ : 21 OCAK – 07 ŞUBAT 2014

YAZILI SINAV TARİHİ : 22 ŞUBAT 2014

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 10-14 MART 2014

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARA

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI

0 312 456 36 28 – 0 312 456 36 29 – 0 312 456 36 23 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………. 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ……………………………………………………………………… 1

a. Genel Koşullar

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar ç. Sağlık İle İlgili Koşullar

ç. Diğer Koşullar

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ…………………………………………………….. ……. 4

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI…………………………………………………………………………… 4

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR……………………………………………….. ……. 5

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI …………………………………………….. 5

7. UYGULANACAK SINAVLAR ………………………………………………………………………………….. 5

a. Yazılı Sınav

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI……………………………………………………………………. ….. 10

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ…………………………………………………………………………………. ….. 10

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ…………………………………………………………………………………… …… 10

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ………………………………………………………………….. …… 10

12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ……………………………………………………………………. 10

13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………… 11

14. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM………………………… …… 12

TABLO – 1 MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI VE YABANCI DİL PUANI DURUMU…………………………….. 13

TABLO – 2 MUVAZZAF SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ

ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF TABLOSU………………………………………….. 14

TABLO – 3 MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI İÇİN BO Y-KİLO TABLOSU…………………………………. 20

TABLO – 4 MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR

VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ……………………………………………………………….. 21

TABLO – 5 MUVAZZAF OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY

ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ………………………………………………………… 22

TABLO – 6 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ…………………………………………. 23

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksek okul mezunlarından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıflarda muvazzaf subay statüsünde erkek/bayan personel alınacaktır.

b. Adayların, TABLO-2’de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre başvurabilecekleri sınıflar TABLO-2’de belirtilmiştir

c. Muvazzaf subaylığa müracaat eden adayların kayıt kabul tarihinden (Ağustos 2014) önce mezun olabilecek durumda olması zorunludur.

ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-2’de belirtilen lisans programlarından sadece bir sınıfı tercih edebileceklerdir.

TABLO-2’de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

ç. Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

d. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının TABLO-2’de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları TABLO-2’de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak, adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 10 Mart 2014 tarihine kadar mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25 ve 26’ncı maddelerinde düzenlenmiş olan “En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde aranacak nitelikleri taşımak.”

(3) Alınacak öğretim elemanı adayları için;

(a) Lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak.

Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.

2014 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.

(b) TABLO-1’de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) karşılığı asgari İngilizce yabancı dil puanına (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait) sahip olmak.

(c) TABLO-1’de belirtilen asgarî İngilizce dil puanına (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait) sahip adayların İngilizce dil puanlarını gösteren belgelerini sınavların FKDT aşamasına girmeden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Yabancı diller haricindeki branşlara başvuracak öğretim elemanı adaylarının İngilizce dışındaki dil puanı belgeleri kabul edilmeyecektir.

(ç) İngilizce dil puanı belgesi olmayan adaylar; 08 Mart 2014 tarihinde Beytepe-Jandarma Okullar Komutanlığında yapılacak İngilizce dil sınavına gireceklerdir. Başvurmuş oldukları sınıfla ilgili olarak TABLO-1’de belirtilen asgari İngilizce dil puanını alan adayların işlemleri devam ettirilecektir.

(ç) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(d) Öğretim elemanı branşları için pedagojik formasyon

aranmayacaktır.

(4) Tabip ve Diş Tabibi sınıfına başvuracak adaylardan devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar için Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü almış olmak,

(5) Sınıf, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-2’de gösterilmiştir. Adaylar TABLO-2’den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara başvurabileceklerdir.

(6) Adaylar sadece (1) branş seçebilecektir.

(7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(8) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.

(9) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(10) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(12) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(13) Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

(14) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamış olmak,

(15) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(16) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların ayrıca, sıralı üstlerinden Muvazzaf Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(17) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

(18) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Başvuruda bulunacak adaylar için Ağustos 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak,.

Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü eğitimine devam eden 28-32 yaş aralığındaki adayların 10 Mart 2014 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Muvazzaf Subay başvuruları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

(1) Lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği, ve Tıp) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir.

(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.

(4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla bayanlarda en az 164 cm. erkeklerde ise en az 169 cm. boyunda olmak ve TABLO-3’de belirtilen boy- kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Muvazzaf Subay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden/Sağlık

Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “…………………………. sınıfında Muvazzaf Subay

olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK’da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile sivil memur veya işçilerden Muvazzaf Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “Muvazzaf Subay Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-4,5,6). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvuruların başlaması : 21 Ocak 2014

Başvuruların sona ermesi : 07 Şubat 2014

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 21 Ocak – 07 Şubat 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 07 Şubat 2014 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Hâlen TSK’da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu durumdaki adayların ikinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test aşamasında başarılı olmaları durumunda yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ilgili Nitelik Belgesi (Tablo-4,5,6) örneğini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine doldurtmaları ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülakat sınavına gelirken elden getirmeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Muvazzaf Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 14 Şubat 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7. UYGULANACAK SINAVLAR

Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavını kapsamaktadır. (Jandarma Genel Komutanlığı, adaylara duyurmak suretiyle sınavların şeklinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.)

a. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 14 Şubat 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda tüm adaylara aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

(a) Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(b) İnkılap Tarihi

(c) Atatürkçülük

Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, İlke ve İnkılapları

(ç) T.C. Anayasası

(ç) Birleşmiş Milletler

(d) Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

(e) Coğrafya

(4) Meslek Bilgisi Sınavı : Muvazzaf subay adayları, 22 Şubat 2014 tarihinde Genel Kültür Sınavının hemen ardından Meslek Bilgisi Sınavına tabi tutulacaktır. Adaylara mezun olunan fakülte/lisans programı ile ilgili alanda 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.

(5) Sınav süresi (120) dakika olup, Genel Kültür Sınavı 50 puan, Meslek Bilgisi Sınavı 50 puan olmak üzere değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Değerlendirmede 50 puan üzerinden; Genel Kültür Sınavından 30 ve daha yukarı, Meslek Bilgisi Sınavından 35 ve daha yukarı olmak kaydıyla her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) sınavına çağrılacaktır.

(6) Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Alınacakların Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS)

(a) Yazılı sınava katılan adayların Fizikî Kabiliyet Sınavları (FKS) 24-26 Şubat 2014 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacaktır. FKS’ye gelirken adayların getireceği belge ve malzemeler:

(I) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı,

(II) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,

(III) Eşofman/spor şortu ve spor ayakkabısı.

(b) Adaylara uygulanacak FKS konuları;

(I) Atletizm: 100 m Koşu, Yüksek Atlama, Uzun Atlama, Gülle Atma ve 1500 m Koşu konularından,

(II) Jimnastik: Öne Takla, Geriye Takla ve Erişmek, Überschlag, Esneklik, Barfikste Düz ve Ters Cephe Çıkışı ve Atlama Beygirinden Açık ve Kapalı Geçiş konularından,

(III) Oyunlar : Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreş ve yüzme branşlarından Jandarma Okullar Komutanlığınca belirlenecek 4 branşta sınav yapılacaktır.

(c) Bu sınavlarla ilgili FKS puan tablosu ve kesin olarak hangi branşlarda sınav yapılacağı başvurular tamamlandıktan sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(ç) Fizikî Kabiliyet Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(7) Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için değerlendirme: Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip 70 puan ve üzeri alan adaylardan, Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS) 100 puan üzerinden değerlendirilip 60 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılarak, 10-14 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesine çağrılacaktır.

(9) Yazılı sınav sonuçları 03 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi

(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-3’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YAŞ GRUBU ŞINAV MEKİK 1500 M.KOŞU
ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN
1 ‘İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 12 5 12 5 8 dk. 09 sn. 11 dk. 39 sn.
2’NCİ GRUP 26-30 YAŞ 8 4 8 4 8 dk.19 sn. 11 dk. 59 sn.
3’ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ 6 3 6 3 8 dk. 29 sn. 12 dk. 09 sn.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(d) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test Aşamasına Beden Eğitimi Öğretmen adayları katılmayacaklardır.

c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler

Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe – ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6’daki açıklamaları bulunan nitelik belgesi,

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(ç) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.

(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.

(d) Not Durum Belgesi (Transkript): Muvazzaf subay öğretim elamanı adaylar

bitirdiği veya bitireceği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi. Adayın adı, soyadı, okul ve mezun olduğu bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.

(e) Lise Diploması:

(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak) veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(f) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesi tarafından ya da noter tarafından onaylanmış sureti.

(ğ) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir

belge.

(g) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(ı) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Yabançı Dil Sınavı (YDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti. (JAMYO’ya Öğretim Elemanı olarak temini yapılacak adayların Tablo-1’de belirtilen YDS not belgelerini getirmeleri zorunludur.)

(ğ) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti.

(j) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

(k) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.

(l) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Muvazzaf/Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.

(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 28 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene

Merkezlerinden Nisan-Mayıs döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “………………………………. sınıfında

Muvazzaf Subay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

Adayların asıl veya yedek sıralaması katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak hesaplanan nota göre yapılmaktadır.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2014 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

12. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Muvazzaf Subay adaylarına, kayıt kabul tarihi ve askerî eğitime başlama tarihi ile ilgili olarak Temmuz- Ağustos 2014 ayları içerisinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır.

b. Muvazzaf subay adayları işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ağustos-Aralık 2014 tarihleri arasında J.Okll.K.lığında Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimine alınacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar ilgili karargah kurum ve birlik komutanlıkları emrine atandırılacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

diplomasında yazılı lisans program adı, TABLO-2’de belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

13. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuruların başlaması : 21 Ocak 2014

Başvuruların sona ermesi : 07 Şubat 2014

Yazılı sınav : 22 Şubat 2014

Yabancı Dil Puanı Olmayan Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Sınavı : 08 Mart 2014

Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT)

ve Mülakat Sınavı : 10-14 Mart 2014

Sağlık raporu alma süreci : Nisan-Mayıs 2014

b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Adayların, Muvazzaf Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06100 Anıttepe / ANKARA’dır.

Tel.: 312 456 3628 312 456 3629 312 456 3623

Telefon numaraları hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında aranabilir.

14. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

TABLO-1
TEMİN EDİLECEK MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI
MÜHENDİS SINIFI
S.NU. BRANŞ CİNSİYET İSTENİLEN YABANCI DİL YABANCI DİL NOTU
1 BİLGİ SİSTEMLERİ E/B İSTENMİYOR -
2 ELEKTRİK-ELEKTRONİK E/B İSTENMİYOR -
3 MATEMATİK E/B İSTENMİYOR -
4 İNŞAAT E/B İSTENMİYOR -
5 FİZİK E/B İSTENMİYOR -
6 KİMYA E/B İSTENMİYOR -
ÖĞRETMEN SINIFI (ÖĞRETİM ELEMANI)
S.NU. BRANŞ CİNSİYET İSTENİLEN YABANCI DİL YABANCI DİL NOTU
1 HUKUK E/B İNGİLİZCE 50
2 İNGİLİZCE E/B İNGİLİZCE 70
3 BEDEN EĞİTİMİ E İNGİLİZCE 50
4 BİLGİSAYAR/ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ E/B İNGİLİZCE 50
5 TÜRK DİLİ E/B İNGİLİZCE 50
6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ E/B İNGİLİZCE 50
7 İNSAN HAKLARI E/B İNGİLİZCE 50
8 PSİKOLOJİ E/B İNGİLİZCE 50
9 İSTATİSTİK E/B İNGİLİZCE 50
SAĞLIK SINIFI
S.NU. BRANŞ CİNSİYET İSTENİLEN YABANCI DİL YABANCI DİL NOTU
1 TABİP E/B İSTENMİYOR -
2 DİŞ TABİBİ E/B İSTENMİYOR -
3 ECZACI E/B İSTENMİYOR -
4 SAĞLIK (SAĞ.İD.) E/B İSTENMİYOR -
KİMYAGER SINIFI
S.NU. BRANŞ CİNSİYET İSTENİLEN YABANCI DİL YABANCI DİL NOTU
1 KİMYAGER E/B İSTENMİYOR -
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
1 Antrenörlük Eği imi               X                        
2 =den Eğitimi ve Spor Öğre me liği               X                        
3 =den Eği imi ve Spor Yük îkok jlu               X                        
4 Bilgi Teknolojileri                     X                  
5 Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği X                                      
6 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi                     X                  
7 Bilgisayar Mühendisliği X                                      
8 Bilgisayar Öğretmenliği                     X                  
9 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği                     X                  
10 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları                     X                  
11 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri                     X                  
12 Bilgisayar Teknolojisi                     X                  
13 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği                     X                  
14 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri                     X                  
15 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi                     X                  
16 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri                     X                  
17 Bilgisayar ve Enformatik                     X                  
18 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği X                                      
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
19 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği                     X                  
20 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi /Öğretmenliği                     X                  
21 Bilgisayar/Bilgisayar Bilimleri                     X                  
22 Bilişim Sistemleri Mühendisliği X                                      
23 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri                     X                  
24 Çağdaş T jrk L hçeleri ve Edebiyatları                         X              
25 Diş Hekimliği                                     X  
26 :zacılık                                 X      
27 Edebiyat                         X              
28 Eğitimde Psikolojik Hizmet er             X             X            
29 ektrik Güç Mühendisliği   X                                    
30 Elektrik G ç Mühendisliği ve Donanımı   X                                    
31 Elektrik Mühendisliği   X                                    
32 Elektrik-Elektronik Mühendisliği   X                                    
33 Elektronik Mühendisliği   X                                    
34 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği                     X                  
35 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği   X                                    
36 Endüstri Mühendisliği X                                      
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
37 Endüstri Sistemleri Mühendisliği X                                      
38 Endüstri Yönetimi/ Endüstri Yönetimi ve Mühendislik X                                      
39 Enformasyon S stemleri Mühendisliği X                                      
40 Felsefe/Felsefe Grubu Öğretmeni ği                       X                
41 Fizik Mühendisliği         X                              
42 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                   X    
43 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                   X    
44 Haberleşme M nendisliği   X                                    
45 aberleş e Mühendisliği ve Tek D loji s i   X                                    
46 Hukuk                 X     X                
47 İngiliz Dil Bilimi                   X                    
48 İngiliz Dili v e Edebiyatı                   X                    
49 İngilizce Öğretmenliği                   X                    
50 İngilizce Öğretmenliği-Elt                   X                    
51 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat                   X                    
52 Çeviribilim (İngilizce)                   X                    
53 Mutercim-Tercumanlık (İngilizce)                   X                    
54 İngiliz Dili ve Kültürü                   X                    
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
55 Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce)                   X                    
56 Amerikan Dili ve Edebiyatı                   X                    
57 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                   X                    
58 İnsan Kaynakları Yönetimi                           X            
59 İnsan ve Toplum Bilimleri                           X            
60 İnşaat Mühendisliği       X                                
61 İstatistik                             X          
62 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri                             X          
63 Kimya                               X        
64 mya Mühendisliği           X                            
65 Kimya Proses Mühendisliği           X                            
66 Kimya ve Süreç Mühendisliği           X                            
67 Kimya-Biyoloji Mühendisliği           X                            
68 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği X                                      
69 Matemati k                             X          
70 Matematik Mühendisliği     X                                  
71 Matematik ve Bilgisayar                     X                  
72 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri                     X                  
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
73 Matematik ve İstatistik                             X          
74 Matemati k -Bilgi s ayar                     X                  
75 Matematik-Bilgisayar Programc lığı                     X                  
76 Mikroelektronik Mühendisliği   X                                    
77 Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendis iği X                                      
78 sikoloji             X             X            
79 ehberlik             X             X            
80 Rehberlik v e Psikolojik Danışmanlık             X             X            
81 Rekreasyon               X                        
82 Rekreasyon Yönetimi               X                        
83 Sağlık İdaresi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)                                   X    
84 Sağlık İdaresi Yüksek Okulu                                   X    
85 Sağlık Kurumları İşletmeciliği                                   X    
86 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte)                                   X    
87 Sağlık Yönetimi (Fakülte)                                   X    
88 Siyaset Bilimi                       X                
89 Siya s et Bilimi ve Kamu Yönetimi                       X                
90 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler                       X                
      MÜHENDİS ÖĞRETİM ELEMANI (ÖĞRETMEN)   SAĞLIK
SIRA NU. MEZUN OLUNAN OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI TERCİH EDİLECEK SINIFLAR Bilgi Sistemleri Elektrik Elektronik Matematik İnşaat Fizik Kimya Psikoloji Beden Eğitimi Hukuk İngilizce Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri İnsan Hakları Türk Dili Davranış Bilimleri İstatistik Kimyager Eczacı Sağlık Diş Tabibi Tabip
    SINIF KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    CİNSİYET E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B
91 Sosyal Antropoloji                           X            
92 Sosyal ve Siyasal Bilimler                       X   X            
93 Sosyoloji                       X   X            
94 Spor Bilimleri               X                        
95 Dor Bilim eri ve Teknolojisi               X                        
96 Spor Yöneticiliği               X                        
97 Spor Yönetimi               X                        
98 Telekom nikasyon Mühendis iği   X                                    
99 Tıp                                       X
100 Türk Dili e Edoiyatı                         X              
101 Türk Dili ve Edebiyatı Öğre me liği                         X              
102 Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı                         X              
103 Türk Halkbilimi                         X              
104 Türkçe Öğretmenliği                         X              
105 Türkoloji                         X              
106 Uygulamalı Matematik                             X          
107 /gulama Matematik ve Bilgi s ayar                     X                  
108 Yazılım IV ühendisliği X                                      

TABLO – 3 BOY- KİLO TABLOSU

ERKEK ADAYLAR İÇİN BAYAN ADAYLAR İÇİN
BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169 54 74 164 51 69
170 55 75 165 51 70
171 56 76 166 52 70
172 56 77 167 53 71
173 57 78 168 53 73
174 58 79 169 54 74
175 58 80 170 54 75
176 59 81 171 55 75
177 60 81 172 56 76
178 60 82 173 56 77
179 61 83 174 57 78
180 62 84 175 58 79
181 62 85 176 58 80
182 63 86 177 59 81
183 64 87 178 60 82
184 64 88 179 60 83
185 65 89 180 61 84
186 66 90 181 62 85
187 66 91 182 62 86
188 67 92 183 63 87
189 68 93 184 64 88
190 69 94 185 64 88
191 70 95 186 65 89
192 70 96 187 66 90
193 71 97 188 67 91
194 72 98 189 67 92
195 72 99 190 68 93
196 73 100 191 69 94
197 74 101 192 70 95
198 75 102 193 70 96
199 75 103 194 71 97
200 76 104 195 72 98
201 77 105 196 72 99
202 78 106 197 73 100
203 78 107 198 74 101
204 79 108 199 75 102
205 80 109 200 76 104
206 81 110 201 76 105
207 81 111 202 77 106
208 82 112 203 78 107
209 83 114 204 79 108
210 84 115 205 79 109
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve eşofman ile ölçülür. Bayanlar için boy alt sınırı 164 cm. Erkekler için boy alt sınırı 169 cm.dir. 206 80 110
207 81 111
208 82 112
209 83 113
210 83 114

MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

Görevi

Adı ve Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Sınıfı Branşı

Kendisinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

Eşinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

Silahlı Kuvvetlere Giriş Tarihi Aylık Derece Ve Kademesi Bulunduğu Dereceye Yükseliş Tarihi Sicil Numarası T.C.Kimlik Numarası

SIRA NU. CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER 1.SİCİL ÜSTÜ 2.SİCİL ÜSTÜ 3.SİCİL ÜSTÜ
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu      
2. Askerî tavır ve hareketi      
3. İtaati      
4. Görevde sabır ve tahammülü      
5. Sadakat ve bağlılığı      
6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı      
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti      
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti      
9. Kesin hüküm      
10. DOLDURANIN ADI SOYADI : RÜTBESİ : İMZASI VE TARİH :      

NOT : 1. Sorular 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak cevaplandırılacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm : “Sözleşmeli Subaylığa/Subaylığa layıktır veya değildir.” şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.

5. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

MUVAZZAF SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY ADAY ÖĞRENCİ

DÂHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ

GÖREVİ ADI VE SOYADI SINIFI VE RÜTBESİ SİCİL NUMARASI NASBI

T.C.KİMLİK NUMARASI

Kendisinin Fotoğrafı (Resmi Mühür ve İmza)

Resmi Mühür ve İmza

SIRA NU. NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1 Askerlik hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerinin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?      
2 Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?      
3 Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?      
4 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği      
5 Güvenilme ve sadakat durumu      
6 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?      
7 Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi      
8 Genel görünüşü, temizliği,kılık-kıyafeti,tavır ve hareketi      
9 Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu      
10 Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği      
11 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği      
12 Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği      
13 Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu      
14 Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?      
15 Atatürk İlkelerine bağlı mıdır?      
16 Varsa muvazzaf / sözleşmeli subay olmasını engelleyecek diğer hususlar      
17 …………………………………………………….. ‘ın istekte bulunması hâlinde, muvazzaf / sözleşmeli subay alınmasının uygun olup olmadığı?      
  İMZA VE RESMİ MÜHÜR : ADI VE SOYADI : RÜTBESİ : SİCİL NUMARASI : GÖREVİ :      

NOT : 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından EVET, HAYIR, ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde doldurulacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.

4. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde görevde bulunan adaylar hakkında (Yedek subaylar için terhis mahiyetinde izinde olması hali dâhil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

S. NU. N İ T E L İ K L E R SİCİL AMİRLERİ
I II III
1 Ahlâk ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?      
2 Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?      
3 Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?      
4 Güvenilir ve sadakatli midir?      
5 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?      
6 Görevinde sorumluluğu benimser mi?      
7 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur?      
8 Meslek bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?      
9 Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur?      
10 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır?      
11 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur?      
12 Yıkıcı-bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?      
13 Atatürk ilkelerine bağlı mıdır?      
14 Muvazzaf / Sözleşmeli subay/astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?      
  DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI : RÜTBESİ : SİCİL NUMARASI : GÖREVİ : İMZA VE MÜHÜR :      

NOT : 1. Niteliklere Evet/Hayır şeklinde cevap verilecek, varsa ilave görüşler ek olarak gönderilecektir.

2. Yetkili sicil üstlerinden 1’inci sicil üstü en az tim, takım, karakol veya bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amir olan kd.çvş. veya tğm., 3’üncü sicil üstü ise en az Tb. veya eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amir olacaktır.

TABLO – 6

KISA DÖNEM ERBAŞ VE ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI VE SOYADI RÜTBESİ VE TERTİBİ GÖREV YERİ SINIFI VE RÜTBESİ MEMLEKETİ T.C.KİMLİK NUMARASI ADAY NUMARASI

FOTOĞRAF İMZA MÜHÜR (Resmi Mühür ve İmza)

3. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde terhis olmayan adaylar hakkında (terhis mahiyetinde izinde olanlar dahil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

En Çok Arananlar:

Jandarma Genel Kom. Muvazzaf Subay Alımı 2014 bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/jandarma-genel-kom-muvazzaf-subay-alimi-2014.html/feed 0
Siirt Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi http://www.memurhabercisi.net/siirt-universitesi-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html http://www.memurhabercisi.net/siirt-universitesi-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html#comments Mon, 13 Jan 2014 15:00:13 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/01/13/2014/siirt-universitesi-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI 2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Anabilim Dalı Kontenjan Aranan Şartlar Alan İçi Alan Dışı [...]

Siirt Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI

2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz Fen Bilimleri
Enstitüsü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
açılan Ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında aşağıda belirtilen Anabilim
Dallarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı Kontenjan Aranan Şartlar
Alan İçi Alan Dışı
Bahçe Bitkileri* 4 2 Alan İçi Ziraat Fakültesi lisans programı mezunu olmak.
Alan Dışı** Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Mühendislik ve Mim. Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi veya Orman Fakültesi lisans programı mezunu olmak.
Biyoloji* 3 1 Alan İçi Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji; Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi lisans programı mezunu olmak.
Alan Dışı** Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği* 3 - Alan İçi Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programı mezunu olmak.
Tarla Bitkileri* 10 - Alan İçi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi, Bitki Besleme veya Bitki Koruma programı mezunu olmak.
Zootekni* Yemler ve Hayvan Besleme 3 - Alan İçi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans programı veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Hayvan Yetiştirme 3 -
Biyometri ve Genetik 2 2 Alan İçi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans programı veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Alan Dışı** Biyoloji, Matematik veya İstatistik lisans programı mezunu olmak.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ortak Program: Ortak programlarda; öğrencilerin,
zorunlu asgari toplam ders kredi miktarının en az üçte birini Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden alması zorunludur.

**Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda
almış olan adaylara iki yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)
sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
2) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60/100 puan veya eşdeğeri
olması gerekir.

DEĞERLENDİRME
– Adayın, bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50’si
ile lisans başarı notunun %25’i ve bilim mülakat sınavından alınan notun %25’inin
toplamının en az 60 olması gerekir ve bilim mülakat sınavına girmek zorunludur.

– Adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim
mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.

– Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar,
aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen
kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru formu için tıklayınız.
2) Lisans diploması (aslı veya onaylı sureti)
3) Lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti)
4) ALES sonuç belgesi
5) Özgeçmiş
6) 1 adet fotoğraf

BAŞVURULAR
Başvurular, ilgili belgelerle birlikte Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ 20 Ocak 2014 – 24 Ocak 2014
BİLİM MÜLAKAT SINAVI TARİHİ 28 Ocak 2014 – Salı Saat: 10.00
SINAV YERİ Fen Bilimleri Enstitüsü (Rektörlük Binası Kat: 3)
SONUÇLARIN İLAN TARİHİ 30 Ocak 2014
KESİN KAYIT TARİHLERİ 03 Şubat 2014 – 07 Şubat 2014
DERS KAYITLARI 10 Şubat 2014 – 14 Şubat 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI 17 Şubat 2014

KESİN KAYITTA İSTENECEK İLAVE BELGELER

1) Nüfus cüzdanı sureti
2) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
3) 6 adet fotoğraf

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler
Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi
alınacaktır.

 

Anabilim Dalı Öğrenci Sayısı Aranan Şartlar
ALES Puan Türü Alan içi
Eğitim Programları Ve Öğretim* (Dicle Üniversitesi Ortak Program) Eşit Ağırlık- Sözel Ales Puanı 55 12 - Felsefe Grubu ( Eğitim Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe
bölümlerinden mezun veya Formasyon eğitimi almış olanlar) Sınıf Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği
ve PDR ( Psikolojik Danışman ve Rehberlik ) Lisans programlarından mezun
olmak. (Belirtilen ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 55 puan
almış olmak.)
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi** ( Yüzüncü Yıl İle Ortak
Program)
Eşit Ağırlık – Sözel Ales Puanı 55 10 - Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İşletme
Bölümü, İletişim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik), İlköğretim Alan Öğretmenlikleri, Ortaöğretim Alan Öğretmenlikleri
lisans programlarından mezun olmak. (Belirtilen ALES puan türlerinden en
az 55 puan almış olmak.)
Türkçe Eğitimi*** (Atatürk Üniversitesi ile Ortak Program) Sözel Ales Puanı 55 10 - Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü lisans programlarından mezun olmak. (Belirtilen ALES
puan türünden en az 55 puan almış olmak.)

* Eğitim Programları ve Öğretim Öğrencilerinin, zorunlu asgari toplam ders
kredi miktarının en az üçte birini Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden
alması zorunludur. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iki yarıyıl
zorunlu Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
** Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Öğrencilerinin , zorunlu
asgari toplam ders kredi miktarının en az üçte birini Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden alması zorunludur. Siirt Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde iki yarıyıl zorunlu Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
*** Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin, zorunlu asgari toplam ders kredi miktarının
en az üçte birini Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden alması
zorunludur.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES)
tabloda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

2) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60/100 puan veya eşdeğeri
olması gerekir. ( Transkriptlerde puan belirtilmiş ise o puan esas alınacak,
eğer belirtilmemiş ise 4’lük Sistemde YÖK’ ün belirlemiş olduğu puan esas alınacaktır.)

3) Adaylar yüksek lisans programlarından sadece birine başvurabilecektir. Aynı
anda iki programa da başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Başvurular şahsen yapılacaktır.
5) Onaysız(Aslı Gibidir yapılmamış) belgeler ile başvuru yapanların başvurusu
kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME

- Adayın, bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50’si
ile lisans başarı notunun %25’i ve sınavdan alınan notun %25’inin toplamının
en az 60 olması gerekir.

- Adayın, sınavdan en az 60 puan almış olması gerekir. Sınav sonucunda 60’tan
daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.

- Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar,
aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen
kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1) Başvuru formu tıklayınız
2) Lisans diploması (aslı veya onaylı sureti)

3) Lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti)

4) ALES sonuç belgesi

5) Özgeçmiş

6) 2 adet fotoğraf

7) Formasyon Eğitimi Alanlar Formasyon Sertifikası (aslı veya onaylı sureti)

*Not: Başvuru esnasında teslim edilen belgeler geri verilmeyecektir.


BAŞVURULAR

Başvurular, ilgili belgelerle birlikte Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 20 Ocak 2014 – 24 Ocak 2014
SINAV TARİHİ 28 Ocak 2014 Saat: 10.00
SINAV YERİ İlgili Anabilim dallarında
SONUÇLARIN İLAN TARİHİ 30 Ocak 2014
KESİN KAYIT TARİHLERİ 03 Şubat 2014 – 05 Şubat 2014
DERS KAYITLARI 10Şubat 2014 – 14 Şubat 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI 17 Şubat 2014

KESİN KAYITTA İSTENECEK İLAVE BELGELER

1) Nüfus cüzdanı onaylı sureti

2) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

3) 6 adet fotoğraf

Siirt Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/siirt-universitesi-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html/feed 0
Mardin Artuklu Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi http://www.memurhabercisi.net/mardin-artuklu-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html http://www.memurhabercisi.net/mardin-artuklu-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html#comments Thu, 09 Jan 2014 12:45:02 +0000 http://www.memurhabercisi.net/personel-alimi-ilanlari/01/09/2014/mardin-artuklu-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen programlarında , 2013–2014 Öğretim Yılı Şubat Yarıyılında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır. Anabilim Dalı/Programı Tezli Yüksek Lisans Kontenjan ALES Puan Türü Açıklama Özel Şartlar Kürt Dili ve Kültürü(Kurmancî lehçesi) 10 Sözel Lisans Mezunu olmak Kürt Dili ve Kültürü(Zazakî [...]

Mardin Artuklu Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ


YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen
programlarında , 2013–2014 Öğretim Yılı Şubat Yarıyılında Tezli ve Tezsiz Yüksek
Lisans öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı/Programı Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan ALES Puan Türü Açıklama Özel Şartlar
Kürt Dili ve Kültürü(Kurmancî lehçesi) 10 Sözel Lisans Mezunu olmak
Kürt Dili ve Kültürü(Zazakî lehçesi) 10 Sözel Lisans Mezunu olmak
Süryani Dili ve Kültürü 3 Sözel Lisans Mezunu olmak
Anabilim Dalı/Programı Seçmeli Kürtçe Dersi Öğretmenliği için Tezsiz Yüksek Lisans program Başvurusu
Kontenjan Açıklama
Kürt Dili ve Kültürü(Kurmancî lehçesi) 200 Lisans Mezunu olmak .
Kürt Dili ve Kültürü(Zazakî lehçesi) 50 Lisans Mezunu olmak

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre
belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 55 standart puana
sahip olmaları gerekir. (2011 Mart dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
Tezsiz yüksek Lisans Başvurusunda ALES şartı aranmamaktadır.

4. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları
gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

5. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca
Mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belge

6. Bir aday hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programına başvurabilir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu (Enstitümüz tarafında verilecektir.)

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet
not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,(Tezsize başvuru yapanlardan istenilmeyecek)

5. 1 adet fotoğraf,

6. Kimlik Fotokopisi

Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans Mülakat sınavına girebilmek için

· Yazılı sınavdan en az 60 puan almış olmak

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

· İlgili ALES puanının % 50’si

· Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i

· Mülakat +Yazılı Sınavı ortalama puanının % 25’i

· Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan
almaları (Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları
hesaplanmaz) ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir.
Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.
55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak
kabul edilir.

· Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan
başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar
belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday
ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır.

Tezsiz Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

· Yazılı sınavdan en az 60 puan almış olmak

· Yazılı Sınavın puan üstünlüğüne göre Enstitü tarafından başarı notları belirlenen
adaylar başarı sırasına göre sıralanarak ilan edilir. Eşitlik durumunda Lisans
notu yüksek olana öncelik verilir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1.Tezli yüksek lisans sınavları Yazılı ve Sözlü olarak yapılacaktır. Tezsiz
yüksek Lisan sınavı Sadece Yazılı sınav yapılacaktır.

2.Süryani Dili ve Kültürü sınavını kazanan öğrencilere bir yıl süreyle Bilimsel
Hazırlık Programı uygulanabilir.

3.Sınavlar Çoktan seçmeli veya klasik olacaktır.

Soruların Dağılımı

a) Klasik Kürt Edebiyatı %10

b) Modern Kürt Edebiyatı %10

c) Kürt Halk Edebiyatı %10

d) Kürtçe Dil Bilgisi ve İmla %70

Not: Sınav giriş yerleriniz 15.01.2014 tarihinde internet üzerinde web sayfamızda
yayınlanacaktır.

Sınav ile ilgili dokümanlar Enstitümüzde temin edilebilir.

Sınav ücreti ve diğer giderler için 50 (elli) TL.alınacaktır.

Tezli –Tezsiz Yüksek Lisans – Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri 16 Aralık 2013–10 Ocak 2014
Yazılı Sınav ( Tezli) Kürt Dili ve Kültürü İle Süryani Dili ve Kültürü Anabilim dalları 18 Ocak 2014 Saat:10:00
Yazılı Sınav (Tezsiz) 19 Ocak 2014 Saat 10:00
Mülakat sınavı Tezliler İçin 22-23 Ocak 2014 Saat 10:00
Sonuçların İlan Tarihi 24 Ocak 2014
Sınav Sonuçlarına İtirazlar 27 Ocak 2014
Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi 28-31 Ocak 2014
Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 02-03 Şubat 2014
Mülakat Sınav Yeri Rektörlük Binası

Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

3. Transkripin aslı veya onaylı örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna
kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

Başvuru: Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Binası Yanı MARDİN

Tlf: 0 482 212988

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen
programlarına, 2013–2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans
öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı/Programı Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan ALES Puan Türü Açıklama
Felsefe Yüksek Lisans *15 Sözel Eşit Ağırlık Lisans Mezunu Olmak ( Felsefe Lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler)
Resim Yüksek Lisans 10 ALES şartı aranmaz Lisans Mezunu Olmak

* 1 Unip, 2 Yabancı Uyruklu Öğrenci ve 2 tane de yatay geçiş için kontenjan
ayrılmıştır.

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre
belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3. Lisans not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

4. Başvuracak adayların, ilgili ALES Sözel puan türünden en az 65 veya Eşit
Ağırlık puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. (2011
İlkbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)

5. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları
gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca
verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

7. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.

8. Varsa yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

9. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına
ilişkin denklik belgesinin aslını veya enstitüce onaylı suretini, ve lisansüstü
programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından
görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon
tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren
belgenin aslını getirmeleri gerekmektedir.

-Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu
programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri
dilekçesine ekleyerek yarıyılın başlama tarihinden en az onbeşgün önce ilgili
enstitü müdürlüğüne başvurur. yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru
tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans
için 70 (CC), doktora için 75 (CB) veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca,
öğrencinin ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını sağlamış olması gerekir.


Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre
belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları
gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

4. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca
verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

5. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.

6. Adaylardan ön kayıt (başvuru) sırasında A4 formatında sayfalardan oluşan
cv leri ile birlikte bir sanat portfolyosu istenir. Portfolyo içinde özgeçmiş
ve basılı materyaller A4 formatında dosyalanmış olarak hazırlanır. Dosyaya portfolyonun
tümünün dijital ortamda (adobe reader,.pdf formatında) ve CD’ye basılmış olarak
eklenmiş olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup
fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen diğer belgelerle
birlikte başvuru yapılacaktır.

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet
not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

5. 1 adet fotoğraf,

(Adaylar yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerini asıllarını da ibraz
etmek suretiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde onaylatacaklardır.)

Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

İlgili ALES puanının % 50’si

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i

Mülakat Sınavı puanının % 25’i

Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan almaları
(Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz)
ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir. Başarı
notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.
55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak
kabul edilir.

Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak,
kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir.
Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir.
Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.

Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna
kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

Resim Anasanat Dalı sınav ve değerlendirme esasları için tıklayınız.

Felsefe Anabilim Dalı Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt
Tarihleri

Mardin Artuklu Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı/Güncellendi bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

]]>
http://www.memurhabercisi.net/mardin-artuklu-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilaniguncellendi.html/feed 0