Sağlık Bakanlığı "Atama ve Nakil Yönetmeliği" (2012) - Memur Habercisi

Sağlık Bakanlığı “Atama ve Nakil Yönetmeliği” (2012)

Güncellnmiş ve Son Değişiklikler Yapılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- Buyönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar.Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan , klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13.12.1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19.04.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen terimlerden;
a) Bakan : Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük : Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
d) Kanun : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu,
e) Genel Yönetmelik : 19.04.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,
f) Hizmet Bölgesi : İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,
g) Hizmet Grubu : Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını,
h) İl: Hizmet Bölgeleri Gruplarındaki hizmetin yapıldığı il ve bu ile bağlı ilçeleri,
ı) Hizmet Puanı : Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,
i)Personel Dağılım Cetveli : Bakanlık kadro ve pozisyonlarının, unvan ve branşlar itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını,
j) Personel : Bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli,
k) : ve (TUTP) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,
ı) İl Müdürlüğü : Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 5- Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;
a) Personel dağılım cetvelindeki sayıların aşılmaması kaydı ile idarenin hizmet ihtiyacının dikkate alınması,
b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak işlem yapılması,
c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,
d) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması ilkeleri esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı
Hizmet Bölgeleri
Madde 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikte hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.
Hizmet Grupları
Madde 7- Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılama oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 grupta mütalaa edilir. A grubunda ilk 20 il, D grubunda son 21 il bulunur. Diğer illerden personel dağılım cetveline göre personeli hizmet birimleri arasında dengeli olarak dağıtılmayanlar ile personelin yeterli imkanla teçhiz edilemediği iller B grubunda, kalanlar ise C grubunda değerlendirilir. Hizmet grupları her atama döneminden önce yeniden belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar
Madde 8- En Fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar hizmet bölgeleri ve grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, konu edilen unvan ve branş için yapılacak ihtiyaç sıralamasına göre hizmet puanı esasları çerçevesinde yapılır.
Hizmet Puanı
Madde 9- Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.
Hizmet Puanının Hesaplanması
Madde 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrı olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası 20 puan düşülür.
Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek 2 ‘de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.
Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması; 657 Sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.
Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar ay bazında tespit edilir. 15 günden az olan hizmetler aşağıya, 15 gün ve daha fazla olanlar ise yukarıya yuvarlanır.
Ücretsiz izinli olarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuca bağlanır.
Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları
Madde 11- Bakanlık sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapabilir. Bu durumda Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli veya personel sayısı uygun bir il müdürlüğü veya hizmet birimini söz konusu personel ihtiyacını dönüşümlü olarak karşılamak üzere görevlendirebileceği gibi acil hallerde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu suretle geçici görevlendirilen personele, fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı %50 fazlasıyla verilir.
Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurtiçi ve yurtdışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.
Üstteki iki bentte tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve Valilikler personelin her hangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan 3 aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz.
Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller
Madde 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez :
a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler,
b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın her hangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemleri ve Özel Hükümler
Atamalarda Müracaat
Madde 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder.
İlk Defa Atama
Madde 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk atama yapılamaz. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.
Yeniden Atama
Madde 15- Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık her yıl bu suretle doldurulacak kadroları ilan edebilir. Müracaat makamı Bakanlıktır. İlan edilen kadrolara başvuranlar, hizmet puanları ve tercihlerine göre yerleştirilirler.
Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kura ile atanırlar.
Yeniden atamalar 1 ve 2 inci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına yapılamaz. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.
Kurum İçi Naklen Atama
Madde 16- Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. Haziran dönemi atamaları için Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir. Veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Madde 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Atama dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Şubat dönemi atamaları için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi atamaları için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi atamaları için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek doğrudan Bakanlığa yapılır. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.
Bir Mazerete Dayanan Atamalar
Madde 18- Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir ;
a) Sağlık Durumu,
b) Eş Durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içersinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilemez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır.

Madde 19- Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalılar için geçici görevlendirme yapılabilir.
Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkanları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkanları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.
Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.
Eş Durumu Nedeniyle Atama
Madde 20- Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerin aynı görev yerinde çalışmaları için gerekli tedbirleri alır.
Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir.
Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir. Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, baş hekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarında eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi takdirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubunda olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır, yoksa Bakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu görev yerinde eşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmaması nedeniyle atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebinde bulunabilir. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis edilebilir.
Eşi asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.
Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelikte düzenlenen atama ve nakil çeşit ve usullerinden farklı işlem tesis edilemez. Personel öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir.
Olağanüstü Hallerde Atama
Madde 21- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri her hangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.
Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup, başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.
Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesinin, bu mümkün değilse bir alt veya bir üst hizmet bölgesinin C ve D illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.
Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama
Madde 22- Bakanlık yılda bir defa sınıf ve unvan değişikliği yoluyla doldurulacak boş kadroları ilan eder. Boş kadroların belirlenmesinde sırasıyla 6,5 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin D ve C gruplarına öncelik verilir. Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara başvuran personel, ilgili mevzuata göre yapılacak sınavın sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirilir.
Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayan uzman tabipler ile eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler Bakanlığa başvururlar. Müracaat edenler her iki ayda bir, ilan edilen yerlere kura ile müracaat etmeyenler ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça resen atanır.
Sürelerini tamamlayan başasistan ile başasistanlıktan ayrılmak uzman tabipler takip eden ilk dönem tayininde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre atanırlar. Sürelerini tamamlayan başasistanlar müracaat etmedikleri takdirde Bakanlıkça D hizmet grubu illere resen atanır.
İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması
Madde 23- İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel öncelikle il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personel sahip, ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.
Hizmet Gereği Atamalar
Madde 24- Aşağıdaki hallerde hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.
a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

Bu yolla yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.
Merkez Teşkilat ve Yönetici Atamaları
Madde 25- Bakanlık merkez teşkilatı kadroları ile il müdürlüğü ve başhekimlik kadrolarına, bu Yönetmeliğin puan ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. Bu görevleri en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalınmaksızın münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.
Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama
Madde 26- 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri ile 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin A ve B grubu illerinde görev yapan personel, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin C ve D grupları ile 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine talepleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde her zaman atanabilirler.
Yeni Açılan Tesisler
Madde 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinden duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre
yerleştirilir. Buna rağmen personel ihtiyacı karşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 nci maddesine göre resen atama yapabilir.
Resen Atama
Madde 28- Kapsam dışı branş ve unvanlarda Bakanlıkça belirlenen iller ile C ve D hizmet grubu illerin personel ihtiyacı, diğer atama ve nakil yöntemleriyle karşılanamadığı takdirde, Bakanlıkça resen karşılanabilir. Bu yolla yapılacak atamalarda personel ihtiyacı olan hizmet birimleri ile branş ve unvanlar duyurulur. Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları değerlendirilir. Gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara, söz konusu unvan veya branşta personel dağılım cetveline göre karşılama oranı en yüksek ilin karşılama oranı en yüksek hizmet biriminde ve hizmet puanı en düşük olan personelden başlamak üzere Bakanlıkça resen atama yapılır. Daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olan personel ile bu Yönetmelikte kabul edilen mazeret durumu atanmasına engel teşkil eden personel bu uygulamanın dışında tutulur. Bu yolla resen atanan personel 1 yıl atandığı ilde fiilen çalıştıktan sonra veya 1 yıldan önce de olsa hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde ve talep ettiği takdirde, atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın C ve D hizmet grubu illerinden birine veya atanmadan önce çalıştığı ile atanır.
İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerce resen atama yapılır. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.
Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde çalışan personelin il içinde dağılımı sağlanamadığı takdirde Bakanlık bu personeli, mazeret durumlarını göz önünde bulundurarak ve hizmet puanı esasına göre ihtiyaç duyulan C ve D hizmet grubu illere resen atar.
Karşılıklı Yer Değiştirme
Madde 29- Bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Eşdeğer hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.
Müracaat Sınırlamaları
Madde 30- Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 22, 24 ve 27 nci maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça, başka bir yere atama talebinde bulunamaz. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Gerçek Dışı Beyan
Madde 31- Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.
İstihdam Planlama Komisyonu
Madde 32- İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü
Madde 33- İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.
İdari İş ve İşlemler
Madde 34- Bakanlık ve Valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
Özel Nitelikler
Madde 35- Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma, vb. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.
Yürürlükte Kaldırılan Mevzuat
Madde 36- 16.11.1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’’ ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bakanlıkça 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illere yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliği yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği’’ çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliği yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.
Yürürlük
Madde 37- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ATAMA – NAKİL TALEP FORMU
A- Nakil Talebinde Bulunan Şahsın
1- Adı ve Soyadı : ………………………………………………………….
2- Sicil No : ………………………………………………………….
3- Görev Unvanı : ………………………………………………………….
4- Görev Yeri : ………………………………………………………….
5- Müktesep Hak Aylığı(D/K) : ………………………………………………………….
6- Öğrenim Durumu : ………………………………………………………….
7- Medeni Hali : ………………………………………………………….
8- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı : ………………………………………………………….
9- Askerlik Durumu : ………………………………………………………….
B- Memuriyette geçen Hizmetleri
Unvanı Görev Yeri (İl – İlçe) Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
C- Halen Çalışmakta Olduğu
Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı(İl-İlçe) Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih
…………………… …………………………….. … /… / ……. … /… / ……
D- Yönetmeliğin 13. Maddesi Gereğince Nakil Talebinde Bulunuyorsa :
a) SAĞLIK DURUMU : ………………………………………………………………..
b) EŞ DURMU
Eşinin Unvanı / Mesleği : ………………………………………………………………..
Görev Yeri Adresi : ………………………………………………………………..
E- Naklen Atanmak İstediği Hizmet Alanı :
( Tercih Sırasına Göre )
1- …………………….
2- …………………….
3- …………………….
4- …………………….
5- …………………….
Şahsımla ilgili bilgiler ve tercih ettiğim iller yukarıda belirtilmiş olup, tayinimin bu illerden birine yapılabilmesi için, dilekçemin ilgili makama havalesini arz ederim. …./ …./ ……..
ADRES : Yukarıdaki Bilgiler Tarafımdan Doldurulmuştur.
……………………….. İmza
……………………….. Adı ve Soyadı
………………………..
DOĞRULUĞUNU TASDİK EDERİM
Adı ve Soyadı : ………………………..
Unvanı : ………………………..
Tarih : ………………………..
İmza : ………………………..
EK 1 : İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET
PUANINA KATKISI
Sosyo-Ekonomik İllerin Gelişmişlik
Gelişmişlik Sıralamasına Göre Sıralaması İllerin Adı Alacağı Ek Hizmet Puanı :
1 İSTANBUL 0
2 ANKARA 10
3 İZMİR 20
4 KOCAELİ 30
5 BURSA 40
6 ESKİŞEHİR 50
7 TEKİRDAĞ 60
8 ADANA 70
9 YALOVA 80
10 ANTALYA 90
11 KIRKLARELİ1 100
12 DENİZLİ 110
13 MUĞLA 120
14 BOLU 130
15 BALIKESİR 140
16 EDİRNE 150
17 İÇEL 160
18 BİLECİK 170
19 KAYSERİ 180
20 GAZİANTEP 190
21 ZONGULDAK 200
22 AYDIN 210
23 SAKARYA 220
24 ÇANAKKALE 230
25 MANİSA 240
26 KONYA 250
27 KARABÜK 260
28 ISPARTA 270
29 HATAY 280
30 UŞAK 290
31 BURDUR 300
32 SAMSUN 310
33 KIRIKKALE 320
34 NEVŞEHİR 330
35 KARAMAN 340
36 ELAZIĞ 350
37 RİZE 360
38 TRABZON 370
39 AMASYA 380
40 KÜTAHYA 390
41 MALATYA 400
42 KIRŞEHİR 410
43 ARTVİN 420
44 AFYON 430
45 DÜZCE 440
46 ÇORUM 450
47 OSMANİYE 460
48 K.MARAŞ 470
49 NİĞDE 480
50 GİRESUN 490
51 KASTAMONU 500
52 TUNCELİ 510
53 SİVAS 520
54 KİLİS 530
55 BARTIN 540
56 AKSARAY 550
57 SİNOP 560
58 ERZİNCAN 570
59 ÇANKIRI 580
60 ERZURUM 590
61 TOKAT 600
62 ORDU 610
63 DİYARBAKIR 620
64 YOZGAT 630
65 ADIYAMAN 640
66 BAYBURT 650
67 KARS 660
68 ŞANLIURA 670
69 IĞDIR 680
70 BATMAN 690
71 GÜMÜŞHANE 700
72 MARDİN 710
73 SİİRT 720
74 ARDHAN 730
75 VAN 740
76 BİNGÖL 750
77 HAKKARİ 760
78 ŞIRNAK 770
79 BİTLİS 780
80 AĞRI 790
81 MUŞ 800
EK 2 : YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINA KATKISI A- Yayınlar *
1- İlgili Alanda Yurt Dışı Yayınlar
a) Yurt Dışı SCI veya Scı Expanded indeksler kapsamındaki dergilerde birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi     3000 Puan
b) Aynı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi     2000 Puan
c) Aynı dergilerde yayınlanmış diğer yayınlar     1000 Puan
2- İlgili alanda Yurt İçi Yayınlar : TÜBİTAK’ın Türk dizinine giren ( 1994 yılından sonraki yayınlar için geçerlidir. Daha önceki yayınlarda bu şart aranmaz)
a) Birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi     2000 Puan
b) Araştırma makalesi     1500 Puan
c) Diğer yayınlar     500 Puan
3- Kitap ( İlgili alanda )
a) Yurt Dışı     6000 Puan
b) Yurt İçi **     3000 Puan
B- Diğer Mesleki Faaliyetler
a) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışı yayın kurullarında hakemlik     2000 Puan/Hakemlik
b) İlgili alanda yurt içi ve yurt dışında moderatör ve panelist olmak veya davetli konuşma yapmak     2000 Puan/Faaliyet
c) Yurt dışı editörlük kurulunda görev almak     2000 Puan/Kurul
d) Yurt içi editörlük kurulunda görev almak     1000 Puan/Kurul
C) Yüksek Lisans Çalışmaları
a) Yüksek Lisans     4000 Puan
b)     6000 Puan
D- Yöneticilik ***
Genel ve üstü     1500 Puan/Yıl
Daire Başkanı ve üstü, Müşavir,     1300 Puan/Yıl
İl Sağlık Müdürü, Müdür, Başhekim ile Klinik Şefi     1100 Puan/Yıl
İl Sağlık Müdür ve Başhekim Yardımcısı ile Klinik Şef Yardımcısı     700 Puan/Yıl
Başasistan     500 Puan/Yıl

11 Yorum var

 1. KANSU CİLLİ

  Merhabala, Ortopedi uzmanıyım. Yurt dışı SCI dergide yayınlanmış yayınım mevcut. Hizmet puanıma yapılması gereken ek puanı alabilmem için sağlık bakanlığına ve/veya başka bir yere nasıl başvurmam gerektiğini bilemiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim…

 2. ebe

  arkadaşlar yeni atandım bitlise önceden vekildim şimdi kadrolu asaletim onaylanırsa 24 eylül 2012 de başladım nezaman tayin isteyebilirim lütfen bilgisi olan paylaşsınn …

 3. sevda çankırı

  2012 eylül dönemi iller arası atamalar ne zaman yayınlanacak agustosta ilan edilecek mi?ilginize teşekkür ederim.

 4. sevda çankırı

  2012 eylül dönemi iller arası atamalar ne zaman yayınlanacak

 5. teslime

  2011 eylül kurum içi naklen atamayla hakkari den kahramanmaraşa geçtim.tekrar kurum içi tayin ne zaman isteyebilirim?eylül mü ocak mı?

 6. nurdan

  il dışı tayin olduğun da amir veya idare eski yerden ayrılışı ne kadar beklete bilir? personel ihtiyacından dolayı idare 1 yıl kadar beklettiğinde tayin iptal olurmu ?

 7. Gökhan Yıldırım

  Arkadaşlar bu son yönetmelikle 29. Maddedeki sonradan eklenen ek fıkralar , yani 19.,20. ve 21. Maddeden faydalananların becayiş hakkı engelliyi.bu son haliyle bu durum ortadan kalkmışmı , çünkü maddenin devamı kalkmış görünüyor.bilen varsa ve açıklarsa sevinirim.ve bu okuduğumuz yönetmelik şu an yürürlüğe girdimi.

 8. arzu can

  tahir durmuş arkadaşa katılıyorum sonuçta karşılıklı kabul etmişiz her türlü ünvanıyla kadrosuyla uyuyrsa bölge gruplaması olması anlamsız sonuçta ben şu an herşey bitti bölgeden dolayı gidemiyorum istediğim yere

 9. Tahir durmuş

  karşılıklı nakil talebinde bulunan aynı şartları taşıyan iki kişinin becayiş nakil talebinde bulunması kadar normal ve doğal ne olabilirki becyiş nakillerde aynı bölge ve grup şartının aranmasını anlamakta zorlanmaktayım buna nakil bile denmez bunda hiç bir işyerinin personel kaybı yokki böyle bir uygulamanın ve işkencenin acaba dünyada bir eşi ve benzeri varmı acaba sayı sağlık bakanımızın bu uygulamayı tekrar gözden geçirerek bu katı ve acımasız uygulamadan vaz geçerek mağduriyeti önlkeyeceğine inanıyorum

 10. mahfuz

  başvurular şu anda yapılıyormu ve başvuru nasıl yapılıyor yardım edebilirmisiniz

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )