T.C. HADİM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İş yeri adresi: Armağanlar Mahallesi, Hükümet Konağı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlgili Görevli: Yusuf DİKİCİ (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefonu:(0332)418 1463-4181315

Alınacak Personel Sayısı:2

Başvuru Tarihleri:26/04/2012 – 08/05/2012(Mesai Bitimi saat 17:00′ye kadar)

Mülakat Tarihi :10.05.2012 Perşembe günü saat 10:30 da

Mülakata Katılacaklar liste ilanı:Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Hadim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca bilgilendirilecektir. 09.05.2012 tarihinde Kaymakamlık İnternet sitesi(www.hadim .gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecektir.

Müracaat Yeri:Hadim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İstihdamı :1-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2-Yardımcı Hizmet Görevlisi

Hadim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Vakfımızda istihdam edilmek üzere sözleşmeli 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ,ayrıca 1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 2 adet personel alınacaktır.

Vakıfımıza personel alımında aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan Kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B) Başvuracak adaylarda aranacak özel şartlar

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ;

a) 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan 2010 veya 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)

c)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

2)Yardımcı Hizmet Görevlisi ;

a)Ortaöğretim (lise)ve dengi okullarından mezun olmak,

b)ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2010 Ortaöğretim sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranır. (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar kişi, geçerli KPSSP 94 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)

c) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

Not:a) Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda yapılmayacaktır.

b)Personel alımı sonuçlanması durumunda,işe başlama tarihi Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecektir.

c)Başvuruların bizzat yapılaması gerekmektedir.Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İSTENİLEN BELGELER:YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2-Yerleşim yeri belgesi .2-Yerleşim yeri belgesi .

3-Adli Sicil Kaydı..3-Adli Sicil Kaydı.

4-Lisans Diploma aslı ve Fotokopisi .4-Ortaöğretim (Lise)veya dengi Diploma aslı ve Fotokopisi.

5-Fotoğraflı özgeçmiş.5-Fotoğraflı özgeçmiş.

6-KPSSP3 sınav sonuç belgesi (2010 veya 2011) aslı ve fotokopisi .6-KPSS P94 sınav sonuç belgesi (2010) aslı ve fotokopisi.

7-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi .7-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi .


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )