personel.2

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B
MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri özel Bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer
alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas
alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 23 sözleşmeli personel
alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 23 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

1- 2012 KPSS (B) Grubu esas alınacaktır.

2-Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Adayların başvurularını web adresinde
bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte
ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Teknikokullar/BEŞEVLERANKARA
adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru
için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- 2012 KPSS gurubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru Formu (www.gazi.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Diploma Örneği

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden
ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli
belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın
adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine
başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Tel: 0312-202 24 07-08-09-10-11 A.18201

,
www.gazi.edu.tr,
Gazi Üniversitesi 23 Sözleşmeli Hemşire Alacak,
Gazi Üniversitesine  23  Hemşire Alınacak,


1 Yorum

  1. Zeynep

    Ne güzel yazmışsınız” Türkçe imla kurallarına uygun yazın” diye. Ancak “gramer ” kelimesi hiç yakışmamış     Bu cümleye. Yok yok olmamış. İyisi mi türkçesini yazın :)

Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )