Eskişehir Osmangazi Ün. Sözleşmeli 2012

ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI
KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06 06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan
sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Lisans Mezunları
için grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 89 Hemşirelik Eğitiminde Lisans Mezunu olmak, Son başvuru tarihi itibariyle
30 yasını doldurmamış olmak

1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

Genel Şartlar:

1. TC. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenlığne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve ,
, , rüşvet, , , , güveni kötüye
kullanma, , edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak

4. Askerlik Durumu itibariyle ;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

2) ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış
olmak

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

4- ilanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır,
www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle
birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri
gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatların son başvuru tarihine kadar Personel
Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmeler veya son başvuru
tarihinden sonra ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5-  puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimlen,
başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

1- Başvuru formu

2- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

www.ogu.edu.tr,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012,

,

 


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )