2012

ÇEŞME Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurutunca 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konuları “, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet “İdari işler,muhasebe,Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı:

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (Altı (6)i ay deneme süreli)

Personelin Unvanı: İdari İşler, Muhasebe, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (Bir)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak

7- Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,

2) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3) ÇEŞME ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3) Diploma veya mezuniyet belgesi

4) KPSS sonuç belgesi

5) 2 adet vesikalık fotoğraf

6) Adli Sicil Belgesi ( Ataması yapılacak olandan istenilecektir.)

7) Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olandan istenilecektir)

3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2) Ücret; İşe alınacak personele Fon Kurulunun 02/08/2006 tarihli ve 200/4 Sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyeti Kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.

4- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte İZMİR İli ÇEŞME ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ……………………… günü saat ……….’ ye kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinden oluşan sınav komisyonunca değerlendirilecek, başvuruları kabul edilen adaylar arasından en yüksek puana sahip olan ve diğer şartları taşıyan kişi ile geçici sözleşme yapılacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: ÇEŞME Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü.

Tel; 0232 712 00 17 -712 27 04

e-mail : cesme@izmir.gov.tr

ÇEŞME SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

ÇEŞME Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurutunca 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konuları “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet “İdari işler,muhasebe,Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımalarının yanısıra, Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden iktisat,işletme,muhasebe ve maliye bölümlerinden herhangi birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak ve 2011 yılında yapılan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alanların 30 Mart 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Çeşme Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracata ilişkin ayrıntılı bilgi Çeşme Kaymakamalığının cesme@izmir.gov.trmail adresinden ve 712 00 17-712 27 04 nolu telefonlardan öğrenilebilir.

İlanen duyurulur.


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )