05161559_abbakanlik

Avrupa Birliği Bakanlığı 28 Uzman Yardımcısı Alacak 2013

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞ İEĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞSINAVI DUYURUSU

I – GENELBİLGİLER

AvrupaBirliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı MerkeziBaşkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıile 28 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II – SINAVAKATILMA KOŞULLARI

a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

b) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmakkaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruhhastalığı veya beden sakatlığı ile özrü bulunmamak,

c) En azdört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerindenya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veyurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Sınavınyapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerindeyapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puantürlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksekpuandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacakUzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ileeşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, KPDS’den en az (B)düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen Ölçme Seçme veYerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın KPDS 80 puanına eşdeğer kabul ettiği puanveya seviyeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖlçmeSeçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil SınavlarıEşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

III -BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş SınavıBaşvuru Tarihleri: 25 Şubat – 6 Mart 2013

IV – BAŞVURUYERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular,www.ua.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak,istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Avrupa Birliği Eğitimve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerKoordinatörlüğü “Mevlana Bulvarı No:181, 06520, Balgat/ANKARA” adresineyapılacaktır.

Posta ileyapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığaulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğuyahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkatealınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı ve istenen belgelerde gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Başvuruformu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haizolup, yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25 Mart2013 tarihinde Başkanlık web sitesinde ve Milli EğitimBakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylaraayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilenbelgeler;

Girişsınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlığın internet sitesinden teminedecekleri “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yükseköğrenimmezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitiminiyurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylıörneği).

b) KPSSsonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

c) Yabancıdil bilgisini gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

ç) KPDS veyabuna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslıveya noter tasdikli örneği veya Merkez Başkanlığınca onaylı örneği,

d) T.C.Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi de ibraz edilebilir.),

e) Yazılıözgeçmiş,

f) 3 adetson altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Renklifotokopi kabul edilmeyecektir.)

Bu belgeleraslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça onaylanabilir.

V – YAZILIGİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı GirişSınavı 31 MART 2013 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’dayapılacaktır. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim TeknolojileriGenel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 25-29 Mart 2013tarihleri arasında (www.meb.gov.tr) internet adresinden çıktı almak suretiyletemin edebilecek olup, adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesigönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmikimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır.Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VI – YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİMDALLARI VE KONTENJANLARI

AvrupaBirliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilecekuzman yardımcıları için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınavaçağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablodagösterilmiştir.

Tablo 1:Yazılı Giriş Sınavı Öğrenim Dalları ve Kontenjanları

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm Boş Pozisyon Sayısı Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan
1. Grup Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 10 200 KPSSP33 80
(Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)
2. Grup (Ekonomi Grubu) İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri 10 200 KPSSP57 80
3. Grup (Hukuk Grubu) Hukuk 2 40 KPSSP21 75
4. Grup Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Sinema Radyo ve Televizyon 2 40 KPSSP8 75
(İletişim, Halkla İlişkiler Grubu)
5. Grup (Bilişim Grubu) Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 40 KPSSP8 75
6. Grup Endüstri Mühendisliği, 2 40 KPSSP8 75
(Endüstri ve İşletme Mühendisliği Grubu) İşletme Mühendisliği,
Toplam 28 560

Sonsıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınavaçağrılır.

Yazılısınav sorularının % 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 25’igenel kültür ve genel yetenek konularından, % 15’i Avrupa Birliği KurumlarHukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, % 10’u Başkanlığın görevalanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür ve genel yetenek, AvrupaBirliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Başkanlığıngörev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır. Yazılı sınav,Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğütarafından test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı notu, yüz puanüzerinden en az yetmiştir. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenlerveya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavkâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınava ait bilgiler ve kurallar Milli EğitimBakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan”Sınav Başvuru Kılavuzunda” belirtilecektir.

Alanbilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dalları ve kontenjanlarına göreaşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2:Alan Bilgisi Sınav Konuları

Grup No

Mesleki Alan

Konular

1.

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu

Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar

2.

Ekonomi Grubu

Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

3.

Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk

4.

İletişim, Halkla İlişkiler Grubu

İletişimin Temel Kavramları, İletişim Süreci ve İletişim Çeşitleri, Kitle İletişim Araçları, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, İletişim ve Teknoloji, İletişim Kuramları

5.

Bilişim Grubu

Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

6.

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Grubu

Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Tasarımı, Yönetim ve Organizasyon, Kalite Yönetimi, Benzetim, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Stokastik Modelleme ve İş Güvenliği

Yazılısınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydanbaşlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü GirişSınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü GirişSınavına çağrılır. Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar soruve cevap anahtarlarının www.ua.gov.tr internet adresinden yayımlanmasındanitibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde adaylar, itiraz başvurularını DestekHizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. ZiraatBankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veTürkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangibirine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (Ontürklirası)itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınavadının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapar. Süresi geçtikten sonrayapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlardikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınavsonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavıntarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları MerkeziBaşkanlığı internet adresinde (www.ua.gov.tr) duyurulacak olup, Sözlü GirişSınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII – SÖZLÜGİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav,adayların;

a) Sınavkonularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genelyetenek ve genel kültürü,

e) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerindendeğerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Giriş SınavKomisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilenpuanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgiliherhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlüsınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüztam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmişolması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boşpozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzeresıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmışkabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamayagiremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7 -DEĞERLENDİRME

Girişsınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından enaz yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanıalmış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarınınaritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adaylarınyazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumundayazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSSpuanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Girişsınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesinegöre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atamayapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olaraktespit edilecektir.

Girişsınavı sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil veyedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarakbildirilmeyecektir.

Adaylar,sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınavlistesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren sınav sonucunayazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçelerdikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi güniçerisinde topluca Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları,itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluylabildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılmasıdurumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür.

Sınavdabaşarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Başkanlık internet sitesindebelirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanlarınatamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedeklisteden aday çağrılacaktır. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formundagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersizsayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptaledilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespitedilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Girişsınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlık www.ua.gov.tr internetsayfasından yapılacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

,
,
(www.ua.gov.tr),
,


Yorum Yaz ( Türkçe gramer ve imla kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. )